Indeks 
Protokol
PDF 261kWORD 78k
Tirsdag den 25. oktober 2016 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Ændring af dagsordenen
 3.Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (forhandling)
 4.Intern sikkerhed i EU - de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af vedtagne sikkerhedsforanstaltninger, og de udfordringer, der ligger forude (forhandling)
 5.Afstemningstid
  
5.1.Elektronisk udveksling med Danmark af DNA-oplysninger * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.2.Elektronisk udveksling med Danmark af fingeraftryksdata * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.3.Aftale mellem EU og Folkerepublikken Kina om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.4.Medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.5.Anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.6.Anmodning om beskyttelse af Jane Collins privilegier og immuniteter (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.7.Anmodning om beskyttelse af Mario Borghezios privilegier og immuniteter (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.8.Statistik over jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om gods, passagerer og ulykker ***II (afstemning)
  
5.9.Statistik over godstransport ad indre vandveje (delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser) ***II (afstemning)
  
5.10.Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner ***I (afstemning)
 6.Velkomstord
 7.Afstemningstid (fortsat)
  
7.1.Forslag til ændringsbudget nr. 3/2016: Institutionernes sikkerhed (afstemning)
  
7.2.EU's strategi over for Iran efter atomaftalen (afstemning)
  
7.3.Bekæmpelse af korruption og opfølgning af CRIM-beslutningen (afstemning)
  
7.4.Menneskerettigheder og migration i tredjelande (afstemning)
  
7.5.Virksomheders ansvar for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i tredjelande (afstemning)
  
7.6.EU-strategi for flydende naturgas og gaslagring (afstemning)
  
7.7.Hvordan gøres fiskerikontrollen i EU homogen? (afstemning)
  
7.8.Forbedring af forbindelserne og transportinfrastrukturens tilgængelighed i Central- og Østeuropa (afstemning)
  
7.9.Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Kommissionens arbejdsprogram 2017 (forhandling)
 12.Midtvejsrevision af FFR (forhandling)
 13.Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner (forhandling)
 14.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 15.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2016 (forhandling)
 16.Selskabsbeskatningspakke (forhandling)
 17.Tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer ***II (forhandling)
 18.Beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere ***II (forhandling)
 19.Transfedtsyrer (forhandling)
 20.Modtagne dokumenter
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Ændring af dagsordenen

Formanden foreslog efter aftale med de politiske gruppe at ændre dagsordenen for onsdag som følger:

Betænkning af Victor Negrescu om "mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Estland – EGF/2016/003 EE/mineralolie og kemikalier)" (A8-0314/2016) tilføjedes efter dens vedtagelse i Budgetudvalget den foregående aften til onsdagens afstemningstid.

Parlamentet godkendte dette forslag.

Dagsordenen blev ændret i overensstemmelse hermed.


3. Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (forhandling)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder [2015/2254(INL)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

Sophia in 't Veld forelagde betænkningen.

Indlæg af Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen).

Talere: György Schöpflin (ordfører for udtalelse fra AFCO), Frank Engel for PPE-Gruppen, Monika Flašíková Beňová for S&D-Gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski for ECR-Gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz for ALDE-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Barbara Kudrycka, Pedro Silva Pereira, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Benedek Jávor, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Pavel Svoboda, Tanja Fajon, Arne Gericke, Filiz Hyusmenova, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Nicolas Bay, Udo Voigt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Kostas Chrysogonos, Mylène Troszczynski, Michał Boni, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Caterina Chinnici, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Kinga Gál, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor og Emil Radev.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica og João Pimenta Lopes.

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini, Ivo Vajgl, Josu Juaristi Abaunz, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Branislav Škripek, Ramon Tremosa i Balcells, Konstantinos Papadakis og Nicola Caputo.

Talere: Frans Timmermans og Sophia in 't Veld.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.9 i protokollen af 25.10.2016.


4. Intern sikkerhed i EU - de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af vedtagne sikkerhedsforanstaltninger, og de udfordringer, der ligger forude (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Intern sikkerhed i EU - de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af vedtagne sikkerhedsforanstaltninger, og de udfordringer, der ligger forude (2016/2955(RSP))

Ivan Korčok (formand for Rådet) og Julian King (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Mara Bizzotto for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Monica Macovei, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jan Philipp Albrecht, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Angel Dzhambazki, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová og Jeroen Lenaers.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Caterina Chinnici, Kinga Gál og Juan Fernando López Aguilar.

Talere: Julian King og Ivan Korčok.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i afventning af afstemningstiden).


FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

5. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

Indlæg af Bruno Gollnisch, der anmodede om, at der blev givet tilladelse til at afgive mundtlige stemmeforklaringer til betænkningerne om immunitet (formanden mindede om, at Parlamentets formand den foregående dag havde forklaret de gældende regler (punkt 13 i protokollen af 24.10.2016)).


5.1. Elektronisk udveksling med Danmark af DNA-oplysninger * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Danmark af DNA-oplysninger [11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Claude Moraes (A8-0289/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0391)


5.2. Elektronisk udveksling med Danmark af fingeraftryksdata * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om elektronisk udveksling med Danmark af fingeraftryksdata [11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Claude Moraes (A8-0288/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0392)


5.3. Aftale mellem EU og Folkerepublikken Kina om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas [2015/0293(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Bodil Valero (A8-0281/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0393)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


5.4. Medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet [COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0394)


5.5. Anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet [2016/2108(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0395)


5.6. Anmodning om beskyttelse af Jane Collins privilegier og immuniteter (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om beskyttelse af Jane Collins privilegier og immuniteter [2016/2087(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0396)


5.7. Anmodning om beskyttelse af Mario Borghezios privilegier og immuniteter (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om beskyttelse af Mario Borghezios privilegier og immuniteter [2016/2028(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0397)


5.8. Statistik over jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om gods, passagerer og ulykker ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 91/2003 om statistik over jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om gods, passagerer og ulykker [10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Michael Cramer (A8-0300/2016)

(Kvalificeret flertal nødvendigt for at forkaste Rådets holdning)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2016)0398)


5.9. Statistik over godstransport ad indre vandveje (delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser) ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1365/2006 om statistik over godstransport ad indre vandveje for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen for vedtagelsen af visse foranstaltninger [09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2016)0399)


5.10. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0400)

Formanden meddelte, at Kaja Kallas (ordfører) foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 61, stk. 2, og gå direkte til de interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af det vedtagne mandat.

Parlamentet godkendte anmodningen. Sagen betragtedes derfor som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.

(fortsat afstemning: punkt 7 i protokollen af 25.10.2016).


6. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra den amerikanske kongres, som havde taget plads i den officielle loge.


7. Afstemningstid (fortsat)

(begyndelsen af afstemningen: punkt 5 i protokollen af 25.10.2016).


7.1. Forslag til ændringsbudget nr. 3/2016: Institutionernes sikkerhed (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2016 for regnskabsåret 2016: Institutionernes sikkerhed [12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: José Manuel Fernandes og Gérard Deprez (A8-0295/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0401)


7.2. EU's strategi over for Iran efter atomaftalen (afstemning)

Betænkning om EU's strategi over for Iran efter atomaftalen [2015/2274(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Richard Howitt (A8-0286/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0402)

Indlæg

Tomáš Zdechovský og Sophia in 't Veld, inden den endelige afstemning.


7.3. Bekæmpelse af korruption og opfølgning af CRIM-beslutningen (afstemning)

Betænkning om bekæmpelse af korruption og opfølgning af CRIM-beslutningen [2015/2110(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0403)


7.4. Menneskerettigheder og migration i tredjelande (afstemning)

Betænkning om menneskerettigheder og migration i tredjelande [2015/2316(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0404)

Indlæg

Michael Gahler havde stillet to mundtlige ændringsforslag for at tilføje et nyt punkt 9a og 10a, hvilket ikke var blevet godtaget, idet mere end 40 medlemmer havde modsat sig behandlingen heraf.

Marie-Christine Vergiat (ordfører) om de pågældende mundtlige ændringsforslag.


7.5. Virksomheders ansvar for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i tredjelande (afstemning)

Betænkning om virksomheders ansvar for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i tredjelande [2015/2315(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0405)


7.6. EU-strategi for flydende naturgas og gaslagring (afstemning)

Betænkning om en EU-strategi for flydende naturgas og gaslagring [2016/2059(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: András Gyürk (A8-0278/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0406)


7.7. Hvordan gøres fiskerikontrollen i EU homogen? (afstemning)

Betænkning om hvordan fiskerikontrollen i EU kan gøres homogen [2015/2093(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0407)


7.8. Forbedring af forbindelserne og transportinfrastrukturens tilgængelighed i Central- og Østeuropa (afstemning)

Betænkning om forbedring af forbindelserne og transportinfrastrukturens tilgængelighed i Central- og Østeuropa [2015/2347(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0408)


7.9. Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (afstemning)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder [2015/2254(INL)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0409)


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Kaja Kallas - A8-0239/2016
Michela Giuffrida og Daniel Hannan

Betænkning: Richard Howitt - A8-0286/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Seán Kelly og Stanislav Polčák

Betænkning: Laura Ferrara - A8-0284/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Eleonora Forenza, Monica Macovei, Seán Kelly, Stanislav Polčák og Branislav Škripek

Betænkning: Marie-Christine Vergiat - A8-0245/2016
Michela Giuffrida, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil og Janusz Korwin-Mikke

Betænkning: Ignazio Corrao - A8-0243/2016
Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza og Monica Macovei

Betænkning: András Gyürk - A8-0278/2016
Rosa D'Amato, Paloma López Bermejo og Seán Kelly

Betænkning: Tomasz Piotr Poręba - A8-0282/2016
Jiří Pospíšil, Remo Sernagiotto og Monica Macovei

Betænkning: Sophia in 't Veld - A8-0283/2016
Jiří Pospíšil, Bruno Gollnisch, Monica Macovei og Janusz Korwin-Mikke.


9. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.40 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Kommissionens arbejdsprogram 2017 (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Kommissionens arbejdsprogram 2017 (2016/2724(RSP))

Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: József Szájer for PPE-Gruppen, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, Vicky Ford for ECR-Gruppen, Marcus Pretzell, om Kommissionens sene fremsendelse af sit arbejdsprogramf for 2017, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, David Borrelli for EFDD-Gruppen, Marcus Pretzell for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Beatrix von Storch, Bogdan Brunon Wenta, Bernd Lange, Sajjad Karim, Wim van de Camp, Elly Schlein, Evelyn Regner, Mercedes Bresso og Agnes Jongerius.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Virginie Rozière, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Silvia Costa og Nicola Caputo.

Indlæg af Frans Timmermans.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. Midtvejsrevision af FFR (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Midtvejsrevision af FFR (2016/2931(RSP))

Kristalina Georgieva (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Jan Olbrycht for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ashley Fox, og Isabelle Thomas for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Maragall for Verts/ALE-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Marian-Jean Marinescu, Monica Macovei, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski og Inese Vaidere.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Spyraki, Soraya Post, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Eleftherios Synadinos, Andrey Novakov, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Nicola Caputo og Jean-Paul Denanot.

Indlæg af Kristalina Georgieva.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Jan Olbrycht og Isabelle Thomas, for BUDG, om midtvejsrevision af FFR for 2014-2020 (2016/2931(RSP)) (B8-1173/2016).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 26.10.2016.


13. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner (forhandling)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jens Geier og Indrek Tarand (A8-0287/2016)

Jens Geier og Indrek Tarand forelagde betænkningen

Talere: Ivan Lesay (formand for Rådet) og Kristalina Georgieva (næstformand i Kommissionen).

Talere: Neena Gill CBE (ordfører for udtalelse fra AFET), Nirj Deva (ordfører for udtalelse fra DEVE), Martina Dlabajová (ordfører for udtalelse fra CONT), Markus Ferber (ordfører for udtalelse fra ECON), Giovanni La Via (ordfører for udtalelse fra ENVI), Liisa Jaakonsaari (ordfører for udtalelse fra IMCO), Isabella De Monte (ordfører for udtalelse fra TRAN), Derek Vaughan (ordfører for udtalelse fra REGI), Peter Jahr (ordfører for udtalelse fra AGRI), Nils Torvalds (ordfører for udtalelse fra PECH), Bogdan Andrzej Zdrojewski (ordfører for udtalelse fra CULT), Monica Macovei (ordfører for udtalelse fra LIBE), György Schöpflin (ordfører for udtalelse fra AFCO) og Siegfried Mureşan for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Jean-Paul Denanot for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, Marco Zanni for EFDD-Gruppen, Stanisław Żółtek for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Jerzy Buzek, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jonathan Arnott, Auke Zijlstra, Diane Dodds, José Manuel Fernandes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Miguel Viegas, Petr Mach, Sophie Montel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Indrek Tarand, Petri Sarvamaa, Stanisław Ożóg, Georg Mayer, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jens Geier, Lefteris Christoforou, Sander Loones, Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Catherine Stihler.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patricija Šulin, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Seán Kelly, Nicola Caputo og Ivana Maletić.

Talere: Kristalina Georgieva, Ivan Lesay, Jens Geier og Indrek Tarand.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 26.10.2016 og punkt 6.2 i protokollen af 26.10.2016.


14. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden meddelte følgende:

Der var på plenarmødet den foregående dag givet meddelelse om en henstilling fra ECON om ikke at gøre indsigelse mod udkastet til gennemførelsesforordning (punkt 8 i protokollen af 24.10.2016).

Der var ikke gjort indsigelse mod henstillingen inden for den frist på 24 timer, der er fastlagt i forretningsordenens artikel 105, stk. 6.

Denne henstilling blev derfor betragtet som vedtaget, og afgørelsen ville blive offentliggjort i »Vedtagne Tekster« fra mødet den onsdag den 26. oktober 2016.


15. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2016 (forhandling)

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2016 [2016/2101(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Alfred Sant (A8-0309/2016)

Alfred Sant forelagde betænkningen.

Indlæg af Sofia Ribeiro (ordfører for udtalelse fra EMPL).

Indlæg af Ivan Korčok (formand for Rådet).

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Indlæg af Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Catherine Stihler (ordfører for udtalelse fra IMCO), Bogdan Andrzej Zdrojewski (ordfører for udtalelse fra CULT), Markus Ferber for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Sergio Gutiérrez Prieto for S&D-Gruppen, Joachim Starbatty for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marco Valli, Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Burkhard Balz, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Ivana Maletić, Vilija Blinkevičiūtė og Costas Mavrides.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Romana Tomc og Luke Ming Flanagan.

Talere: Valdis Dombrovskis, Ivan Korčok og Alfred Sant.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.7 i protokollen af 26.10.2016.


16. Selskabsbeskatningspakke (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Selskabsbeskatningspakke (2016/2953(RSP))

Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Dariusz Rosati for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Lefteris Christoforou og David Coburn, Fabio De Masi for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lefteris Christoforou, David Coburn for EFDD-Gruppen, og Alain Lamassoure.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Hugues Bayet, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Othmar Karas, Jeppe Kofod, Matt Carthy, Ernest Urtasun, Peter Simon og Ramón Jáuregui Atondo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Romana Tomc, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Ana Gomes og Nicola Caputo.

Indlæg af Pierre Moscovici.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

Dita Charanzová forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Sabine Verheyen for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Vicky Ford for ECR-Gruppen, Morten Løkkegaard for ALDE-Gruppen, Kostadinka Kuneva for GUE/NGL-Gruppen, Ildikó Gáll-Pelcz, Olga Sehnalová, Anneleen Van Bossuyt, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld og Romana Tomc.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Ivan Jakovčić.

Talere: Vytenis Povilas Andriukaitis og Dita Charanzová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.5 i protokollen af 26.10.2016.


18. Beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

Anthea McIntyre forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Pilar Ayuso for PPE-Gruppen, Paolo De Castro for S&D-Gruppen, Jan Huitema for ALDE-Gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, Florent Marcellesi, for Verts/ALE-Gruppen, John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, Philippe Loiseau for ENF-Gruppen, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Rosa D'Amato, Michel Dantin og Maria Noichl.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Giovanni La Via, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira og Georgios Epitideios.

Talere: Vytenis Povilas Andriukaitis og Anthea McIntyre.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.6 i protokollen af 26.10.2016.


19. Transfedtsyrer (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000105/2016) af Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini og Mireille D’Ornano, for ENVI, til Rådet: Transfedtsyrer (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000106/2016) af Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini og Mireille D’Ornano, for ENVI, til Kommissionen: Transfedtsyrer (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Giovanni La Via begrundede forespørgslerne.

Ivan Korčok (formand for Rådet) og Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Renate Sommer for PPE-Gruppen, Christel Schaldemose for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, Annie Schreijer-Pierik og Damiano Zoffoli.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira og Clara Eugenia Aguilera García.

Talere: Vytenis Povilas Andriukaitis og Ivan Korčok.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini og Mireille D’Ornano, for ENVI, om transfedtsyrer (2016/2637(RSP)) (B8-1115/2016)

—   Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn og Jean-François Jalkh, for ENF, om transfedtsyrer (2016/2637(RSP)) (B8-1136/2016).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.8 i protokollen af 26.10.2016.


20. Modtagne dokumenter

Følgende betænkning var indgivet af BUDG:

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Estland – EGF/2016/003 EE/mineralolie og kemikalier) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) - BUDG - Ordfører: Victor Negrescu (A8-0314/2016)


21. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 593.008/OJME).


22. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.25.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort, Saryusz-Wolski

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik