Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 3.Μηχανισμός της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (συζήτηση)
 4.Εσωτερική ασφάλεια στην ΕΕ - η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή των εγκριθέντων μέτρων ασφαλείας και οι μελλοντικές προκλήσεις (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Aυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων DNA στη Δανία * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Δανία * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Συμφωνία ΕΕ-Κίνας για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης βραχείας διαμονής για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.4.Κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.5.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.6.Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών της Jane Collins (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.7.Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Mario Borghezio (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.8.Στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων για εμπορεύματα, επιβάτες και ατυχήματα ***II (ψηφοφορία)
  
5.9.Στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες) ***II (ψηφοφορία)
  
5.10.Ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις ***I (ψηφοφορία)
 6.Υποδοχή
 7.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
7.1.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2016: Ασφάλεια των θεσμικών οργάνων (ψηφοφορία)
  
7.2.Στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν μετά την πυρηνική συμφωνία (ψηφοφορία)
  
7.3.Καταπολέμηση της διαφθοράς και συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα της επιτροπής CRIM (ψηφοφορία)
  
7.4.Ανθρώπινα δικαιώματα και μετανάστευση σε τρίτες χώρες (ψηφοφορία)
  
7.5.Εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες (ψηφοφορία)
  
7.6.Στρατηγική της ΕΕ για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου (ψηφοφορία)
  
7.7.Πώς θα καταστούν ομοιόμορφοι οι έλεγχοι της αλιείας στην Ευρώπη; (ψηφοφορία)
  
7.8.Βελτίωση της διασύνδεσης και της προσβασιμότητας των υποδομών μεταφορών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (ψηφοφορία)
  
7.9.Μηχανισμός της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 (συζήτηση)
 12.Ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ (συζήτηση)
 13.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα (συζήτηση)
 14.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 15.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016 (συζήτηση)
 16.Δέσμη μέτρων για τη φορολόγηση εταιρειών (συζήτηση)
 17.Προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα ***II (συζήτηση)
 18.Προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών ***II (συζήτηση)
 19.Trans-λιπαρά (συζήτηση)
 20.Κατάθεση εγγράφων
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (199 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (4820 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (85 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (73 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (232 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (282 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (1026 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (4211 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου