Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 25 oktober 2016 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Wijziging van de agenda
 3.EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de grondrechten (debat)
 4.Binnenlandse veiligheid in de EU - vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van de goedgekeurde veiligheidsmaatregelen en komende uitdagingen (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Denemarken * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.2.Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Denemarken * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.3.Overeenkomst tussen de EU en China inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek paspoort *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.4.Lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden op het gebied van financiële stabiliteit ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.5.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.6.Verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Jane Collins (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.7.Verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Mario Borghezio (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.8.Statistieken van het spoorvervoer, wat betreft het verzamelen van gegevens over goederen, reizigers en ongevallen ***II (stemming)
  5.9.De statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden) ***II (stemming)
  5.10.Het rechtskader van de Unie inzake douaneovertredingen en -sancties ***I (stemming)
 6.Welkomstwoord
 7.Stemmingen (voortzetting)
  7.1.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2016: veiligheid van de instellingen (stemming)
  7.2.EU-strategie ten aanzien van Iran sinds de nucleaire overeenkomst (stemming)
  7.3.De bestrijding van corruptie en opvolging van de resolutie van de Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (CRIM) (stemming)
  7.4.Mensenrechten en migratie in derde landen (stemming)
  7.5.Strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijven voor ernstige schendingen van de mensenrechten in derde landen (stemming)
  7.6.De EU-strategie voor vloeibaar aardgas en gasopslag (stemming)
  7.7.Hoe kunnen we de controles op de visvangst homogeen maken in Europa? (stemming)
  7.8.De aansluiting op en de toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur in Centraal- en Oost-Europa verbeteren (stemming)
  7.9.EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de grondrechten (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Werkprogramma van de Commissie voor 2017 (debat)
 12.Tussentijdse evaluatie van het MFK (debat)
 13.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen (debat)
 14.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 15.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: tenuitvoerlegging van de prioriteiten voor 2016 (debat)
 16.Pakket vennootschapsbelasting (debat)
 17.De toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties ***II (debat)
 18.Beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten ***II (debat)
 19.Transvetten (debat)
 20.Ingekomen stukken
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (178 kb) Presentielijst (64 kb)    Hoofdelijke stemming (4820 kb) 
 
Notulen (78 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (58 kb) Hoofdelijke stemming (231 kb) 
 
Notulen (263 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de stemming (837 kb) Hoofdelijke stemming (4137 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid