Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 251kWORD 78k
Teisipäev, 25. oktoober 2016 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Päevakorra muutmine
 3.ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanism (arutelu)
 4.ELi sisejulgeolek - vastuvõetud julgeolekumeetmete rakendamisel tehtud edusammud ja tulevased väljakutsed (arutelu)
 5.Hääletused
  
5.1.DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Taanis * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.2.Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Taanis * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.3.ELi ja Hiina vaheline leping diplomaatilise passi kasutajate puhul lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.4.Liikmesriigid, kes on finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või raskustesse sattumise ohus ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.5.Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.6.Jane Collinsi eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.7.Mario Borghezio eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.8.Raudteeveo statistika seoses kaupade, reisijate ja õnnetuste andmete kogumisega ***II (hääletus)
  
5.9.Kaupade siseveetranspordi statistika (delegeeritud ja rakendusvolituste andmine) ***II (hääletus)
  
5.10.Tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitlev liidu õigusraamistik ***I (hääletus)
 6.Tervitus
 7.Hääletused (jätkamine)
  
7.1.Paranduseelarve projekt nr 3/2016: institutsioonide turvalisus (hääletus)
  
7.2.ELi strateegia Iraani suhtes pärast tuumakokkuleppe saavutamist (hääletus)
  
7.3.Korruptsioonivastane võitlus ja CRIM-erikomisjoni resolutsiooni järelmeetmed (hääletus)
  
7.4.Inimõigused ja ränne kolmandates riikides (hääletus)
  
7.5.Juriidilise isiku vastutus inimõiguste raskete rikkumiste puhul kolmandates riikides (hääletus)
  
7.6.Veeldatud maagaasi ja selle hoiustamise ELi strateegia (hääletus)
  
7.7.Kalanduskontrolli ühtlustamine Euroopas (hääletus)
  
7.8.Kesk- ja Ida-Euroopa transporditaristu ühenduste ja juurdepääsetavuse parandamine (hääletus)
  
7.9.ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanism (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Komisjoni 2017. aasta tööprogramm (arutelu)
 12.Mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine (arutelu)
 13.Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve – kõik jaod (arutelu)
 14.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 15.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta prioriteetide rakendamine (arutelu)
 16.Äriühingute maksustamise pakett (arutelu)
 17.Avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavus ***II (arutelu)
 18.Taimekahjustajate vastased kaitsemeetmed ***II (arutelu)
 19.Transrasvad (arutelu)
 20.Esitatud dokumendid
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Päevakorra muutmine

Fraktsioonide nõusolekul tegi juhataja ettepaneku muuta kolmapäevase istungi päevakorda järgmiselt:

Kuna Victor Negrescu raport Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Eesti taotlus EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals) (A8-0314/2016) võeti esmaspäeva õhtul eelarvekomisjonis vastu, pannakse see kolmapäevasel istungil hääletusele.

Parlament kiitis selle ettepaneku heaks.

Päevakorras tehti vastavad muudatused.


3. ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanism (arutelu)

Raport soovitustega komisjonile ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta [2015/2254(INL)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

Sophia in 't Veld tutvustas raportit.

Sõna võttis Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Sõna võtsid György Schöpflin (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja), Frank Engel fraktsiooni PPE nimel, Monika Flašíková Beňová fraktsiooni S&D nimel, Kazimierz Michał Ujazdowski fraktsiooni ECR nimel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Barbara Kudrycka, Pedro Silva Pereira, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Benedek Jávor, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Pavel Svoboda, Tanja Fajon, Arne Gericke, Filiz Hyusmenova, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Nicolas Bay, Udo Voigt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Kostas Chrysogonos, Mylène Troszczynski, Michał Boni, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Caterina Chinnici, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Kinga Gál, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor ja Emil Radev.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica ja João Pimenta Lopes.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Grapini, Ivo Vajgl, Josu Juaristi Abaunz, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Branislav Škripek, Ramon Tremosa i Balcells, Konstantinos Papadakis ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Sophia in 't Veld.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2016 protokollipunkt 7.9.


4. ELi sisejulgeolek - vastuvõetud julgeolekumeetmete rakendamisel tehtud edusammud ja tulevased väljakutsed (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi sisejulgeolek - vastuvõetud julgeolekumeetmete rakendamisel tehtud edusammud ja tulevased väljakutsed (2016/2955(RSP))

Ivan Korčok (nõukogu eesistuja) ja Julian King (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Monica Macovei, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jan Philipp Albrecht, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Angel Dzhambazki, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová ja Jeroen Lenaers.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Caterina Chinnici, Kinga Gál ja Juan Fernando López Aguilar.

Sõna võtsid Julian King ja Ivan Korčok.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

5. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

Sõna võttis Bruno Gollnisch, kes nõudis, et puutumatust käsitlevate raportite puhul oleks lubatud esitada suulisi hääletuste selgitusi (juhataja tuletas meelde, et parlamendi president selgitas eelmisel päeval kehtivat korda (24.10.2016 protokollipunkt 13)).


5.1. DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Taanis * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Taanis [11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A8-0289/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0391)


5.2. Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Taanis * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Taanis [11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A8-0288/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0392)


5.3. ELi ja Hiina vaheline leping diplomaatilise passi kasutajate puhul lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahelise diplomaatilise passi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [2015/0293(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Bodil Valero (A8-0281/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0393)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


5.4. Liikmesriigid, kes on finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või raskustesse sattumise ohus ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses teatavate sätetega, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevate teatavate liikmesriikide finantsjuhtimist [COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0394)


5.5. Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Jean-Marie Le Peni parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2016/2108(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0395)


5.6. Jane Collinsi eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Jane Collinsi eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse kohta [2016/2087(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0396)


5.7. Mario Borghezio eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Mario Borghezio eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse kohta [2016/2028(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0397)


5.8. Raudteeveo statistika seoses kaupade, reisijate ja õnnetuste andmete kogumisega ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 91/2003 raudteeveo statistika kohta seoses selliste andmete kogumisega, mis käsitlevad kaupu, reisijaid ja õnnetusi [10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Michael Cramer (A8-0300/2016)

(Nõukogu seisukoha tagasilükkamiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus.)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2016)0398)


5.9. Kaupade siseveetranspordi statistika (delegeeritud ja rakendusvolituste andmine) ***II (hääletus)

Soovituse projekt teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1365/2006, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat, seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks [09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2016)0399)


5.10. Tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitlev liidu õigusraamistik ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitleva liidu õigusraamistiku kohta [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0400)

Juhataja andis teada, et Kaja Kallas (raportöör) tegi ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni projekti hääletamine edasi vastavalt kodukorra artikli 61 lõikele 2, et jätkata vastuvõetud mandaadi alusel otse institutsioonidevaheliste läbirääkimistega.

Parlament kiitis ettepaneku heaks. Küsimus loeti seega vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.

(hääletuse jätk: 25.10.2016 protokollipunkt 7).


6. Tervitus

Juhataja tervitas parlamendi nimel USA Kongressi delegatsiooni liikmeid, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


7. Hääletused (jätkamine)

(hääletuse algus: 25.10.2016 protokollipunkt 5).


7.1. Paranduseelarve projekt nr 3/2016: institutsioonide turvalisus (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2016 kohta – Institutsioonide turvalisus [12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: José Manuel Fernandes ja Gérard Deprez (A8-0295/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0401)


7.2. ELi strateegia Iraani suhtes pärast tuumakokkuleppe saavutamist (hääletus)

Raport ELi strateegia kohta Iraani suhtes pärast tuumakokkuleppe saavutamist [2015/2274(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Richard Howitt (A8-0286/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0402)

Sõnavõtud

Tomáš Zdechovský ja Sophia in 't Veld, enne lõpphääletust.


7.3. Korruptsioonivastane võitlus ja CRIM-erikomisjoni resolutsiooni järelmeetmed (hääletus)

Raport korruptsioonivastase võitluse ning CRIM-erikomisjoni resolutsiooni järelmeetmete kohta [2015/2110(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0403)


7.4. Inimõigused ja ränne kolmandates riikides (hääletus)

Raport inimõiguste ja rände kohta kolmandates riikides [2015/2316(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0404)

Sõnavõtud

Michael Gahler esitas kaks suulist muudatusettepanekut, soovides lisada raportisse uued punktid 9 a ja 10 a, kuid neid ei võetud vastu, sest enam kui 40 parlamendiliiget oli vastu.

Marie-Christine Vergiat (raportöör) suuliste muudatusettepanekute kohta.


7.5. Juriidilise isiku vastutus inimõiguste raskete rikkumiste puhul kolmandates riikides (hääletus)

Raport juriidilise isiku vastutuse kohta inimõiguste raskete rikkumiste puhul kolmandates riikides [2015/2315(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0405)


7.6. Veeldatud maagaasi ja selle hoiustamise ELi strateegia (hääletus)

Raport veeldatud maagaasi ja selle hoiustamise ELi strateegia kohta [2016/2059(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: András Gyürk (A8-0278/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0406)


7.7. Kalanduskontrolli ühtlustamine Euroopas (hääletus)

Raport kalanduskontrolli ühtlustamise kohta Euroopas [2015/2093(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0407)


7.8. Kesk- ja Ida-Euroopa transporditaristu ühenduste ja juurdepääsetavuse parandamine (hääletus)

Raport Kesk- ja Ida-Euroopa transporditaristu ühenduste ja juurdepääsetavuse parandamise kohta [2015/2347(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0408)


7.9. ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanism (hääletus)

Raport soovitustega komisjonile ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta [2015/2254(INL)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0409)


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Kaja Kallas - A8-0239/2016
Michela Giuffrida ja Daniel Hannan

Raport: Richard Howitt - A8-0286/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Seán Kelly ja Stanislav Polčák

Raport: Laura Ferrara - A8-0284/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Eleonora Forenza, Monica Macovei, Seán Kelly, Stanislav Polčák ja Branislav Škripek

Raport: Marie-Christine Vergiat - A8-0245/2016
Michela Giuffrida, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil ja Janusz Korwin-Mikke

Raport: Ignazio Corrao - A8-0243/2016
Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza ja Monica Macovei

Raport: András Gyürk - A8-0278/2016
Rosa D'Amato, Paloma López Bermejo ja Seán Kelly

Raport: Tomasz Piotr Poręba - A8-0282/2016
Jiří Pospíšil, Remo Sernagiotto ja Monica Macovei

Raport: Sophia in 't Veld - A8-0283/2016
Jiří Pospíšil, Bruno Gollnisch, Monica Macovei ja Janusz Korwin-Mikke.


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.40 ja see jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. Komisjoni 2017. aasta tööprogramm (arutelu)

Komisjoni avaldus: Komisjoni 2017. aasta tööprogramm (2016/2724(RSP))

Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid József Szájer fraktsiooni PPE nimel, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel, Marcus Pretzell komisjoni 2017. aasta tööprogrammi hilise kättesaadavaks tegemise kohta, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Borrelli fraktsiooni EFDD nimel, Marcus Pretzell fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Beatrix von Storch, Bogdan Brunon Wenta, Bernd Lange, Sajjad Karim, Wim van de Camp, Elly Schlein, Evelyn Regner, Mercedes Bresso ja Agnes Jongerius.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Virginie Rozière, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Silvia Costa ja Nicola Caputo.

Sõna võttis Frans Timmermans.

Arutelu lõpetati.


12. Mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine (arutelu)

Komisjoni avaldus: Mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine (2016/2931(RSP))

Kristalina Georgieva (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Jan Olbrycht fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ashley Fox, ja Isabelle Thomas fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Maragall fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Marian-Jean Marinescu, Monica Macovei, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski ja Inese Vaidere.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Spyraki, Soraya Post, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Eleftherios Synadinos, Andrey Novakov, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Nicola Caputo ja Jean-Paul Denanot.

Sõna võttis Kristalina Georgieva.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas BUDG-komisjoni nimel mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) muutmise kohta (2016/2931(RSP)) (B8-1173/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.10.2016 protokollipunkt 6.3.


13. Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve – kõik jaod (arutelu)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti kohta [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Jens Geier ja Indrek Tarand (A8-0287/2016)

Jens Geier ja Indrek Tarand tutvustasid raportit.

Sõna võtsid Ivan Lesay (nõukogu eesistuja) ja Kristalina Georgieva (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Neena Gill (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Nirj Deva (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Martina Dlabajová (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Markus Ferber (ECON-komisjoni arvamuse koostaja), Giovanni La Via (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Liisa Jaakonsaari (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Isabella De Monte (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Derek Vaughan (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Peter Jahr (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Nils Torvalds (PECH-komisjoni arvamuse koostaja), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Monica Macovei (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), György Schöpflin (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja) ja Siegfried Mureşan fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Jean-Paul Denanot fraktsiooni S&D nimel, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marco Zanni fraktsiooni EFDD nimel, Stanisław Żółtek fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jerzy Buzek, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jonathan Arnott, Auke Zijlstra, Diane Dodds, José Manuel Fernandes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Miguel Viegas, Petr Mach, Sophie Montel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Indrek Tarand, Petri Sarvamaa, Stanisław Ożóg, Georg Mayer, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jens Geier, Lefteris Christoforou, Sander Loones, Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Catherine Stihler.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Patricija Šulin, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Seán Kelly, Nicola Caputo ja Ivana Maletić.

Sõna võtsid Kristalina Georgieva, Ivan Lesay, Jens Geier ja Indrek Tarand.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.10.2016 protokollipunkt 6.1 ja 26.10.2016 protokollipunkt 6.2.


14. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Juhataja tegi järgmise teadaande:

Eelmise päeva täiskogu istungil tehti teatavaks ECON-komisjoni soovitus mitte avaldada vastuväiteid rakendusmääruse eelnõu kohta (24.10.2016 protokollipunkt 8).

Selle soovituse kohta ei ole esitatud kodukorra artiklis 105 kehtestatud 24-tunnise tähtaja jooksul ühtegi vastuväidet.

Seega loeti soovitus vastuvõetuks ja otsus avaldatakse kolmapäev 26. oktoober 2016 istungil vastu võetud tekstide hulgas.


15. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta prioriteetide rakendamine (arutelu)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta prioriteetide rakendamise kohta [2016/2101(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Alfred Sant (A8-0309/2016)

Alfred Sant tutvustas raportit.

Sõna võttis Sofia Ribeiro (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Ivan Korčok (nõukogu eesistuja).

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Catherine Stihler (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Markus Ferber fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Sergio Gutiérrez Prieto fraktsiooni S&D nimel, Joachim Starbatty fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marco Valli, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Burkhard Balz, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Ivana Maletić, Vilija Blinkevičiūtė ja Costas Mavrides.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Romana Tomc ja Luke Ming Flanagan.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis, Ivan Korčok ja Alfred Sant.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.10.2016 protokollipunkt 6.7.


16. Äriühingute maksustamise pakett (arutelu)

Komisjoni avaldus: Äriühingute maksustamise pakett (2016/2953(RSP))

Pierre Moscovici (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Dariusz Rosati fraktsiooni PPE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Lefteris Christoforou ja David Coburn, Fabio De Masi fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lefteris Christoforou, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel ja Alain Lamassoure.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Hugues Bayet, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Othmar Karas, Jeppe Kofod, Matt Carthy, Ernest Urtasun, Peter Simon ja Ramón Jáuregui Atondo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Romana Tomc, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Ana Gomes ja Nicola Caputo.

Sõna võttis Pierre Moscovici.

Arutelu lõpetati.


17. Avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavus ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavuse kohta [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

Dita Charanzová tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid Sabine Verheyen fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel, Morten Løkkegaard fraktsiooni ALDE nimel, Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ildikó Gáll-Pelcz, Olga Sehnalová, Anneleen Van Bossuyt, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld ja Romana Tomc.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis ja Dita Charanzová.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.10.2016 protokollipunkt 6.5.


18. Taimekahjustajate vastased kaitsemeetmed ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus taimekahjustajate vastaste kaitsemeetmete kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

Anthea McIntyre tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid Pilar Ayuso fraktsiooni PPE nimel, Paolo De Castro fraktsiooni S&D nimel, Jan Huitema fraktsiooni ALDE nimel, Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Florent Marcellesi fraktsiooni Verts/ALE nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFDD nimel, Philippe Loiseau fraktsiooni ENF nimel, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Rosa D'Amato, Michel Dantin ja Maria Noichl.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Giovanni La Via, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis ja Anthea McIntyre.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.10.2016 protokollipunkt 6.6.


19. Transrasvad (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000105/2016), mille esitas(id) Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Mireille D’Ornano ENVI-komisjoni nimel nõukogule: Transrasvad (transrasvhapped) (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000106/2016), mille esitas(id) Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Mireille D’Ornano ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Transrasvad (transrasvhapped) (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Giovanni La Via esitas küsimused.

Ivan Korčok (nõukogu eesistuja) ja Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Renate Sommer fraktsiooni PPE nimel, Christel Schaldemose fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Lynn Boylan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni ENF nimel, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, Annie Schreijer-Pierik ja Damiano Zoffoli.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira ja Clara Eugenia Aguilera García.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis ja Ivan Korčok.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Mireille D’Ornano ENVI-komisjoni nimel transrasvade kohta (2016/2637(RSP)) (B8-1115/2016);

—   Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn ja Jean-François Jalkh fraktsiooni ENF nimel transrasvade kohta (2016/2637(RSP)) (B8-1136/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.10.2016 protokollipunkt 6.8.


20. Esitatud dokumendid

Järgmise raporti on Euroopa Parlamendile esitanud BUDG-komisjon:

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Eesti taotlus – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Victor Negrescu (A8-0314/2016)


21. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 593.008/OJME).


22. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.25.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort, Saryusz-Wolski

Õigusteave - Privaatsuspoliitika