Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

5. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.

Παρεμβαίνει ο Bruno Gollnisch, ο οποίος ζητεί να επιτραπούν προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου επί των εκθέσεων περί ασυλιών (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου εξήγησε χθες την ισχύουσα διαδικασία (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2016)).


5.1. Aυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων DNA στη Δανία * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

5.2. Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Δανία * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

5.3. Συμφωνία ΕΕ-Κίνας για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης βραχείας διαμονής για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

5.4. Κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

5.5. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

5.6. Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών της Jane Collins (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

5.7. Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Mario Borghezio (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

5.8. Στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων για εμπορεύματα, επιβάτες και ατυχήματα ***II (ψηφοφορία)

5.9. Στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες) ***II (ψηφοφορία)

5.10. Ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις ***I (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου