Seznam 
Zápis
PDF 258kWORD 79k
Úterý, 25. října 2016 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Změna pořadu jednání
 3.Mechanismus EU pro demokracii, právní stát a základní práva (rozprava)
 4.Vnitřní bezpečnost v EU – pokrok dosažený při provádění přijatých bezpečnostních opatření a budoucí výzvy (rozprava)
 5.Hlasování
  
5.1.Automatizovaná výměna údajů o DNA s Dánskem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.2.Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů s Dánskem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.3.Dohoda mezi EU a Čínou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických pasů *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.4.Členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.5.Žádost, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.6.Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Jane Collinsová (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.7.Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Mario Borghezio (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.8.Statistika železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách ***II (hlasování)
  
5.9.Statistika přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (přenesené a prováděcí pravomoci) ***II (hlasování)
  
5.10.Právní rámec Unie pro porušování celních předpisů a sankce ***I (hlasování)
 6.Přivítání
 7.Hlasování (pokračování)
  
7.1.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2016: bezpečnost orgánů EU (hlasování)
  
7.2.Strategie EU vůči Íránu po jaderné dohodě (hlasování)
  
7.3.Boj proti korupci a následné kroky v návaznosti na usnesení CRIM (hlasování)
  
7.4.Lidská práva a migrace ve třetích zemích (hlasování)
  
7.5.Odpovědnost podniků za závažné porušování lidských práv ve třetích zemích (hlasování)
  
7.6.Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu (hlasování)
  
7.7.Sjednocení kontroly rybolovu v Evropě (hlasování)
  
7.8.Zlepšování propojení a přístupnosti dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě (hlasování)
  
7.9.Mechanismus EU pro demokracii, právní stát a základní práva (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Pracovní program Komise na rok 2017 (rozprava)
 12.Přezkum víceletého finančního rámce v polovině období (rozprava)
 13.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly (rozprava)
 14.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 15.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 (rozprava)
 16.Balíček opatření týkajících se zdanění právnických osob (rozprava)
 17.Přístupnost webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru ***II (rozprava)
 18.Ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin ***II (rozprava)
 19.Tuky s obsahem transmastných kyselin (rozprava)
 20.Předložení dokumentů
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Změna pořadu jednání

Předsedající se souhlasem politických skupin navrhla změnit středeční pořad jednání takto:

V návaznosti na skutečnost, že Rozpočtový výbor včera večer přijal zprávu, kterou předkládá Victor Negrescu, o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Estonska – EGF/2016/003 EE/ropa a chemické látky) (A8-0314/2016), byla zpráva zařazena do středečního hlasování.

Parlament tento návrh schválil.

Pořad jednání byl tudíž změněn.


3. Mechanismus EU pro demokracii, právní stát a základní práva (rozprava)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva [2015/2254(INL)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

Sophia in 't Veld uvedla zprávu.

Vystoupil Frans Timmermans (první místopředseda Komise).

Vystoupili: György Schöpflin (navrhovatel výboru AFCO), Frank Engel za skupinu PPE, Monika Flašíková Beňová za skupinu S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski za skupinu ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz za skupinu ALDE, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec, Barbara Kudrycka, Pedro Silva Pereira, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Benedek Jávor, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Pavel Svoboda, Tanja Fajon, Arne Gericke, Filiz Hyusmenova, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Nicolas Bay, Udo Voigt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Kostas Chrysogonos, Mylène Troszczynski, Michał Boni, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Caterina Chinnici, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Kinga Gál, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor a Emil Radev.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica a João Pimenta Lopes.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Grapini, Ivo Vajgl, Josu Juaristi Abaunz, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Branislav Škripek, Ramon Tremosa i Balcells, Konstantinos Papadakis a Nicola Caputo.

Vystoupili: Frans Timmermans a Sophia in 't Veld.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.9 zápisu ze dne 25.10.2016.


4. Vnitřní bezpečnost v EU – pokrok dosažený při provádění přijatých bezpečnostních opatření a budoucí výzvy (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Vnitřní bezpečnost v EU – pokrok dosažený při provádění přijatých bezpečnostních opatření a budoucí výzvy (2016/2955(RSP))

Ivan Korčok (úřadující předseda Rady) a Julian King (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Birgit Sippel za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Eva Joly za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Mara Bizzotto za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Monica Macovei, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jan Philipp Albrecht, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Angel Dzhambazki, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová a Jeroen Lenaers.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Caterina Chinnici, Kinga Gál a Juan Fernando López Aguilar.

Vystoupili: Julian King a Ivan Korčok.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

Vystoupil Bruno Gollnisch s žádostí, aby byla povolena ústní vysvětlení hlasovování o zprávách týkajících se imunit (předsedající připomněl, že předseda Parlamentu včera vysvětlil platný postup (bod 13 zápisu ze dne 24.10.2016)).


5.1. Automatizovaná výměna údajů o DNA s Dánskem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA s Dánskem [11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0289/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0391)


5.2. Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů s Dánskem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů s Dánskem [11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0288/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0392)


5.3. Dohoda mezi EU a Čínou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických pasů *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických pasů [2015/0293(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Bodil Valero (A8-0281/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0393)

Parlament schválil uzavření dohody.


5.4. Členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi [COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0394)


5.5. Žádost, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity [2016/2108(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0395)


5.6. Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Jane Collinsová (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Jane Collinsová [2016/2087(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0396)


5.7. Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Mario Borghezio (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Mario Borghezio [2016/2028(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0397)


5.8. Statistika železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách [10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Michael Cramer (A8-0300/2016)

(k zamítnutí postoje Rady požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2016)0398)


5.9. Statistika přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (přenesené a prováděcí pravomoci) ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1365/2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi k přijímání určitých opatření [09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2016)0399)


5.10. Právní rámec Unie pro porušování celních předpisů a sankce ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie, který se týká porušení celních předpisů a sankcí [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0400)

Předsedající oznámil, že Kaja Kallas (zpravodajka) v souladu s čl. 61 odst. 2 jednacího řádu navrhla, aby bylo hlasování o návrhu legislativního usnesení odloženo s cílem přímo zahájit interinstitucionální jednání na základě přijatého mandátu.

Parlament návrh schválil. Věc se tudíž považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.

(pokračování hlasování: bod 7 zápisu ze dne 25.10.2016).


6. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal delegaci Kongresu Spojených států amerických, jejíž členové usedli na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


7. Hlasování (pokračování)

(začátek hlasování: bod 5 zápisu ze dne 25.10.2016).


7.1. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2016: bezpečnost orgánů EU (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2016 Evropské unie na rozpočtový rok 2016: Bezpečnost orgánů EU [12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: José Manuel Fernandes a Gérard Deprez (A8-0295/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0401)


7.2. Strategie EU vůči Íránu po jaderné dohodě (hlasování)

Zpráva o strategii EU vůči Íránu po jaderné dohodě [2015/2274(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Richard Howitt (A8-0286/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0402)

Vystoupení

Tomáš Zdechovský a Sophia in 't Veld před hlasováním.


7.3. Boj proti korupci a následné kroky v návaznosti na usnesení CRIM (hlasování)

Zpráva o boji proti korupci a následných krocích v návaznosti na usnesení CRIM [2015/2110(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0403)


7.4. Lidská práva a migrace ve třetích zemích (hlasování)

Zpráva o lidských právech a migraci ve třetích zemích [2015/2316(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0404)

Vystoupení

Michael Gahler předložil dva ústní pozměňovací návrhy, kterými se měly vložit dva nové body 9a a 10a, které však nebyly vzaty v potaz, protože se proti jejich projednávání vyslovilo více než 40 poslanců.

Marie-Christine Vergiat (zpravodajka) k těmto pozměňovacím návrhům.


7.5. Odpovědnost podniků za závažné porušování lidských práv ve třetích zemích (hlasování)

Zpráva o odpovědnosti podniků za závažné porušování lidských práv ve třetích zemích [2015/2315(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0405)


7.6. Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu (hlasování)

Zpráva o strategii EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu [2016/2059(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: András Gyürk (A8-0278/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0406)


7.7. Sjednocení kontroly rybolovu v Evropě (hlasování)

Zpráva o sjednocení kontroly rybolovu v Evropě [2015/2093(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0407)


7.8. Zlepšování propojení a přístupnosti dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě (hlasování)

Zpráva o zlepšování propojení a přístupnosti dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě [2015/2347(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0408)


7.9. Mechanismus EU pro demokracii, právní stát a základní práva (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva [2015/2254(INL)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0409)


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Kaja Kallas - A8-0239/2016
Michela Giuffrida a Daniel Hannan

zpráva Richard Howitt - A8-0286/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Seán Kelly a Stanislav Polčák

zpráva Laura Ferrara - A8-0284/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Eleonora Forenza, Monica Macovei, Seán Kelly, Stanislav Polčák a Branislav Škripek

zpráva Marie-Christine Vergiat - A8-0245/2016
Michela Giuffrida, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil a Janusz Korwin-Mikke

zpráva Ignazio Corrao - A8-0243/2016
Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza a Monica Macovei

zpráva András Gyürk - A8-0278/2016
Rosa D'Amato, Paloma López Bermejo a Seán Kelly

zpráva Tomasz Piotr Poręba - A8-0282/2016
Jiří Pospíšil, Remo Sernagiotto a Monica Macovei

zpráva Sophia in 't Veld - A8-0283/2016
Jiří Pospíšil, Bruno Gollnisch, Monica Macovei a Janusz Korwin-Mikke.


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:40, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

10. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


11. Pracovní program Komise na rok 2017 (rozprava)

Prohlášení Komise: Pracovní program Komise na rok 2017 (2016/2724(RSP))

Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: József Szájer za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Vicky Ford za skupinu ECR, Marcus Pretzell k pozdnímu zpřístupnění programu na rok 2017 Komisí, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, David Borrelli za skupinu EFDD, Marcus Pretzell za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Beatrix von Storch, Bogdan Brunon Wenta, Bernd Lange, Sajjad Karim, Wim van de Camp, Elly Schlein, Evelyn Regner, Mercedes Bresso a Agnes Jongerius.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Virginie Rozière, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Silvia Costa a Nicola Caputo.

Vystoupil Frans Timmermans.

Rozprava skončila.


12. Přezkum víceletého finančního rámce v polovině období (rozprava)

Prohlášení Komise: Přezkum víceletého finančního rámce v polovině období (2016/2931(RSP))

Kristalina Georgieva (místopředsedkyně Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Jan Olbrycht za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ashley Fox, a Isabelle Thomas za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Bernd Kölmel za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Marian-Jean Marinescu, Monica Macovei, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski a Inese Vaidere.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Spyraki, Soraya Post, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Eleftherios Synadinos, Andrey Novakov, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Nicola Caputo a Jean-Paul Denanot.

Vystoupila Kristalina Georgieva.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Jan Olbrycht a Isabelle Thomas za výbor BUDG o revizi VFR na období 2014–2020 v polovině období (2016/2931(RSP)) (B8-1173/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 26.10.2016.


13. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly (rozprava)

Zpráva týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Jens Geier a Indrek Tarand (A8-0287/2016)

Jens Geier a Indrek Tarand uvedli zprávu.

Vystoupili: Ivan Lesay (úřadující předseda Rady) a Kristalina Georgieva (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Neena Gill CBE (navrhovatelka výboru AFET), Nirj Deva (navrhovatel výboru DEVE), Martina Dlabajová (navrhovatelka výboru CONT), Markus Ferber (navrhovatel výboru ECON), Giovanni La Via (navrhovatel výboru ENVI), Liisa Jaakonsaari (navrhovatelka výboru IMCO), Isabella De Monte (navrhovatelka výboru TRAN), Derek Vaughan (navrhovatel výboru REGI), Peter Jahr (navrhovatel výboru AGRI), Nils Torvalds (navrhovatel výboru PECH), Bogdan Andrzej Zdrojewski (navrhovatel výboru CULT), Monica Macovei (navrhovatelka výboru LIBE), György Schöpflin (navrhovatel výboru AFCO) a Siegfried Mureşan za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Jean-Paul Denanot za skupinu S&D, Bernd Kölmel za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL, Marco Zanni za skupinu EFDD, Stanisław Żółtek za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Jerzy Buzek, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jonathan Arnott, Auke Zijlstra, Diane Dodds, José Manuel Fernandes, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Miguel Viegas, Petr Mach, Sophie Montel, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Indrek Tarand, Petri Sarvamaa, Stanisław Ożóg, Georg Mayer, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jens Geier, Lefteris Christoforou, Sander Loones, Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Catherine Stihler.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Seán Kelly, Nicola Caputo a Ivana Maletić.

Vystoupili: Kristalina Georgieva, Ivan Lesay, Jens Geier a Indrek Tarand.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.1 zápisu ze dne 26.10.2016 a bod 6.2 zápisu ze dne 26.10.2016.


14. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předsedající učinil toto oznámení:

Na včerejšním plenárním zasedání bylo oznámeno doporučení výboru ECON nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci (bod 8 zápisu ze dne 24.10.2016).

Proti tomuto doporučení nebyla vyslovena žádná námitka ve lhůtě dvaceti čtyř hodin stanovené čl. 105 odst. 6 jednacího řádu.

Doporučení se tudíž považuje za schválené a zveřejní se v textech přijatých na denním zasedání ve středu středa 26. října 2016.


15. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 (rozprava)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 [2016/2101(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Alfred Sant (A8-0309/2016)

Alfred Sant uvedl zprávu.

Vystoupila Sofia Ribeiro (navrhovatelka výboru EMPL).

Vystoupil Ivan Korčok (úřadující předseda Rady).

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Catherine Stihler (navrhovatelka výboru IMCO), Bogdan Andrzej Zdrojewski (navrhovatel výboru CULT), Markus Ferber za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Sergio Gutiérrez Prieto za skupinu S&D, Joachim Starbatty za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marco Valli, Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, Burkhard Balz, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Ivana Maletić, Vilija Blinkevičiūtė a Costas Mavrides.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Romana Tomc a Luke Ming Flanagan.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis, Ivan Korčok a Alfred Sant.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.7 zápisu ze dne 26.10.2016.


16. Balíček opatření týkajících se zdanění právnických osob (rozprava)

Prohlášení Komise: Balíček opatření týkajících se zdanění právnických osob (2016/2953(RSP))

Pierre Moscovici (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Dariusz Rosati za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Marian Harkin za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Lefteris Christoforou a David Coburn, Fabio De Masi za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lefteris Christoforou, David Coburn za skupinu EFDD, a Alain Lamassoure.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Hugues Bayet, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Othmar Karas, Jeppe Kofod, Matt Carthy, Ernest Urtasun, Peter Simon a Ramón Jáuregui Atondo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Romana Tomc, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Ana Gomes a Nicola Caputo.

Vystoupil Pierre Moscovici.

Rozprava skončila.


17. Přístupnost webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

Dita Charanzová uvedla doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Sabine Verheyen za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Vicky Ford za skupinu ECR, Morten Løkkegaard za skupinu ALDE, Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL, Ildikó Gáll-Pelcz, Olga Sehnalová, Anneleen Van Bossuyt, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld a Romana Tomc.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Dita Charanzová.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.5 zápisu ze dne 26.10.2016.


18. Ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

Anthea McIntyre uvedla doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Pilar Ayuso za skupinu PPE, Paolo De Castro za skupinu S&D, Jan Huitema za skupinu ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Florent Marcellesi za skupinu Verts/ALE, John Stuart Agnew za skupinu EFDD, Philippe Loiseau za skupinu ENF, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Rosa D'Amato, Michel Dantin a Maria Noichl.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Giovanni La Via, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Anthea McIntyre.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.6 zápisu ze dne 26.10.2016.


19. Tuky s obsahem transmastných kyselin (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000105/2016), kterou pokládají Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Mireille D’Ornano za výbor ENVI Radě: Tuky s obsahem transmastných kyselin (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000106/2016), kterou pokládají Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Mireille D’Ornano za výbor ENVI Komisi: Tuky s obsahem transmastných kyselin (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Giovanni La Via rozvinul otázky.

Ivan Korčok (úřadující předseda Rady) a Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: Renate Sommer za skupinu PPE, Christel Schaldemose za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Lynn Boylan za skupinu GUE/NGL, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Mireille D'Ornano za skupinu ENF, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, Annie Schreijer-Pierik a Damiano Zoffoli.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira a Clara Eugenia Aguilera García.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Ivan Korčok.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Mireille D’Ornano za výbor ENVI o transmastných kyselinách (2016/2637(RSP)) (B8-1115/2016);

—   Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn a Jean-François Jalkh za skupinu ENF o transmastných kyselinách (2016/2637(RSP)) (B8-1136/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.8 zápisu ze dne 26.10.2016.


20. Předložení dokumentů

Výbor BUDG předložil tuto zprávu:

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Estonska – EGF/2016/003 EE/ropa a chemické látky) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Victor Negrescu (A8-0314/2016)


21. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 593.008/OJME).


22. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:25.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort, Saryusz-Wolski

Právní upozornění - Ochrana soukromí