Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 25 oktober 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Ändring av föredragningslistan
 3.EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (debatt)
 4.Den inre säkerheten i EU – framsteg som gjorts i genomförandet av de antagna säkerhetsåtgärderna samt kommande utmaningar (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Automatiskt utbyte av DNA-uppgifter med Danmark * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.2.Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Danmark * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.3.Avtal mellan EU och Kina om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.4.Medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på sin finansiella stabilitet ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.5.Begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.6.Begäran om fastställelse av Jane Collins immunitet och privilegier (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.7.Begäran om fastställelse av Mario Borghezios immunitet och privilegier (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.8.Järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor ***II (omröstning)
  5.9.Statistik över godstransporter på inre vattenvägar (delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter) ***II (omröstning)
  5.10.Unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner ***I (omröstning)
 6.Välkomsthälsning
 7.Omröstning (fortsättning)
  7.1.Förslag till ändringsbudget nr 3/2016: Institutionernas säkerhet (omröstning)
  7.2.EU-strategi gentemot Iran efter kärnteknikavtalet (omröstning)
  7.3.Bekämpning av korruption och uppföljning av resolutionen från CRIM-utskottet (omröstning)
  7.4.Mänskliga rättigheter och migration i tredjeländer (omröstning)
  7.5.Företagens ansvar för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i tredjeländer (omröstning)
  7.6.EU-strategi för flytande naturgas och lagring av gas (omröstning)
  7.7.Hur fiskerikontrollerna i Europa kan göras enhetliga (omröstning)
  7.8.Förbättring av transportinfrastrukturens anslutningar och tillgänglighet i Central- och Östeuropa (omröstning)
  7.9.EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Kommissionens arbetsprogram för 2017 (debatt)
 12.Halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen (debatt)
 13.Europeiska unionens allmänna budget för 2017 – alla avsnitt (debatt)
 14.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 15.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2016 (debatt)
 16.Företagsbeskattningspaketet (debatt)
 17.Tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer ***II (debatt)
 18.Skyddsåtgärder mot växtskadegörare ***II (debatt)
 19.Transfetter (debatt)
 20.Inkomna dokument
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (178 kb) Närvarolista (64 kb)    Omröstningar med namnupprop (4820 kb) 
 
Protokoll (77 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (62 kb) Omröstningar med namnupprop (232 kb) 
 
Protokoll (258 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (850 kb) Omröstningar med namnupprop (4205 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy