Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2047(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0287/2016

Ingivna texter :

A8-0287/2016

Debatter :

PV 25/10/2016 - 13
CRE 25/10/2016 - 13

Omröstningar :

PV 26/10/2016 - 6.2
CRE 26/10/2016 - 6.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0411

Protokoll
Tisdagen den 25 oktober 2016 - Strasbourg

13. Europeiska unionens allmänna budget för 2017 – alla avsnitt (debatt)
CRE

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jens Geier och Indrek Tarand (A8-0287/2016)

Jens Geier och Indrek Tarand redogjorde för betänkandet.

Talare: Ivan Lesay (rådets tjänstgörande ordförande) och Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Neena Gill CBE (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Nirj Deva (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Martina Dlabajová (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Markus Ferber (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Giovanni La Via (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Liisa Jaakonsaari (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Isabella De Monte (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Derek Vaughan (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Peter Jahr (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Nils Torvalds (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Bogdan Andrzej Zdrojewski (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Monica Macovei (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), György Schöpflin (föredragande av yttrande från utskottet AFCO) och Siegfried Mureşan för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Jean-Paul Denanot för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Marco Zanni för EFDD-gruppen, Stanisław Żółtek för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Jerzy Buzek, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jonathan Arnott, Auke Zijlstra, Diane Dodds, José Manuel Fernandes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Miguel Viegas, Petr Mach, Sophie Montel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Indrek Tarand, Petri Sarvamaa, Stanisław Ożóg, Georg Mayer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jens Geier, Lefteris Christoforou, Sander Loones, Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Catherine Stihler.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Seán Kelly, Nicola Caputo och Ivana Maletić.

Talare: Kristalina Georgieva, Ivan Lesay, Jens Geier och Indrek Tarand .

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.1 i protokollet av den 26.10.2016 och punkt 6.2 i protokollet av den 26.10.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy