Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2637(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000105/2016 (B8-1801/2016)

Συζήτηση :

PV 25/10/2016 - 19
CRE 25/10/2016 - 19

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2016 - 6.8
CRE 26/10/2016 - 6.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

19. Trans-λιπαρά (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000105/2016) που κατέθεσαν οι Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini και Mireille D’Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Trans-λιπαρά (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000106/2016) που κατέθεσαν οι Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini και Mireille D’Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Trans-λιπαρά (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Ο Giovanni La Via αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Ivan Korčok (Πρόεδρος του Συμβουλίου) και Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Christel Schaldemose, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lynn Boylan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, Annie Schreijer-Pierik και Damiano Zoffoli.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, João Ferreira και Clara Eugenia Aguilera García.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Ivan Korčok.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini και Mireille D’Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με τα trans-λιπαρά (2016/2637(RSP)) (B8-1115/2016

—   Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn και Jean-François Jalkh, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, σχετικά με τα trans-λιπαρά (2016/2637(RSP)) (B8-1136/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου