Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

4. Εσωτερική ασφάλεια στην ΕΕ - η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή των εγκριθέντων μέτρων ασφαλείας και οι μελλοντικές προκλήσεις (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Εσωτερική ασφάλεια στην ΕΕ - η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή των εγκριθέντων μέτρων ασφαλείας και οι μελλοντικές προκλήσεις (2016/2955(RSP))

Οι Ivan Korčok (Πρόεδρος του Συμβουλίου) και Julian King (μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Tanja Fajon, Monica Macovei, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jan Philipp Albrecht, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Angel Dzhambazki, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová και Jeroen Lenaers.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Caterina Chinnici, Kinga Gál και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν οι Julian King και Ivan Korčok.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου