Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2047(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0287/2016

Внесени текстове :

A8-0287/2016

Разисквания :

PV 25/10/2016 - 13
CRE 25/10/2016 - 13

Гласувания :

PV 26/10/2016 - 6.2
CRE 26/10/2016 - 6.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0411

Протокол
Вторник, 25 октомври 2016 г. - Страсбург

13. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година - всички раздели (разискване)
CRE

Доклад относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Jens Geier и Indrek Tarand (A8-0287/2016)

Jens Geier и Indrek Tarand представиха доклада.

Изказаха се: Ivan Lesay (действащ председател на Съвета) и Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Neena Gill CBE (докладчик по становището на комисията AFET), Nirj Deva (докладчик по становището на комисията DEVE), Martina Dlabajová (докладчик по становището на комисията CONT), Markus Ferber (докладчик по становището на комисията ECON), Giovanni La Via (докладчик по становището на комисията ENVI), Liisa Jaakonsaari (докладчик по становището на комисията IMCO), Isabella De Monte (докладчик по становището на комисията TRAN), Derek Vaughan (докладчик по становището на комисията REGI), Peter Jahr (докладчик по становището на комисията AGRI), Nils Torvalds (докладчик по становището на комисията РECH), Bogdan Andrzej Zdrojewski (докладчик по становището на комисията CULT), Monica Macovei (докладчик по становището на комисията LIBE), György Schöpflin (докладчик по становището на комисията AFCO) и Siegfried Mureşan, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Jean-Paul Denanot, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Marco Zanni, от името на групата EFDD, Stanisław Żółtek, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Jerzy Buzek, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jonathan Arnott, Auke Zijlstra, Diane Dodds, José Manuel Fernandes, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Miguel Viegas, Petr Mach, Sophie Montel, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Indrek Tarand, Petri Sarvamaa, Stanisław Ożóg, Georg Mayer, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jens Geier, Lefteris Christoforou, Sander Loones, Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Catherine Stihler.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Seán Kelly, Nicola Caputo и Ivana Maletić.

Изказаха се: Кристалина Георгиева, Ivan Lesay, Jens Geier и Indrek Tarand .

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.1 и точка 6.2 от протокола от 26.10.2016г.

Правна информация - Политика за поверителност