Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0141(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0293/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0293/2016

Συζήτηση :

PV 25/10/2016 - 18
CRE 25/10/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2016 - 6.6
CRE 26/10/2016 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0415

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

18. Προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών ***II (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ and 2007/33/ΕΚ του Συμβουλίου [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

Η Anthea McIntyre παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pilar Ayuso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paolo De Castro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Huitema, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Florent Marcellesi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Philippe Loiseau, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Rosa D'Amato, Michel Dantin και Maria Noichl.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Giovanni La Via, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Jasenko Selimovic, João Ferreira και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Anthea McIntyre.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου