Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 256kWORD 78k
Tiistai 25. lokakuuta 2016 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Esityslistan muuttaminen
 3.Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva EU:n järjestelmä (keskustelu)
 4.EU:n sisäinen turvallisuus – hyväksyttyjen turvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpanossa saavutettu edistys ja tulevat haasteet (keskustelu)
 5.Äänestykset
  
5.1.DNA-tietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Tanskan kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.2.Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Tanskan kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.3.EU:n ja Kiinan välinen sopimus diplomaattipassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.4.Rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevat tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivät jäsenvaltiot ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.5.Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.6.Jane Collinsin erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.7.Mario Borghezion erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.8.Rautatieliikenteen tilastot tavaroita, matkustajia ja onnettomuuksia koskevien tietojen keruun osalta ***II (äänestys)
  
5.9.Sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***II (äänestys)
  
5.10.Tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskeva unionin oikeudellinen kehys ***I (äänestys)
 6.Tervetulotoivotukset
 7.Äänestykset (jatkoa)
  
7.1.Lisätalousarvioesitys nro 3/2016: Toimielinten turvallisuus (äänestys)
  
7.2.EU:n Iranin-strategia ydinsopimuksen jälkeen (äänestys)
  
7.3.Korruption torjunta ja jatkotoimenpiteet CRIM-erityisvaliokunnan päätöslauselman johdosta (äänestys)
  
7.4.Ihmisoikeudet ja muuttoliike kolmansissa maissa (äänestys)
  
7.5.Yritysten vastuu kolmansissa maissa tehdyistä vakavista ihmisoikeusrikkomuksista (äänestys)
  
7.6.Nesteytettyä maakaasua ja kaasun varastointia koskeva EU:n strategia (äänestys)
  
7.7.Kalastuksen valvonnan yhdenmukaistaminen Euroopassa (äänestys)
  
7.8.Keski- ja Itä-Euroopan liikenneinfrastruktuurin yhteyksien ja saavutettavuuden parantaminen (äänestys)
  
7.9.Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva EU:n järjestelmä (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Komission työohjelma 2017 (keskustelu)
 12.Monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen (keskustelu)
 13.Euroopan unionin yleinen talousarvio 2017 - kaikki pääluokat (keskustelu)
 14.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 15.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2016 painopisteiden täytäntöönpano (keskustelu)
 16.Yhtiöveropaketti (keskustelu)
 17.Julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuus ***II (keskustelu)
 18.Kasvintuhoojien vastaiset suojatoimenpiteet ***II (keskustelu)
 19.Transrasvat (keskustelu)
 20.Vastaanotetut asiakirjat
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Esityslistan muuttaminen

Puhemies ehdotti poliittisten ryhmien suostumuksella, että keskiviikon esityslistaa muutetaan seuraavasti:

Victor Negrescun mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Viron hakemus – EGF/2016/003 EE/öljy ja kemikaalit) (A8-0314/2016) hyväksyttiin eilen illalla budjettivaliokunnassa ja lisätään näin ollen keskiviikon äänestyksiin.

Parlamentti hyväksyi tämän ehdotuksen.

Esityslistaa muutettiin vastaavasti.


3. Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva EU:n järjestelmä (keskustelu)

Mietintö suosituksista komissiolle demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta [2015/2254(INL)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

Sophia in 't Veld esitteli mietinnön.

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: György Schöpflin (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Frank Engel PPE-ryhmän puolesta, Monika Flašíková Beňová S&D-ryhmän puolesta, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR-ryhmän puolesta, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Barbara Kudrycka, Pedro Silva Pereira, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Benedek Jávor, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Pavel Svoboda, Tanja Fajon, Arne Gericke, Filiz Hyusmenova, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Nicolas Bay, Udo Voigt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Kostas Chrysogonos, Mylène Troszczynski, Michał Boni, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Caterina Chinnici, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Kinga Gál, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor ja Emil Radev.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica ja João Pimenta Lopes.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Grapini, Ivo Vajgl, Josu Juaristi Abaunz, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Branislav Škripek, Ramon Tremosa i Balcells, Konstantinos Papadakis ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Frans Timmermans ja Sophia in 't Veld.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2016, kohta 7.9.


4. EU:n sisäinen turvallisuus – hyväksyttyjen turvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpanossa saavutettu edistys ja tulevat haasteet (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n sisäinen turvallisuus – hyväksyttyjen turvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpanossa saavutettu edistys ja tulevat haasteet (2016/2955(RSP))

Ivan Korčok (neuvoston puheenjohtaja) ja Julian King (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Monica Macovei, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jan Philipp Albrecht, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Angel Dzhambazki, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová ja Jeroen Lenaers.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Caterina Chinnici, Kinga Gál ja Juan Fernando López Aguilar.

Puheenvuorot: Julian King ja Ivan Korčok.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)


Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

5. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

Bruno Gollnisch käytti puheenvuoron ja pyysi, että koskemattomuutta koskevista mietinnöistä voitaisiin antaa äänestysselityksiä (puhemies huomautti, että parlamentin puhemies oli selittänyt eilen voimassa olevaa menettelyä (istunnon pöytäkirja 24.10.2016, kohta 13)).


5.1. DNA-tietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Tanskan kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tanskan kanssa [11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A8-0289/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0391)


5.2. Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Tanskan kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tanskan kanssa [11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A8-0288/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0392)


5.3. EU:n ja Kiinan välinen sopimus diplomaattipassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välisen diplomaattipassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [2015/0293(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Bodil Valero (A8-0281/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0393)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


5.4. Rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevat tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivät jäsenvaltiot ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta eräiden rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten osalta [COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0394)


5.5. Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2016/2108(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0395)


5.6. Jane Collinsin erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Jane Collinsin erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevasta pyynnöstä [2016/2087(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0396)


5.7. Mario Borghezion erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Mario Borghezion erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevasta pyynnöstä [2016/2028(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0397)


5.8. Rautatieliikenteen tilastot tavaroita, matkustajia ja onnettomuuksia koskevien tietojen keruun osalta ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi rautatieliikenteen tilastoista asetuksen (EY) N:o 91/2003 muuttamisesta tavaroita, matkustajia ja onnettomuuksia koskevien tietojen keruun osalta [10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Michael Cramer (A8-0300/2016)

(neuvoston kannan hylkäämiseen vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2016)0398)


5.9. Sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1365/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi [09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2016)0399)


5.10. Tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskeva unionin oikeudellinen kehys ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskevasta unionin oikeudellisesta kehyksestä [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0400)

Puhemies ilmoitti, että Kaja Kallas (esittelijä) ehdotti luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi toimitettavan äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jotta voidaan aloittaa välittömästi toimielinten väliset neuvottelut hyväksyttyjen valtuuksien pohjalta.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen. Asia katsotaan palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.

(jatkoa äänestyksille: istunnon pöytäkirja 25.10.2016, kohta 7).


6. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Yhdysvaltain kongressin valtuuskunnan.


7. Äänestykset (jatkoa)

(äänestysten alku: istunnon pöytäkirja 25.10.2016, kohta 5).


7.1. Lisätalousarvioesitys nro 3/2016: Toimielinten turvallisuus (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2016 varainhoitovuodeksi 2016: toimielinten turvallisuus [12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Gérard Deprez (A8-0295/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0401)


7.2. EU:n Iranin-strategia ydinsopimuksen jälkeen (äänestys)

Mietintö EU:n Iranin-strategiasta ydinsopimuksen jälkeen [2015/2274(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Richard Howitt (A8-0286/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0402)

Puheenvuorot:

Tomáš Zdechovský ja Sophia in 't Veld ennen lopullista äänestystä.


7.3. Korruption torjunta ja jatkotoimenpiteet CRIM-erityisvaliokunnan päätöslauselman johdosta (äänestys)

Mietintö korruption torjunnasta ja jatkotoimenpiteistä CRIM-erityisvaliokunnan päätöslauselman johdosta [2015/2110(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0403)


7.4. Ihmisoikeudet ja muuttoliike kolmansissa maissa (äänestys)

Mietintö ihmisoikeuksista ja muuttoliikkeestä kolmansissa maissa [2015/2316(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0404)

Puheenvuorot:

Michael Gahler, joka esitti kaksi suullista tarkistusta uusien 9 a ja 10 a kohtien lisäämiseksi. Tarkistuksia ei hyväksytty, sillä yli 40 jäsentä vastusti niiden ottamista käsiteltäväksi.

Marie-Christine Vergiat (esittelijä) näistä suullisista tarkistuksista.


7.5. Yritysten vastuu kolmansissa maissa tehdyistä vakavista ihmisoikeusrikkomuksista (äänestys)

Mietintö yritysten vastuusta kolmansissa maissa tehdyistä vakavista ihmisoikeusrikkomuksista [2015/2315(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0405)


7.6. Nesteytettyä maakaasua ja kaasun varastointia koskeva EU:n strategia (äänestys)

Mietintö nesteytettyä maakaasua ja kaasun varastointia koskevasta EU:n strategiasta [2016/2059(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: András Gyürk (A8-0278/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0406)


7.7. Kalastuksen valvonnan yhdenmukaistaminen Euroopassa (äänestys)

Mietintö kalastuksen valvonnan yhdenmukaistamisesta Euroopassa [2015/2093(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0407)


7.8. Keski- ja Itä-Euroopan liikenneinfrastruktuurin yhteyksien ja saavutettavuuden parantaminen (äänestys)

Mietintö Keski- ja Itä-Euroopan liikenneinfrastruktuurin yhteyksien ja saavutettavuuden parantamisesta [2015/2347(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0408)


7.9. Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva EU:n järjestelmä (äänestys)

Mietintö suosituksista komissiolle demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta [2015/2254(INL)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0409)


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Kaja Kallas - A8-0239/2016
Michela Giuffrida ja Daniel Hannan

Mietintö Richard Howitt - A8-0286/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Seán Kelly ja Stanislav Polčák

Mietintö Laura Ferrara - A8-0284/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Eleonora Forenza, Monica Macovei, Seán Kelly, Stanislav Polčák ja Branislav Škripek

Mietintö Marie-Christine Vergiat - A8-0245/2016
Michela Giuffrida, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil ja Janusz Korwin-Mikke

Mietintö Ignazio Corrao - A8-0243/2016
Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza ja Monica Macovei

Mietintö András Gyürk - A8-0278/2016
Rosa D'Amato, Paloma López Bermejo ja Seán Kelly

Mietintö Tomasz Piotr Poręba - A8-0282/2016
Jiří Pospíšil, Remo Sernagiotto ja Monica Macovei

Mietintö Sophia in 't Veld - A8-0283/2016
Jiří Pospíšil, Bruno Gollnisch, Monica Macovei ja Janusz Korwin-Mikke.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.40 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. Komission työohjelma 2017 (keskustelu)

Komission julkilausuma: Komission työohjelma 2017 (2016/2724(RSP))

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: József Szájer PPE-ryhmän puolesta, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta, Marcus Pretzell siitä, että komissio julkisti työohjelman 2017 niin myöhään, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Borrelli EFDD-ryhmän puolesta, Marcus Pretzell ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Beatrix von Storch, Bogdan Brunon Wenta, Bernd Lange, Sajjad Karim, Wim van de Camp, Elly Schlein, Evelyn Regner, Mercedes Bresso ja Agnes Jongerius.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Virginie Rozière, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Silvia Costa ja Nicola Caputo.

Frans Timmermans käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


12. Monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen (2016/2931(RSP))

Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Jan Olbrycht PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ashley Fox, ja Isabelle Thomas S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Marian-Jean Marinescu, Monica Macovei, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski ja Inese Vaidere.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Spyraki, Soraya Post, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Eleftherios Synadinos, Andrey Novakov, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Nicola Caputo ja Jean-Paul Denanot.

Kristalina Georgieva käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas BUDG-valiokunnan puolesta monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 välitarkistuksesta (2016/2931(RSP)) (B8-1173/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.10.2016, kohta 6.3.


13. Euroopan unionin yleinen talousarvio 2017 - kaikki pääluokat (keskustelu)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Jens Geier ja Indrek Tarand (A8-0287/2016)

Jens Geier ja Indrek Tarand esittelivät mietinnön.

Puheenvuorot: Ivan Lesay (neuvoston puheenjohtaja) ja Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Neena Gill CBE (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nirj Deva (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Martina Dlabajová (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Markus Ferber (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Giovanni La Via (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Liisa Jaakonsaari (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Isabella De Monte (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Derek Vaughan (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Peter Jahr (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nils Torvalds (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Monica Macovei (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), György Schöpflin (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Siegfried Mureşan PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Jean-Paul Denanot S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta, Stanisław Żółtek ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Jerzy Buzek, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jonathan Arnott, Auke Zijlstra, Diane Dodds, José Manuel Fernandes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Miguel Viegas, Petr Mach, Sophie Montel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Indrek Tarand, Petri Sarvamaa, Stanisław Ożóg, Georg Mayer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jens Geier, Lefteris Christoforou, Sander Loones, Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Catherine Stihler.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Patricija Šulin, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Seán Kelly, Nicola Caputo ja Ivana Maletić.

Puheenvuorot: Kristalina Georgieva, Ivan Lesay, Jens Geier ja Indrek Tarand.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.10.2016, kohta 6.1 ja istunnon pöytäkirja 26.10.2016, kohta 6.2.


14. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Puhemies antoi seuraavan tiedonannon:

- ECON-valiokunnan suositus olla vastustamatta 4. lokakuuta 2016 annettua komission delegoitua asetusta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, sovellettavia riskienpienentämistekniikoita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla C(2016)06329 – 2016/2930(DEA)) (B8-1124/2016) (istunnon pöytäkirja 24.10.2016, kohta 8).

Yhtään tätä suositusta koskevaa vastalausetta ei ole esitetty työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdassa määrätyssä 24 tunnin määräajassa.

Tämä suositus katsotaan täten hyväksytyksi, ja se julkaistaan keskiviikkona 26. lokakuuta 2016 pidetyn istunnon Hyväksytyissä teksteissä.


15. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2016 painopisteiden täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuoden 2016 painopisteiden täytäntöönpano [2016/2101(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Alfred Sant (A8-0309/2016)

Alfred Sant esitteli mietinnön.

Sofia Ribeiro (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Ivan Korčok (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Catherine Stihler (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Sergio Gutiérrez Prieto S&D-ryhmän puolesta, Joachim Starbatty ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marco Valli, Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Burkhard Balz, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Ivana Maletić, Vilija Blinkevičiūtė ja Costas Mavrides.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Romana Tomc ja Luke Ming Flanagan.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis, Ivan Korčok ja Alfred Sant.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.10.2016, kohta 6.7.


16. Yhtiöveropaketti (keskustelu)

Komission julkilausuma: Yhtiöveropaketti (2016/2953(RSP))

Pierre Moscovici (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Dariusz Rosati PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Lefteris Christoforou ja David Coburn, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lefteris Christoforou, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta ja Alain Lamassoure.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Hugues Bayet, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Othmar Karas, Jeppe Kofod, Matt Carthy, Ernest Urtasun, Peter Simon ja Ramón Jáuregui Atondo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Romana Tomc, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Ana Gomes ja Nicola Caputo.

Pierre Moscovici käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuus ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

Dita Charanzová esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Sabine Verheyen PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta, Morten Løkkegaard ALDE-ryhmän puolesta, Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ildikó Gáll-Pelcz, Olga Sehnalová, Anneleen Van Bossuyt, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld ja Romana Tomc.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis ja Dita Charanzová.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.10.2016, kohta 6.5.


18. Kasvintuhoojien vastaiset suojatoimenpiteet ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

Anthea McIntyre esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Pilar Ayuso PPE-ryhmän puolesta, Paolo De Castro S&D-ryhmän puolesta, Jan Huitema ALDE-ryhmän puolesta, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Florent Marcellesi Verts/ALE-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, Philippe Loiseau ENF-ryhmän puolesta, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Rosa D'Amato, Michel Dantin ja Maria Noichl.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Giovanni La Via, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis ja Anthea McIntyre.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.10.2016, kohta 6.6.


19. Transrasvat (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000105/2016) – Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Mireille D’Ornano ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Transrasvat (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000106/2016) – Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Mireille D’Ornano ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Transrasvat (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Giovanni La Via esitteli kysymykset.

Ivan Korčok (neuvoston puheenjohtaja) ja Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Renate Sommer PPE-ryhmän puolesta, Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, Annie Schreijer-Pierik ja Damiano Zoffoli.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira ja Clara Eugenia Aguilera García.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis ja Ivan Korčok.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Mireille D’Ornano ENVI-valiokunnan puolesta transrasvoista (transrasvahapoista) (2016/2637(RSP)) (B8-1115/2016)

—   Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn ja Jean-François Jalkh ENF-ryhmän puolesta transrasvoista (2016/2637(RSP)) (B8-1136/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.10.2016, kohta 6.8.


20. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraava mietintö on vastaanotettu BUDG-valiokunnalta:

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Viron hakemus – EGF/2016/003 EE/öljy ja kemikaalit) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Victor Negrescu (A8-0314/2016).


21. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 593.008/OJME).


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.25.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort, Saryusz-Wolski

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö