Показалец 
Протокол
PDF 285kWORD 82k
Вторник, 25 октомври 2016 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Промяна на дневния ред
 3.Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (разискване)
 4.Вътрешната сигурност в ЕС - напредък в прилагането на приетите мерки за сигурност и предизвикателства в бъдеще (разискване)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Дания * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Дания * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.3.Споразумение между ЕС и Китай за премахването на визите за краткосрочен престой за притежателите на дипломатически паспорти *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.4.Държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.5.Искане за снемане на имунитета Жан-Мари Льо Пен (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.6.Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Джейн Колинс (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.7.Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Марио Боргецио (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.8.Статистиката за железопътния транспорт по отношение на събирането на данни за товарите, пътниците и произшествията ***II (гласуване)
  
5.9.Статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища (делегирани и изпълнителни правомощия на Комисията) ***II (гласуване)
  
5.10.Законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания ***I (гласуване)
 6.Приветствие с добре дошли
 7.Време за гласуване (продължение)
  
7.1.Проект на коригиращ бюджет №3/2016: сигурност на институциите (гласуване)
  
7.2.Стратегия на ЕС по отношение на Иран след ядреното споразумение (гласуване)
  
7.3.Борба срещу корупцията и действия, произтичащи от резолюцията на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (гласуване)
  
7.4.Правата на човека и миграцията в трети държави (гласуване)
  
7.5.Корпоративната отговорност при сериозни нарушения на правата на човека в трети държави (гласуване)
  
7.6.Стратегия на ЕС за втечнения природен газ и неговото съхранение (гласуване)
  
7.7.Как да се стандартизира контролът върху риболова в Европа? (гласуване)
  
7.8.Подобряване на свързаността и достъпността на транспортната инфраструктура в Централна и Източна Европа (гласуване)
  
7.9.Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Работна програма на Комисията за 2017 г. (разискване)
 12.Средносрочен преглед на МФР (разискване)
 13.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година - всички раздели (разискване)
 14.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 15.Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2016 г. (разискване)
 16.Пакет за корпоративно данъчно облагане (разискване)
 17.Достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор ***II (разискване)
 18.Защитни мерки срещу вредителите по растенията ***II (разискване)
 19.Трансмастни киселини (разискване)
 20.Внесени документи
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Промяна на дневния ред

В съгласие с политическите групи председателят предложи дневният ред за сряда да бъде изменен, както следва:

След приемането му в комисията по бюджети предишната вечер докладът Victor Negrescu относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Естония – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals) (A8-0314/2016) се добавя към времето за гласуване в сряда.

Парламентът изразява своето съгласие с предложението.

С това дневният ред беше променен.


3. Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (разискване)

Доклад с препоръки към Комисията за създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права [2015/2254(INL)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

Sophia in 't Veld представи доклада.

Изказа се Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: György Schöpflin (докладчик по становището на комисията AFCO), Frank Engel, от името на групата PPE, Monika Flašíková Beňová, от името на групата S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, от името на групата ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, от името на групата ALDE, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Barbara Kudrycka, Pedro Silva Pereira, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Benedek Jávor, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Pavel Svoboda, Tanja Fajon, Arne Gericke, Филиз Хюсменова, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Nicolas Bay, Udo Voigt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Kostas Chrysogonos, Mylène Troszczynski, Michał Boni, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Caterina Chinnici, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Kinga Gál, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor и Емил Радев.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica и João Pimenta Lopes.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Grapini, Ivo Vajgl, Josu Juaristi Abaunz, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Branislav Škripek, Ramon Tremosa i Balcells, Konstantinos Papadakis и Nicola Caputo.

Изказаха се: Frans Timmermans и Sophia in 't Veld.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.9 от протокола от 25.10.2016г.


4. Вътрешната сигурност в ЕС - напредък в прилагането на приетите мерки за сигурност и предизвикателства в бъдеще (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Вътрешната сигурност в ЕС - напредък в прилагането на приетите мерки за сигурност и предизвикателства в бъдеще (2016/2955(RSP))

Ivan Korčok (Действащ председател на Съвета) и Julian King (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, Birgit Sippel, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Mara Bizzotto, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Monica Macovei, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jan Philipp Albrecht, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Ангел Джамбазки, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová и Jeroen Lenaers.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Caterina Chinnici, Kinga Gál и Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се: Julian King и Ivan Korčok.

Разискването приключи.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

Изказа се Bruno Gollnisch, който поиска да бъдат разрешени устните обяснения на вот по докладите относно имунитетите (председателят припомни, че председателят на Парламента вчера е обяснил действащата процедура (точка 13 от протокола от 24.10.2016 г)).


5.1. Автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Дания * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Дания [11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Claude Moraes (A8-0289/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0391)


5.2. Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Дания * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Дания [11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Claude Moraes (A8-0288/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0392)


5.3. Споразумение между ЕС и Китай за премахването на визите за краткосрочен престой за притежателите на дипломатически паспорти *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Китайската народна република за премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на дипломатически паспорти [2015/0293(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Bodil Valero (A8-0281/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0393)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


5.4. Държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения [COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Искра Михайлова (A8-0292/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0394)


5.5. Искане за снемане на имунитета Жан-Мари Льо Пен (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Жан-Мари Льо Пен [2016/2108(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0395)


5.6. Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Джейн Колинс (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за защита на привилегиите и имунитетите на Джейн Колинс [2016/2087(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0396)


5.7. Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Марио Боргецио (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за защита на привилегиите и имунитетите на Марио Боргецио [2016/2028(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ангел Джамбазки (A8-0312/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0397)


5.8. Статистиката за железопътния транспорт по отношение на събирането на данни за товарите, пътниците и произшествията ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене във връзка с приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 91/2003 относно статистиката за железопътния транспорт по отношение на събирането на данни за товарите, пътниците и произшествията [10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Michael Cramer (A8-0300/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за отхвърляне на позицията на Съвета)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA(2016)0398)


5.9. Статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища (делегирани и изпълнителни правомощия на Комисията) ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1365/2006 относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки [09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA(2016)0399)


5.10. Законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0400)

Председателят посочи, че Kaja Kallas (докладчик) предлага отлагане на гласуването на проекта на законодателна резолюция в съответствие с член 61, параграф 2 от Правилника за дейността, за да може направо да се пристъпи към междуинституционалните преговори въз основа на приетия мандат.

Парламентът одобри предложението. Въпросът се изпраща за преразглеждане от компетентната комисия.

(продължение на гласуването: точка 7 от протокола от 25.10.2016 г).


6. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, председателят приветства с добре дошли членовете на делегацията на Конгреса на САЩ, които заеха място на официалната трибуна.


7. Време за гласуване (продължение)

(начало на гласуването: точка 5 от протокола от 25.10.2016 г).


7.1. Проект на коригиращ бюджет №3/2016: сигурност на институциите (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година: Сигурност на институциите [12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчици: José Manuel Fernandes и Gérard Deprez (A8-0295/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0401)


7.2. Стратегия на ЕС по отношение на Иран след ядреното споразумение (гласуване)

Доклад относно стратегията на ЕС по отношение на Иран след ядреното споразумение [2015/2274(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Richard Howitt (A8-0286/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0402)

Изказвания

Tomáš Zdechovský и Sophia in 't Veld, преди окончателното гласуване.


7.3. Борба срещу корупцията и действия, произтичащи от резолюцията на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (гласуване)

Доклад относно борбата срещу корупцията и действията, произтичащи от резолюцията на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари [2015/2110(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0403)


7.4. Правата на човека и миграцията в трети държави (гласуване)

Доклад относно правата на човека и миграцията в трети държави [2015/2316(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0404)

Изказвания

Michael Gahler представи две устни изменения с цел добавяне на параграфи 9а и 10а (нови), които не бяха приети, тъй като повече от 40 члена на ЕП се противопоставиха на вземането им предвид.

Marie-Christine Vergiat (докладчик) относно тези устни изменения.


7.5. Корпоративната отговорност при сериозни нарушения на правата на човека в трети държави (гласуване)

Доклад относно корпоративната отговорност при сериозни нарушения на правата на човека в трети държави [2015/2315(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0405)


7.6. Стратегия на ЕС за втечнения природен газ и неговото съхранение (гласуване)

Доклад относно стратегията на ЕС за втечнения природен газ и неговото съхранение [2016/2059(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: András Gyürk (A8-0278/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0406)


7.7. Как да се стандартизира контролът върху риболова в Европа? (гласуване)

Доклад относно начина за стандартизиране на контрола върху риболова в Европа [2015/2093(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0407)


7.8. Подобряване на свързаността и достъпността на транспортната инфраструктура в Централна и Източна Европа (гласуване)

Доклад относно подобряването на свързаността и достъпността на транспортната инфраструктура в Централна и Източна Европа [2015/2347(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0408)


7.9. Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (гласуване)

Доклад с препоръки към Комисията за създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права [2015/2254(INL)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0409)


8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Kaja Kallas - A8-0239/2016
Michela Giuffrida и Daniel Hannan

Доклад Richard Howitt - A8-0286/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Seán Kelly и Stanislav Polčák

Доклад Laura Ferrara - A8-0284/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Eleonora Forenza, Monica Macovei, Seán Kelly, Stanislav Polčák и Branislav Škripek

Доклад Marie-Christine Vergiat - A8-0245/2016
Michela Giuffrida, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil и Janusz Korwin-Mikke

Доклад Ignazio Corrao - A8-0243/2016
Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza и Monica Macovei

Доклад András Gyürk - A8-0278/2016
Rosa D'Amato, Paloma López Bermejo и Seán Kelly

Доклад Tomasz Piotr Poręba - A8-0282/2016
Jiří Pospíšil, Remo Sernagiotto и Monica Macovei

Доклад Sophia in 't Veld - A8-0283/2016
Jiří Pospíšil, Bruno Gollnisch, Monica Macovei и Janusz Korwin-Mikke.


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.40 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

10. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


11. Работна програма на Комисията за 2017 г. (разискване)

Изявление на Комисията: Работна програма на Комисията за 2017 г. (2016/2724(RSP))

Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: József Szájer, от името на групата PPE, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, Vicky Ford, от името на групата ECR, Marcus Pretzell, относно закъснялото предоставяне на работната програма за 2017 г. от Комисията, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, David Borrelli, от името на групата EFDD, Marcus Pretzell, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Beatrix von Storch, Bogdan Brunon Wenta, Bernd Lange, Sajjad Karim, Wim van de Camp, Elly Schlein, Evelyn Regner, Mercedes Bresso и Agnes Jongerius.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Virginie Rozière, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Silvia Costa и Nicola Caputo.

Изказа се Frans Timmermans.

Разискването приключи.


12. Средносрочен преглед на МФР (разискване)

Изявление на Комисията: Средносрочен преглед на МФР (2016/2931(RSP))

Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Jan Olbrycht, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ashley Fox, и Isabelle Thomas, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Bernd Kölmel, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Ernest Maragall, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Marian-Jean Marinescu, Monica Macovei, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski и Inese Vaidere.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Spyraki, Soraya Post, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Eleftherios Synadinos, Андрей Новаков, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Nicola Caputo и Jean-Paul Denanot.

Изказа се Кристалина Георгиева.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Jan Olbrycht и Isabelle Thomas, от името на комисията BUDG, относно междинното преразглеждане на МФР за периода 2014 – 2020 г. (2016/2931(RSP)) (B8-1173/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.3 от протокола от 26.10.2016г.


13. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година - всички раздели (разискване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Jens Geier и Indrek Tarand (A8-0287/2016)

Jens Geier и Indrek Tarand представиха доклада.

Изказаха се: Ivan Lesay (действащ председател на Съвета) и Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Neena Gill CBE (докладчик по становището на комисията AFET), Nirj Deva (докладчик по становището на комисията DEVE), Martina Dlabajová (докладчик по становището на комисията CONT), Markus Ferber (докладчик по становището на комисията ECON), Giovanni La Via (докладчик по становището на комисията ENVI), Liisa Jaakonsaari (докладчик по становището на комисията IMCO), Isabella De Monte (докладчик по становището на комисията TRAN), Derek Vaughan (докладчик по становището на комисията REGI), Peter Jahr (докладчик по становището на комисията AGRI), Nils Torvalds (докладчик по становището на комисията РECH), Bogdan Andrzej Zdrojewski (докладчик по становището на комисията CULT), Monica Macovei (докладчик по становището на комисията LIBE), György Schöpflin (докладчик по становището на комисията AFCO) и Siegfried Mureşan, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Jean-Paul Denanot, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Marco Zanni, от името на групата EFDD, Stanisław Żółtek, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Jerzy Buzek, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jonathan Arnott, Auke Zijlstra, Diane Dodds, José Manuel Fernandes, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Miguel Viegas, Petr Mach, Sophie Montel, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Indrek Tarand, Petri Sarvamaa, Stanisław Ożóg, Georg Mayer, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jens Geier, Lefteris Christoforou, Sander Loones, Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Catherine Stihler.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Seán Kelly, Nicola Caputo и Ivana Maletić.

Изказаха се: Кристалина Георгиева, Ivan Lesay, Jens Geier и Indrek Tarand .

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.1 и точка 6.2 от протокола от 26.10.2016г.


14. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи следното:

вчера в пленарна зала е била обявена препоръката на комисията ECON да не се представят възражения срещу проекта за регламент за изпълнение (точка 8 от протокола от 24.10.2016 г).

Не е било изразено никакво възражение срещу тази препоръка в срока от 24 часа, определен в член 105, параграф 6 от Правилника за дейността.

Във връзка с това препоръката се счита за приета и ще бъде публикувана в рубриката „Приети текстове“ от заседанието от сряда, 26 октомври 2016 г.


15. Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2016 г. (разискване)

Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2016 г. [2016/2101(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Alfred Sant (A8-0309/2016)

Alfred Sant представи доклада.

Изказа се Sofia Ribeiro (докладчик по становището на комисията EMPL).

Изказа се Ivan Korčok (действащ председател на Съвета).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Catherine Stihler (докладчик по становището на комисията IMCO), Bogdan Andrzej Zdrojewski (докладчик по становището на комисията CULT), Markus Ferber, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Sergio Gutiérrez Prieto, от името на групата S&D, Joachim Starbatty, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marco Valli, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Burkhard Balz, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Ivana Maletić, Vilija Blinkevičiūtė и Costas Mavrides.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Romana Tomc и Luke Ming Flanagan.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis, Ivan Korčok и Alfred Sant.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 26.10.2016г.


16. Пакет за корпоративно данъчно облагане (разискване)

Изявление на Комисията: Пакет за корпоративно данъчно облагане (2016/2953(RSP))

Pierre Moscovici (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Dariusz Rosati, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Lefteris Christoforou и David Coburn, Fabio De Masi, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lefteris Christoforou, David Coburn, от името на групата EFDD, и Alain Lamassoure.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Hugues Bayet, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Othmar Karas, Jeppe Kofod, Matt Carthy, Ernest Urtasun, Peter Simon и Ramón Jáuregui Atondo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Romana Tomc, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Ana Gomes и Nicola Caputo.

Изказа се Pierre Moscovici.

Разискването приключи.


17. Достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

Dita Charanzová представи препоръката за второ четене.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Sabine Verheyen, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Vicky Ford, от името на групата ECR, Morten Løkkegaard, от името на групата ALDE, Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL, Ildikó Gáll-Pelcz, Olga Sehnalová, Anneleen Van Bossuyt, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld и Romana Tomc.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis и Dita Charanzová.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 26.10.2016г.


18. Защитни мерки срещу вредителите по растенията ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (EС) № 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/EИО, 93/85/EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

Anthea McIntyre представи препоръката за второ четене.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Pilar Ayuso, от името на групата PPE, Paolo De Castro, от името на групата S&D, Jan Huitema, от името на групата ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Florent Marcellesi, от името на групата Verts/ALE, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, Philippe Loiseau, от името на групата ENF, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Rosa D'Amato, Michel Dantin и Maria Noichl.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Giovanni La Via, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis и Anthea McIntyre.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.6 от протокола от 26.10.2016г.


19. Трансмастни киселини (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000105/2016), зададен от Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Николай Бареков, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini и Mireille D’Ornano, от името на комисията ENVI, към Съвета: Трансмастни киселини (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000106/2016), зададен от Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Николай Бареков, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini и Mireille D’Ornano, от името на комисията ENVI, към Комисията: Трансмастни киселини (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Giovanni La Via разви въпросите.

Ivan Korčok (действащ председател на Съвета) и Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Renate Sommer, от името на групата PPE, Christel Schaldemose, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, Annie Schreijer-Pierik и Damiano Zoffoli.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira и Clara Eugenia Aguilera García.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis и Ivan Korčok.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Николай Бареков, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini и Mireille D’Ornano, от името на комисията ENVI, относно трансмастните киселини (ТМК) (2016/2637(RSP)) (B8-1115/2016);

—   Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn и Jean-François Jalkh, от името на групата ENF, относно трансмастните киселини (2016/2637(RSP)) (B8-1136/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.8 от протокола от 26.10.2016г.


20. Внесени документи

Следният доклад беше внесен от комисията BUDG:

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Естония – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) - BUDG - Докладчик: Victor Negrescu (A8-0314/2016)


21. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 593.008/OJME).


22. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.25 ч.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Майдел, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort, Saryusz-Wolski

Правна информация - Политика за поверителност