Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2254(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0283/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0283/2016

Συζήτηση :

PV 25/10/2016 - 3
CRE 25/10/2016 - 3

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2016 - 7.9
CRE 25/10/2016 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0409

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

3. Μηχανισμός της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα [2015/2254(INL)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

Η Sophia in 't Veld παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι György Schöpflin (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Frank Engel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Monika Flašíková Beňová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Barbara Kudrycka, Pedro Silva Pereira, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Benedek Jávor, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Ελευθέριος Συναδινός, Pavel Svoboda, Tanja Fajon, Arne Gericke, Filiz Hyusmenova, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Nicolas Bay, Udo Voigt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Κώστας Χρυσόγονος, Mylène Troszczynski, Michał Boni, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Caterina Chinnici, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Kinga Gál, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor και Emil Radev.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica και João Pimenta Lopes.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Maria Grapini, Ivo Vajgl, Josu Juaristi Abaunz, Γεώργιος Επιτήδειος, Ana Gomes, Branislav Škripek, Ramon Tremosa i Balcells, Κωνσταντίνος Παπαδάκης και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Sophia in 't Veld .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου