Index 
Protokoll
PDF 235kWORD 75k
Måndagen den 24 oktober 2016 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Meddelande från talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Begäran om upphävande av immunitet
 6.De politiska gruppernas sammansättning
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning
 8.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 11.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 12.Inkomna dokument
 13.Arbetsplan
 14.Unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner ***I (debatt)
 15.EU-strategi gentemot Iran efter kärnteknikavtalet (debatt)
 16.Bekämpning av korruption och uppföljning av resolutionen från CRIM-utskottet (kortfattad redogörelse)
 17.Mänskliga rättigheter och migration i tredjeländer (kortfattad redogörelse)
 18.Företagens ansvar för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i tredjeländer (kortfattad redogörelse)
 19.EU-strategi för flytande naturgas och lagring av gas (kortfattad redogörelse)
 20.Hur fiskerikontrollerna i Europa kan göras enhetliga (kortfattad redogörelse)
 21.Förbättring av transportinfrastrukturens anslutningar och tillgänglighet i Central- och Östeuropa (kortfattad redogörelse)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.05.


2. Meddelande från talmannen

Talmannen påtalade den incident som inträffat torsdagen den 6 oktober 2016 i parlamentets lokaler, som inbegripit Steeven Woolfe och en ledamot från hans politiska grupp. Talmannen påminde om bestämmelserna i artikel 11.2 i arbetsordningen och meddelade att ärendet hänskjutits till den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande och att parlamentet skulle informeras om resultaten av denna kommittés överläggningar om det.


3. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Krišjānis Kariņš hade meddelat att han hade velat lägga ned sin röst i omröstningen den 15 september 2016 om Laura Ageas betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (A8-0247/2016) (punkt 11.8 i protokollet av den 15.09.2016).


4. Parlamentets sammansättning

De behöriga spanska myndigheterna hade meddelat att Florent Marcellesi utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Jordi Sebastià från och med den 11 oktober 2016.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Florent Marcellesi fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

°
° ° °

Andrej Plenković och Davor Ivo Stier hade skriftligen begärt entledigande från uppdraget som ledamöter av Europaparlamentet, med verkan från och med den 14 oktober 2016.

Parlamentet förklarade i enlighet med artikel 4.1 och 4.3 deras platser vakanta med verkan från och med det datumet och skulle underrätta den berörda nationella myndigheten om detta.

Även Matthias Groote och Richard Howitt hade skriftligen begärt entledigande från uppdraget som ledamöter av Europaparlamentet, med verkan från och med den 1 respektive den 2 november 2016.

Parlamentet förklarade i enlighet med artikel 4.1 och 4.3 deras platser vakanta med verkan från och med det datumet och skulle underrätta den berörda nationella myndigheten om detta.


5. Begäran om upphävande av immunitet

De behöriga portugisiska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av António Marinho e Pintos immunitet inom ramen för ett brottmålsförfarande som åklagarmyndigheten i distriktet Västra Lissabon inlett mot honom.

De behöriga franska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet inom ramen för en förundersökning vid tingsrätten i Nanterre.

Dessa begäranden hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).


6. De politiska gruppernas sammansättning

Steven Woolfe hade utträtt ur EFDD-gruppen och tillhörde de grupplösa ledamöterna från och med den 24 oktober 2016.


7. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit följande begäranden om utnämningar från grupperna PPE, S&D, Verts/ALE och EFDD:

AFET-utskottet: Dubravka Šuica

ENVI-utskottet: Paul Brannen i stället för Tibor Szanyi

AGRI-utskottet: Tibor Szanyi i stället för Paul Brannen, Florent Marcellesi

FEMM-utskottet: Florent Marcellesi

Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen (inklusive Libyen): Florent Marcellesi

Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: Florent Marcellesi

Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Albanien: Igor Šoltes i stället för Sven Giegold

DEVE-utskottet: Raymond Finch i stället för Nathan Gill

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


8. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

I enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen har utskottsordförandekonferensens ordförande informerat parlamentets talman om att ingen invändning hade gjorts beträffande följande:

– Kommissionens delegerade förordning av den 4 oktober 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska tillsynsstandarder för riskreduceringstekniker för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA)) (B8-1124/2016)

Om ingen politisk grupp eller minst 40 ledamöter invänder mot denna rekommendation inom 24 timmar anses den godkänd. I annat fall tas den upp till omröstning.

Rekommendationen finns tillgänglig på Europaparlamentets webbplats under innevarande sammanträdesperiod.


9. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande under onsdagen den 26 oktober 2016 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets direktiv om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (00033/2016/LEX - C8-0430/2016 - 2013/0409(COD)),

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av en europeisk resehandling för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna och om upphävande av rådets rekommendation av den 30 november 1994 (00030/2016/LEX - C8-0429/2016 - 2015/0306(COD)),

- Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om naturgas- och elpriser och om upphävande av direktiv 2008/92/EG (00028/2016/LEX - C8-0428/2016 - 2015/0239(COD)),

- Europaparlamentets och rådets förordning om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (00040/2016/LEX - C8-0417/2016 - 2013/0141(COD)),

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 91/2003 om järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor (00043/2016/LEX - C8-0415/2016 - 2013/0297(COD)),

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1365/2006 om statistik över godstransporter på inre vattenvägar vad gäller tilldelningen av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder (00042/2016/LEX - C8-0414/2016 - 2013/0226(COD)),

- Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (00038/2016/LEX - C8-0413/2016 - 2012/0340(COD)),

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 vad gäller sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) (00025/2016/LEX - C8-0412/2016 - 2016/0064(COD)).


10. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna april I och II, maj I och II samt juni I och II 2016 finns tillgängliga på Europarl.


11. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000105/2016) från Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini och Mireille D'Ornano, för utskottet ENVI, till rådet: Transfetter (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016),

- (O-000106/2016) från Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini och Mireille D'Ornano, för utskottet ENVI, till kommissionen: Transfetter (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016),

- (O-000107/2016) från Silvia Costa, för utskottet CULT, till kommissionen: Europeisk volontärtjänst (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)),

- (O-000126/2016) från Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar och Julie Ward för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea och Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Monika Hohlmeier och Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao och Laura Ferrara, till kommissionen: EU:s politik och åtgärder för att skydda barn i samband med migration (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016).


12. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (omarbetning) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 307 i fördraget, höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

CULT, IMCO, JURI (artikel 104 i arbetsordningen)

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 307 i fördraget, höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

CULT, BUDG, JURI, ECON, CONT, LIBE, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2016 (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 - 2016/2256(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till rådets beslut om ingående av det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Ghana, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (12396/2016 - C8-0406/2016 - 2008/0137(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

DEVE

- Förslag till ändringsbudget nr 3 till den allmänna budgeten 2016: Institutionernas säkerhet (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Salomonöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (09785/2016 - C8-0422/2016 - 2016/0096(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- Betänkande om mänskliga rättigheter och migration i tredjeländer (2015/2316(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2014 (COM(2015)0377[[49]] - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

- Förslag till betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (COM(2015)0377[[03]] - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Ukraina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

- Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014 (COM(2015)0377[[43]] - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

- Förslag till betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2014 (COM(2015)0377[[46]] - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 19/2013 om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, och om ändring av förordning (EU) nr 20/2013 om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan (COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

- Betänkande om EU-strategi för flytande naturgas och lagring av gas (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: András Gyürk (A8-0278/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Bodil Valero (A8-0281/2016)

- Betänkande om förbättring av transportinfrastrukturens anslutningar och tillgänglighet i Central- och Östeuropa (2015/2347(INI)) - utskottet TRAN - Föredragande: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

- Betänkande med rekommendationer till kommissionen om inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (2015/2254(INL)) - utskottet LIBE - Föredragande: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

- Betänkande om bekämpning av korruption och uppföljning av resolutionen från det särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt (CRIM) (2015/2110(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

- Betänkande om hur den gemensamma jordbrukspolitiken kan öka sysselsättningen på landsbygden (2015/2226(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

- Betänkande om en EU-strategi gentemot Iran efter kärnteknikavtalet (2015/2274(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Richard Howitt (A8-0286/2016)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0287/2016)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Danmark (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes (A8-0288/2016)

- * Betänkande om förslaget till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter med Danmark (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes (A8-0289/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på sin finansiella stabilitet (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

- Betänkande om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3 för budgetåret 2016: Institutionernas säkerhet (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0295/2016)

- Betänkande om begäran om fastställelse av Jane Collins immunitet och privilegier (2016/2087(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

- Betänkande om begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet (2016/2108(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

- Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2016 (2016/2101(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Alfred Sant (A8-0309/2016)

- Betänkande om begäran om fastställelse av Mario Borghezios immunitet och privilegier (2016/2028(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)) - utskottet AGRI - Föredragande: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1365/2006 om statistik över godstransporter på inre vattenvägar vad gäller tilldelningen av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 91/2003 om järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Michael Cramer (A8-0300/2016)


13. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden oktober II 2016 (PE 593.008/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

Begäran från S&D-gruppen om att byta ordning på debatterna om ”Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2016(punkt 85 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista) respektive ”Den inre säkerheten i EU – framsteg som gjorts i genomförandet av de antagna säkerhetsåtgärderna samt kommande utmaningar(punkt 90 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista)

Talare: Marco Valli motsatte sig begäran.

Parlamentet godkände begäran.

Talare: Bruno Gollnisch yttrade sig om de immunitetsbetänkanden som skulle tas upp till omröstning under tisdagen. Talmannen förklarade förfarandet.

Onsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Torsdag

Begäran från Verts/ALE-gruppen om att som dagens andra debatt ta upp kommissionens förklaring om ”Övergången mellan sommar- och vintertid(punkt 88 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista)

Talare: Philippe Lamberts stödde begäran och Anne Sander motsatte sig den.

Parlamentet förkastade begäran.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


14. Unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

Kaja Kallas redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Franck Proust (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Andreas Schwab för PPE-gruppen, Virginie Rozière för S&D-gruppen, Daniel Dalton för ECR-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Roberta Metsola, Evelyne Gebhardt, Margot Parker, Ildikó Gáll-Pelcz, Nicola Danti, Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Jarosław Wałęsa och Sergio Gaetano Cofferati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Eleftherios Synadinos.

Talare: Valdis Dombrovskis och Kaja Kallas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.10 i protokollet av den 25.10.2016.


15. EU-strategi gentemot Iran efter kärnteknikavtalet (debatt)

Betänkande om en EU-strategi gentemot Iran efter kärnteknikavtalet [2015/2274(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Richard Howitt (A8-0286/2016)

Richard Howitt redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Marietje Schaake (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Elmar Brok för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Gérard Deprez, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Janusz Korwin-Mikke, Janusz Lewandowski, Damiano Zoffoli, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Merja Kyllönen, Barbara Kappel, Zoltán Balczó, Francisco José Millán Mon, Andrejs Mamikins, Bas Belder, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Couso Permuy, Udo Voigt, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati och Frédérique Ries.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld och Urmas Paet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias och Julie Ward.

Talare: Miguel Arias Cañete och Richard Howitt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 25.10.2016.


16. Bekämpning av korruption och uppföljning av resolutionen från CRIM-utskottet (kortfattad redogörelse)

Betänkande om bekämpning av korruption och uppföljning av resolutionen från det särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt (CRIM) [2015/2110(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

Laura Ferrara redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Caterina Chinnici, Tibor Szanyi och Ana Gomes.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 25.10.2016.


17. Mänskliga rättigheter och migration i tredjeländer (kortfattad redogörelse)

Betänkande om mänskliga rättigheter och migration i tredjeländer [2015/2316(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

Marie-Christine Vergiat redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala och Ignazio Corrao.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 25.10.2016.


18. Företagens ansvar för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i tredjeländer (kortfattad redogörelse)

Betänkande om företagens ansvar för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i tredjeländer [2015/2315(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

Ignazio Corrao redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrzej Grzyb, Caterina Chinnici, Notis Marias, Heidi Hautala, João Pimenta Lopes och Nicola Caputo.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 25.10.2016.


19. EU-strategi för flytande naturgas och lagring av gas (kortfattad redogörelse)

Betänkande om EU-strategi för flytande naturgas och lagring av gas [2016/2059(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: András Gyürk (A8-0278/2016)

András Gyürk redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lefteris Christoforou, Miriam Dalli, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Seán Kelly, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos och Tibor Szanyi.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 25.10.2016.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman


20. Hur fiskerikontrollerna i Europa kan göras enhetliga (kortfattad redogörelse)

Betänkande om hur fiskerikontrollerna i Europa kan göras enhetliga [2015/2093(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

Isabelle Thomas redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec, Nicola Caputo och Ruža Tomašić.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 25.10.2016.


21. Förbättring av transportinfrastrukturens anslutningar och tillgänglighet i Central- och Östeuropa (kortfattad redogörelse)

Betänkande om förbättring av transportinfrastrukturens anslutningar och tillgänglighet i Central- och Östeuropa [2015/2347(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

Tomasz Piotr Poręba redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andor Deli, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Davor Škrlec, Ruža Tomašić, Jozo Radoš och Ivan Jakovčić.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 25.10.2016.


22. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Iuliu Winkler, Tibor Szanyi, Urszula Krupa, Jozo Radoš, Maria Lidia Senra Rodríguez, Florent Marcellesi, Margot Parker, Gilles Lebreton, Seán Kelly, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Evi, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Xabier Benito Ziluaga, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Julie Ward och Victor Negrescu.


23. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 593.008/OJMA).


24. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.55.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Guteland, Jurek, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Mizzi, Rochefort, Saryusz-Wolski

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy