Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 25. oktober 2016 - Strasbourg

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

5. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

Indlæg af Bruno Gollnisch, der anmodede om, at der blev givet tilladelse til at afgive mundtlige stemmeforklaringer til betænkningerne om immunitet (formanden mindede om, at Parlamentets formand den foregående dag havde forklaret de gældende regler (punkt 13 i protokollen af 24.10.2016)).


5.1. Elektronisk udveksling med Danmark af DNA-oplysninger * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Danmark af DNA-oplysninger [11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Claude Moraes (A8-0289/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0391)


5.2. Elektronisk udveksling med Danmark af fingeraftryksdata * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om elektronisk udveksling med Danmark af fingeraftryksdata [11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Claude Moraes (A8-0288/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0392)


5.3. Aftale mellem EU og Folkerepublikken Kina om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas [2015/0293(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Bodil Valero (A8-0281/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0393)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


5.4. Medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet [COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0394)


5.5. Anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet [2016/2108(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0395)


5.6. Anmodning om beskyttelse af Jane Collins privilegier og immuniteter (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om beskyttelse af Jane Collins privilegier og immuniteter [2016/2087(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0396)


5.7. Anmodning om beskyttelse af Mario Borghezios privilegier og immuniteter (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om beskyttelse af Mario Borghezios privilegier og immuniteter [2016/2028(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0397)


5.8. Statistik over jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om gods, passagerer og ulykker ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 91/2003 om statistik over jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om gods, passagerer og ulykker [10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Michael Cramer (A8-0300/2016)

(Kvalificeret flertal nødvendigt for at forkaste Rådets holdning)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2016)0398)


5.9. Statistik over godstransport ad indre vandveje (delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser) ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1365/2006 om statistik over godstransport ad indre vandveje for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen for vedtagelsen af visse foranstaltninger [09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2016)0399)


5.10. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0400)

Formanden meddelte, at Kaja Kallas (ordfører) foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 61, stk. 2, og gå direkte til de interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af det vedtagne mandat.

Parlamentet godkendte anmodningen. Sagen betragtedes derfor som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.

(fortsat afstemning: punkt 7 i protokollen af 25.10.2016).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik