Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 282kWORD 85k
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 3.Μηχανισμός της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (συζήτηση)
 4.Εσωτερική ασφάλεια στην ΕΕ - η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή των εγκριθέντων μέτρων ασφαλείας και οι μελλοντικές προκλήσεις (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Aυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων DNA στη Δανία * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Δανία * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Συμφωνία ΕΕ-Κίνας για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης βραχείας διαμονής για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.4.Κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.5.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.6.Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών της Jane Collins (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.7.Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Mario Borghezio (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.8.Στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων για εμπορεύματα, επιβάτες και ατυχήματα ***II (ψηφοφορία)
  
5.9.Στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες) ***II (ψηφοφορία)
  
5.10.Ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις ***I (ψηφοφορία)
 6.Υποδοχή
 7.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
7.1.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2016: Ασφάλεια των θεσμικών οργάνων (ψηφοφορία)
  
7.2.Στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν μετά την πυρηνική συμφωνία (ψηφοφορία)
  
7.3.Καταπολέμηση της διαφθοράς και συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα της επιτροπής CRIM (ψηφοφορία)
  
7.4.Ανθρώπινα δικαιώματα και μετανάστευση σε τρίτες χώρες (ψηφοφορία)
  
7.5.Εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες (ψηφοφορία)
  
7.6.Στρατηγική της ΕΕ για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου (ψηφοφορία)
  
7.7.Πώς θα καταστούν ομοιόμορφοι οι έλεγχοι της αλιείας στην Ευρώπη; (ψηφοφορία)
  
7.8.Βελτίωση της διασύνδεσης και της προσβασιμότητας των υποδομών μεταφορών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (ψηφοφορία)
  
7.9.Μηχανισμός της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 (συζήτηση)
 12.Ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ (συζήτηση)
 13.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα (συζήτηση)
 14.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 15.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016 (συζήτηση)
 16.Δέσμη μέτρων για τη φορολόγηση εταιρειών (συζήτηση)
 17.Προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα ***II (συζήτηση)
 18.Προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών ***II (συζήτηση)
 19.Trans-λιπαρά (συζήτηση)
 20.Κατάθεση εγγράφων
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης

Κατόπιν συμφωνίας με τις πολιτικές ομάδες, η Πρόεδρος προτείνει να τροποποιηθεί η ημερήσια διάταξη της Τετάρτης ως ακολούθως:

Η έκθεση του Victor Negrescu σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Εσθονία – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals) (A8-0314/2016), μετά την έγκρισή της στην Επιτροπή Προϋπολογισμών χθες βράδυ, προστέθηκε στην ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης.

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του στη πρόταση αυτή.

Η ημερήσια διάταξη τροποποιείται αντιστοίχως.


3. Μηχανισμός της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (συζήτηση)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα [2015/2254(INL)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

Η Sophia in 't Veld παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι György Schöpflin (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Frank Engel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Monika Flašíková Beňová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Barbara Kudrycka, Pedro Silva Pereira, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Benedek Jávor, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Ελευθέριος Συναδινός, Pavel Svoboda, Tanja Fajon, Arne Gericke, Filiz Hyusmenova, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Nicolas Bay, Udo Voigt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Κώστας Χρυσόγονος, Mylène Troszczynski, Michał Boni, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Caterina Chinnici, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Kinga Gál, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor και Emil Radev.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica και João Pimenta Lopes.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Maria Grapini, Ivo Vajgl, Josu Juaristi Abaunz, Γεώργιος Επιτήδειος, Ana Gomes, Branislav Škripek, Ramon Tremosa i Balcells, Κωνσταντίνος Παπαδάκης και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Sophia in 't Veld .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2016.


4. Εσωτερική ασφάλεια στην ΕΕ - η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή των εγκριθέντων μέτρων ασφαλείας και οι μελλοντικές προκλήσεις (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Εσωτερική ασφάλεια στην ΕΕ - η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή των εγκριθέντων μέτρων ασφαλείας και οι μελλοντικές προκλήσεις (2016/2955(RSP))

Οι Ivan Korčok (Πρόεδρος του Συμβουλίου) και Julian King (μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Tanja Fajon, Monica Macovei, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jan Philipp Albrecht, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Angel Dzhambazki, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová και Jeroen Lenaers.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Caterina Chinnici, Kinga Gál και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν οι Julian King και Ivan Korčok.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

5. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.

Παρεμβαίνει ο Bruno Gollnisch, ο οποίος ζητεί να επιτραπούν προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου επί των εκθέσεων περί ασυλιών (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου εξήγησε χθες την ισχύουσα διαδικασία (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2016)).


5.1. Aυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων DNA στη Δανία * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων DNA στη Δανία [11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0289/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0391)


5.2. Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Δανία * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Δανία [11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0288/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0392)


5.3. Συμφωνία ΕΕ-Κίνας για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης βραχείας διαμονής για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης βραχείας διαμονής για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων [2015/0293(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Bodil Valero (A8-0281/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0393)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


5.4. Κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα [COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0394)


5.5. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen [2016/2108(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0395)


5.6. Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών της Jane Collins (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών της Jane Collins [2016/2087(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0396)


5.7. Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Mario Borghezio (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Mario Borghezio [2016/2028(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0397)


5.8. Στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων για εμπορεύματα, επιβάτες και ατυχήματα ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 91/2003 για τις στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές, όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων για εμπορεύματα, επιβάτες και ατυχήματα [10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Michael Cramer (A8-0300/2016)

(Ειδική πλειοψηφία που απαιτείται με σκοπό την απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2016)0398)


5.9. Στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες) ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006για στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών όσον αφορά την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έκδοση ορισμένων μέτρων [09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2016)0399)


5.10. Ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0400)

Ο Πρόεδρος επισημαίνει ότι η Kaja Kallas (Εισηγήτρια) προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 του Κανονισμού, ώστε να αρχίσουν άμεσα οι διοργανικές διαπραγματεύσεις με βάση την εγκριθείσα εντολή.

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση. Το ζήτημα θεωρείται επομένως αναπεμφθέν για επανεξέταση στην αρμόδια επιτροπή.

(συνέχεια της ψηφοφορίας: σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2016).


6. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


7. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)

(έναρξη της ψηφοφορίας: σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2016).


7.1. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2016: Ασφάλεια των θεσμικών οργάνων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: Ασφάλεια των θεσμικών οργάνων [12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: José Manuel Fernandes και Gérard Deprez (A8-0295/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0401)


7.2. Στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν μετά την πυρηνική συμφωνία (ψηφοφορία)

Έκθεση της ΕΕ έναντι του Ιράν μετά την πυρηνική συμφωνία [2015/2274(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Richard Howitt (A8-0286/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0402)

Παρεμβάσεις

Οι Tomáš Zdechovský και Sophia in 't Veld, πριν από την τελική ψηφοφορία.


7.3. Καταπολέμηση της διαφθοράς και συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα της επιτροπής CRIM (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα της επιτροπής CRIM [2015/2110(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0403)


7.4. Ανθρώπινα δικαιώματα και μετανάστευση σε τρίτες χώρες (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μετανάστευση σε τρίτες χώρες [2015/2316(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0404)

Παρεμβάσεις

Ο Michael Gahler παρουσιάζει δύο προφορικές τροπολογίες για την προσθήκη των νέων παραγράφων 9α και 10α, οι οποίες δεν κρατούνται, καθώς άνω των 40 βουλευτών αντιτίθενται στην εξέτασή τους.

Η Marie-Christine Vergiat (εισηγήτρια) σχετικά με αυτές τις προφορικές τροπολογίες.


7.5. Εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες [2015/2315(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0405)


7.6. Στρατηγική της ΕΕ για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου [2016/2059(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: András Gyürk (A8-0278/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0406)


7.7. Πώς θα καταστούν ομοιόμορφοι οι έλεγχοι της αλιείας στην Ευρώπη; (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το πώς θα καταστούν ομοιόμορφοι οι έλεγχοι της αλιείας στην Ευρώπη [2015/2093(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0407)


7.8. Βελτίωση της διασύνδεσης και της προσβασιμότητας των υποδομών μεταφορών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της διασύνδεσης και της προσβασιμότητας των υποδομών μεταφορών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη [2015/2347(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0408)


7.9. Μηχανισμός της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα [2015/2254(INL)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0409)


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Kaja Kallas - A8-0239/2016
Michela Giuffrida και Daniel Hannan

Έκθεση Richard Howitt - A8-0286/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Seán Kelly και Stanislav Polčák

Έκθεση Laura Ferrara - A8-0284/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Eleonora Forenza, Monica Macovei, Seán Kelly, Stanislav Polčák και Branislav Škripek

Έκθεση Marie-Christine Vergiat - A8-0245/2016
Michela Giuffrida, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil και Janusz Korwin-Mikke

Έκθεση Ignazio Corrao - A8-0243/2016
Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza και Monica Macovei

Έκθεση András Gyürk - A8-0278/2016
Rosa D'Amato, Paloma López Bermejo και Seán Kelly

Έκθεση Tomasz Piotr Poręba - A8-0282/2016
Jiří Pospíšil, Remo Sernagiotto και Monica Macovei

Έκθεση Sophia in 't Veld - A8-0283/2016
Jiří Pospíšil, Bruno Gollnisch, Monica Macovei και Janusz Korwin-Mikke.


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.40 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 (2016/2724(RSP))

Ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι József Szájer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marcus Pretzell, σχετικά με την καθυστερημένη παρουσίαση του προγράμματος για το 2017 από την Επιτροπή, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Borrelli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marcus Pretzell, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Beatrix von Storch, Bogdan Brunon Wenta, Bernd Lange, Sajjad Karim, Wim van de Camp, Elly Schlein, Evelyn Regner, Mercedes Bresso και Agnes Jongerius.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Virginie Rozière, Michaela Šojdrová, Νότης Μαριάς, Luke Ming Flanagan, Silvia Costa και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans.

Η συζήτηση περατώνεται.


12. Ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ (2016/2931(RSP))

Η Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Jan Olbrycht, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ashley Fox, και Isabelle Thomas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Marian-Jean Marinescu, Monica Macovei, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski και Inese Vaidere.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Μαρία Σπυράκη, Soraya Post, Νότης Μαριάς, Luke Ming Flanagan, Ελευθέριος Συναδινός, Andrey Novakov, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Nicola Caputo και Jean-Paul Denanot.

Παρεμβαίνει η Kristalina Georgieva.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Jan Olbrycht και Isabelle Thomas, εξ ονόματος της Επιτροπής BUDG, σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020 (2016/2931(RSP)) (B8-1173/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2016.


13. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Jens Geier και Indrek Tarand (A8-0287/2016)

Οι Jens Geier και Indrek Tarand παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Ivan Lesay (Πρόεδρος του Συμβουλίου) και Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Neena Gill CBE (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Nirj Deva (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Martina Dlabajová (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Markus Ferber (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Giovanni La Via (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Liisa Jaakonsaari (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Isabella De Monte (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Derek Vaughan (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Peter Jahr (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Nils Torvalds (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Bogdan Andrzej Zdrojewski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Monica Macovei (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), György Schöpflin (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO) και Siegfried Mureşan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jean-Paul Denanot, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Stanisław Żółtek, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Jerzy Buzek, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jonathan Arnott, Auke Zijlstra, Diane Dodds, José Manuel Fernandes, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Miguel Viegas, Petr Mach, Sophie Montel, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Indrek Tarand, Petri Sarvamaa, Stanisław Ożóg, Georg Mayer, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jens Geier, Λευτέρης Χριστοφόρου, Sander Loones, Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Catherine Stihler.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Patricija Šulin, Ricardo Serrão Santos, Νότης Μαριάς, Ernest Maragall, Seán Kelly, Nicola Caputo και Ivana Maletić.

Παρεμβαίνουν οι Kristalina Georgieva, Ivan Lesay, Jens Geier και Indrek Tarand .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2016 και σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2016.


14. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ακόλουθη ανακοίνωση:

σύσταση της επιτροπής ECON για τη μη διατύπωση αντίρρησης στο σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού ανακοινώθηκε χθες στην Ολομέλεια (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2016).

Καμία αντίρρηση δεν έχει προβληθεί στη σύσταση αυτή εντός της προθεσμίας των είκοσι τεσσάρων ωρών που καθορίζεται από το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού.

Ως εκ τούτου, η παρούσα σύσταση θεωρείται εγκριθείσα και θα δημοσιευθεί στο Κείμενα που Εγκρίθηκαν της περιόδου συνόδου της Τετάρτης 26 Οκτωβρίου 2016.


15. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016 [2016/2101(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Alfred Sant (A8-0309/2016)

Ο Alfred Sant παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Sofia Ribeiro (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL).

Παρεμβαίνει ο Ivan Korčok (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Catherine Stihler (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Bogdan Andrzej Zdrojewski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Sergio Gutiérrez Prieto, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Joachim Starbatty, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marco Valli, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Burkhard Balz, Pedro Silva Pereira, Νότης Μαριάς, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Ivana Maletić, Vilija Blinkevičiūtė και Κώστας Μαυρίδης.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Romana Tomc και Luke Ming Flanagan.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis, Ivan Korčok και Alfred Sant.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2016.


16. Δέσμη μέτρων για τη φορολόγηση εταιρειών (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Δέσμη μέτρων για τη φορολόγηση εταιρειών (2016/2953(RSP))

Ο Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Dariusz Rosati, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Λευτέρη Χριστοφόρου και David Coburn, Fabio De Masi, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λευτέρη Χριστοφόρου, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Alain Lamassoure.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Hugues Bayet, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Othmar Karas, Jeppe Kofod, Matt Carthy, Ernest Urtasun, Peter Simon και Ramón Jáuregui Atondo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Romana Tomc, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Ana Gomes και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει ο Pierre Moscovici.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

Η Dita Charanzová παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sabine Verheyen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Morten Løkkegaard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ildikó Gáll-Pelcz, Olga Sehnalová, Anneleen Van Bossuyt, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld και Romana Tomc.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Dita Charanzová.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2016.


18. Προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ and 2007/33/ΕΚ του Συμβουλίου [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

Η Anthea McIntyre παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pilar Ayuso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paolo De Castro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Huitema, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Florent Marcellesi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Philippe Loiseau, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Rosa D'Amato, Michel Dantin και Maria Noichl.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Giovanni La Via, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Jasenko Selimovic, João Ferreira και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Anthea McIntyre.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2016.


19. Trans-λιπαρά (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000105/2016) που κατέθεσαν οι Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini και Mireille D’Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Trans-λιπαρά (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000106/2016) που κατέθεσαν οι Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini και Mireille D’Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Trans-λιπαρά (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Ο Giovanni La Via αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Ivan Korčok (Πρόεδρος του Συμβουλίου) και Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Christel Schaldemose, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lynn Boylan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, Annie Schreijer-Pierik και Damiano Zoffoli.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, João Ferreira και Clara Eugenia Aguilera García.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Ivan Korčok.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini και Mireille D’Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με τα trans-λιπαρά (2016/2637(RSP)) (B8-1115/2016

—   Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn και Jean-François Jalkh, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, σχετικά με τα trans-λιπαρά (2016/2637(RSP)) (B8-1136/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2016.


20. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκε η ακόλουθη έκθεση από την επιτροπή BUDG:

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Εσθονία – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Victor Negrescu (A8-0314/2016)


21. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 593.008/OJME).


22. Λήξη της συνεδρίασης

Η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.25.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort, Saryusz-Wolski

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου