Rodyklė 
Protokolas
PDF 259kWORD 79k
Antradienis, 2016 m. spalio 25 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Darbotvarkės pakeitimas
 3.ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmas (diskusijos)
 4.ES vidaus saugumas. Pažanga, padaryta įgyvendinant patvirtintas saugumo priemones, ir ateities uždaviniai (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Automatinis keitimasis DNR duomenimis Danijoje * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.2.Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Danijoje * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.3.Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimas dėl trumpalaikių vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.4.Valstybės narės, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.5.Prašymas atšaukti Jean-Marie Le Pen imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.6.Prašymas ginti Jane Collins privilegijas ir imunitetus (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.7.Prašymas ginti Mario Borghezio privilegijas ir imunitetus (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.8.Geležinkelių transporto statistika, susijusi su krovinių, keleivių ir eismo įvykių duomenų rinkimu ***II (balsavimas)
  
5.9.Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistika (deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai) ***II (balsavimas)
  
5.10.Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinė sistema ***I (balsavimas)
 6.Oficialus pasveikinimas
 7.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  
7.1.Taisomojo biudžeto Nr. 3/2016 projektas. Institucijų saugumas (balsavimas)
  
7.2.ES strategija Irano atžvilgiu po susitarimo branduolinių klausimų srityje (balsavimas)
  
7.3.Kova su korupcija ir tolesni su CRIM rezoliucija susiję veiksmai (balsavimas)
  
7.4.Žmogaus teisės ir migracija trečiosiose šalyse (balsavimas)
  
7.5.Bendrovių atsakomybė už rimtus žmogaus teisių pažeidimus trečiosiose šalyse (balsavimas)
  
7.6.ES suskystintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo strategija (balsavimas)
  
7.7.Kaip suvienodinti žuvininkystės kontrolę Europoje? (balsavimas)
  
7.8.Transporto infrastruktūros Vidurio ir Rytų Europoje jungties ir prieigos pagerinimas (balsavimas)
  
7.9.ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimas (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.2017 m. Komisijos darbo programa (diskusijos)
 12.DFP laikotarpio vidurio peržiūra (diskusijos)
 13.Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (diskusijos)
 14.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 15.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas (diskusijos)
 16.Įmonių apmokestinimo dokumentų rinkinys (diskusijos)
 17.Viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumas ***II (diskusijos)
 18.Apsaugos priemonės nuo augalų kenkėjų ***II (diskusijos)
 19.Transriebalai (diskusijos)
 20.Gauti dokumentai
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Darbotvarkės pakeitimas

Frakcijoms pritarus, Pirmininkė pasiūlė taip iš dalies pakeisti trečiadienio darbotvarkę:

vakar vakare Biudžeto komitete patvirtinus Victor Negrescu pranešimą dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Estijos paraiška „EGF/2016/003 EE/naftos ir chemijos produktai“) (A8-0314/2016), pranešimas įtrauktas į trečiadienio balsavimą.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui.

Darbotvarkė atitinkamai iš dalies pakeista.


3. ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmas (diskusijos)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimo [2015/2254(INL)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

Sophia in 't Veld pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas).

Kalbėjo: György Schöpflin (AFCO komiteto nuomonės referentas), Frank Engel PPE frakcijos vardu, Monika Flašíková Beňová S&D frakcijos vardu, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR frakcijos vardu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE frakcijos vardu, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Bruno Gollnisch, nepriklausomas Parlamento narys, Barbara Kudrycka, Pedro Silva Pereira, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Benedek Jávor, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Pavel Svoboda, Tanja Fajon, Arne Gericke, Filiz Hyusmenova, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Nicolas Bay, Udo Voigt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Kostas Chrysogonos, Mylène Troszczynski, Michał Boni, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Caterina Chinnici, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Kinga Gál, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor ir Emil Radev.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica ir João Pimenta Lopes.

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Grapini, Ivo Vajgl, Josu Juaristi Abaunz, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Branislav Škripek, Ramon Tremosa i Balcells, Konstantinos Papadakis ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Frans Timmermans ir Sophia in 't Veld.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 25 protokolo 7.9 punktas.


4. ES vidaus saugumas. Pažanga, padaryta įgyvendinant patvirtintas saugumo priemones, ir ateities uždaviniai (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES vidaus saugumas. Pažanga, padaryta įgyvendinant patvirtintas saugumo priemones, ir ateities uždaviniai (2016/2955(RSP))

Ivan Korčok (Einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Julian King (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu, Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Mara Bizzotto ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Monica Macovei, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jan Philipp Albrecht, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Angel Dzhambazki, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová ir Jeroen Lenaers.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Caterina Chinnici, Kinga Gál ir Juan Fernando López Aguilar.

Kalbėjo: Julian King ir Ivan Korčok.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

5. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

Kalbėjo Bruno Gollnisch, jis paprašė, kad būtų leista pateikti žodinius paaiškinimus dėl balsavimo dėl pranešimų, susijusių su imunitetais (pirmininkas priminė, kad vakar Parlamento pirmininkas paaiškino galiojančią procedūrą (2016 10 24 protokolo 13 punktas)).


5.1. Automatinis keitimasis DNR duomenimis Danijoje * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Danijoje pradžios projekto [11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0289/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0391)


5.2. Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Danijoje * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Danijoje pradžios projekto [11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0288/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0392)


5.3. Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimas dėl trumpalaikių vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimo dėl trumpalaikių vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams [2015/0293(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Bodil Valero (A8-0281/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0393)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


5.4. Valstybės narės, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos tam tikros Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 finansų valdymo nuostatos, taikytinos tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia [COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0394)


5.5. Prašymas atšaukti Jean-Marie Le Pen imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą [2016/2108(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0395)


5.6. Prašymas ginti Jane Collins privilegijas ir imunitetus (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo ginti Jane Collins privilegijas ir imunitetus [2016/2087(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0396)


5.7. Prašymas ginti Mario Borghezio privilegijas ir imunitetus (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo ginti Mario Borghezio privilegijas ir imunitetus [2016/2028(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0397)


5.8. Geležinkelių transporto statistika, susijusi su krovinių, keleivių ir eismo įvykių duomenų rinkimu ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 91/2003 dėl geležinkelių transporto statistikos nuostatos dėl krovinių, keleivių ir eismo įvykių duomenų rinkimo [10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Michael Cramer (A8-0300/2016)

(Tarybos pozicijai atmesti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2016)0398)


5.9. Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistika (deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai) ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1365/2006 dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos nuostatos, susijusios su deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimu Komisijai [09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2016)0399)


5.10. Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinė sistema ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinės sistemos [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0400)

Pirmininkas nurodė, kad Kaja Kallas (pranešėja) pasiūlė pagal DTT 61 straipsnio 2 dalį atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto, siekiant pereiti tiesiai prie tarpinstitucinių derybų, remiantis patvirtintais įgaliojimais.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.

(Balsavimo rezultatai: 2016 10 25 protokolo 7 punktas).


6. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčią Jungtinių Amerikos Valstijų Kongreso delegaciją.


7. Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)

(Balsavimo pradžia: 2016 10 25 protokolo 5 punktas).


7.1. Taisomojo biudžeto Nr. 3/2016 projektas. Institucijų saugumas (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 3/2016 projekto. Institucijų saugumas [12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: José Manuel Fernandes ir Gérard Deprez (A8-0295/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0401)


7.2. ES strategija Irano atžvilgiu po susitarimo branduolinių klausimų srityje (balsavimas)

Pranešimas dėl ES strategijos Irano atžvilgiu po susitarimo dėl branduolinės programos [2015/2274(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Richard Howitt (A8-0286/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0402)

Kalbėjo:

Tomáš Zdechovský ir Sophia in 't Veld, prieš galutinį balsavimą.


7.3. Kova su korupcija ir tolesni su CRIM rezoliucija susiję veiksmai (balsavimas)

Pranešimas dėl kovos su korupcija ir tolesnių su CRIM rezoliucija susijusių veiksmų [2015/2110(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0403)


7.4. Žmogaus teisės ir migracija trečiosiose šalyse (balsavimas)

Pranešimas dėl žmogaus teisių ir migracijos trečiosiose šalyse [2015/2316(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0404)

Kalbėjo:

Michael Gahler pateikė du žodinius pakeitimus, įtraukiant naujas 9a ir 10a dalis. Kadangi daugiau kaip 40 Parlamento narių prieštaravo šiems žodiniams pakeitimams, jie nebuvo priimti balsuoti.

Marie-Christine Vergiat (pranešėja)l šių žodinių pakeitimų.


7.5. Bendrovių atsakomybė už rimtus žmogaus teisių pažeidimus trečiosiose šalyse (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrovių atsakomybės už rimtus žmogaus teisių pažeidimus trečiosiose šalyse [2015/2315(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0405)


7.6. ES suskystintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo strategija (balsavimas)

Pranešimas dėl ES suskystintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo strategijos [2016/2059(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: András Gyürk (A8-0278/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0406)


7.7. Kaip suvienodinti žuvininkystės kontrolę Europoje? (balsavimas)

Pranešimas „Kaip suvienodinti žuvininkystės kontrolę Europoje?“ [2015/2093(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0407)


7.8. Transporto infrastruktūros Vidurio ir Rytų Europoje jungties ir prieigos pagerinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl transporto infrastruktūros Vidurio ir Rytų Europoje jungties ir prieigos pagerinimo [2015/2347(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0408)


7.9. ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimas (balsavimas)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimo [2015/2254(INL)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0409)


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Kaja Kallas - A8-0239/2016
Michela Giuffrida ir Daniel Hannan

Pranešimas: Richard Howitt - A8-0286/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Seán Kelly ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Laura Ferrara - A8-0284/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Eleonora Forenza, Monica Macovei, Seán Kelly, Stanislav Polčák ir Branislav Škripek

Pranešimas: Marie-Christine Vergiat - A8-0245/2016
Michela Giuffrida, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil ir Janusz Korwin-Mikke

Pranešimas: Ignazio Corrao - A8-0243/2016
Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza ir Monica Macovei

Pranešimas: András Gyürk - A8-0278/2016
Rosa D'Amato, Paloma López Bermejo ir Seán Kelly

Pranešimas: Tomasz Piotr Poręba - A8-0282/2016
Jiří Pospíšil, Remo Sernagiotto ir Monica Macovei

Pranešimas: Sophia in 't Veld - A8-0283/2016
Jiří Pospíšil, Bruno Gollnisch, Monica Macovei ir Janusz Korwin-Mikke.


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.40 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. 2017 m. Komisijos darbo programa (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: 2017 m. Komisijos darbo programa (2016/2724(RSP))

Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: József Szájer PPE frakcijos vardu, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Vicky Ford ECR frakcijos vardu, Marcus Pretzell, dėl vėlyvo 2017 m. Komisijos darbo programos pateikimo, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, João Pimenta Lopes GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, David Borrelli EFDD frakcijos vardu, Marcus Pretzell ENF frakcijos vardu, Zoltán Balczó, nepriklausomas Parlamento narys, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Beatrix von Storch, Bogdan Brunon Wenta, Bernd Lange, Sajjad Karim, Wim van de Camp, Elly Schlein, Evelyn Regner, Mercedes Bresso ir Agnes Jongerius.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Virginie Rozière, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Silvia Costa ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Frans Timmermans.

Diskusijos baigtos.


12. DFP laikotarpio vidurio peržiūra (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: DFP laikotarpio vidurio peržiūra (2016/2931(RSP))

Kristalina Georgieva (Komisijos pirmininko pavaduotoja) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Jan Olbrycht PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ashley Fox) ir Isabelle Thomas S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Maragall Verts/ALE frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Marian-Jean Marinescu, Monica Macovei, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski ir Inese Vaidere.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Spyraki, Soraya Post, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Eleftherios Synadinos, Andrey Novakov, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Nicola Caputo ir Jean-Paul Denanot.

Kalbėjo Kristalina Georgieva.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Jan Olbrycht ir Isabelle Thomas BUDG komiteto vardu dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) laikotarpio vidurio tikslinimo (2016/2931(RSP)) (B8-1173/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 26 protokolo 6.3 punktas.


13. Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (diskusijos)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Jens Geier ir Indrek Tarand (A8-0287/2016)

Jens Geier ir Indrek Tarand pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Ivan Lesay (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Kristalina Georgieva (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Neena Gill CBE (AFET komiteto nuomonės referentė), Nirj Deva (DEVE komiteto nuomonės referentas), Martina Dlabajová (CONT komiteto nuomonės referentė), Markus Ferber (ECON komiteto nuomonės referentas), Giovanni La Via (ENVI komiteto nuomonės referentas), Liisa Jaakonsaari (IMCO komiteto nuomonės referentė), Isabella De Monte (TRAN komiteto nuomonės referentė), Derek Vaughan (REGI komiteto nuomonės referentas), Peter Jahr (AGRI komiteto nuomonės referentas), Nils Torvalds (PECH komiteto nuomonės referentas), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT komiteto nuomonės referentas), Monica Macovei (LIBE komiteto nuomonės referentė), György Schöpflin (AFCO komiteto nuomonės referentas) ir Siegfried Mureşan PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jean-Paul Denanot S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu, Marco Zanni EFDD frakcijos vardu, Stanisław Żółtek ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Jerzy Buzek, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jonathan Arnott, Auke Zijlstra, Diane Dodds, José Manuel Fernandes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Miguel Viegas, Petr Mach, Sophie Montel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Indrek Tarand), Petri Sarvamaa, Stanisław Ożóg, Georg Mayer (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jens Geier), Lefteris Christoforou, Sander Loones, Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Catherine Stihler).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Patricija Šulin, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Seán Kelly, Nicola Caputo ir Ivana Maletić.

Kalbėjo: Kristalina Georgieva, Ivan Lesay, Jens Geier ir Indrek Tarand .

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 26 protokolo 6.1 punktas ir 2016 10 26 protokolo 6.2 punktas.


14. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Pirmininkas padarė tokį pranešimą:

per vakar dienos plenarinį posėdį paskelbta ECON komiteto rekomendacija neprieštarauti įgyvendinimo reglamento projektui (2016 10 24 protokolo 8 punktas).

Prieštaravimų dėl šios rekomendacijos nepareikšta per Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalyje nustatytą 24 valandų terminą.

Todėl ši rekomendacija laikoma patvirtinta ir bus paskelbta 2016 m. spalio 26 d., trečiadienio, posėdžio „Priimtuose tekstuose“.


15. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas: „Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas“ [2016/2101(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Alfred Sant (A8-0309/2016)

Alfred Sant pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Sofia Ribeiro (EMPL komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Ivan Korčok (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Catherine Stihler (IMCO komiteto nuomonės referentė), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT komiteto nuomonės referentas), Markus Ferber PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Sergio Gutiérrez Prieto S&D frakcijos vardu, Joachim Starbatty ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marco Valli), Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Burkhard Balz, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Ivana Maletić, Vilija Blinkevičiūtė ir Costas Mavrides.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Romana Tomc ir Luke Ming Flanagan.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis, Ivan Korčok ir Alfred Sant.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 26 protokolo 6.7 punktas.


16. Įmonių apmokestinimo dokumentų rinkinys (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Įmonių apmokestinimo dokumentų rinkinys (2016/2953(RSP))

Pierre Moscovici (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Dariusz Rosati PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Lefteris Christoforou ir David Coburn), Fabio De Masi GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lefteris Christoforou), David Coburn EFDD frakcijos vardu ir Alain Lamassoure.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Hugues Bayet, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Othmar Karas, Jeppe Kofod, Matt Carthy, Ernest Urtasun, Peter Simon ir Ramón Jáuregui Atondo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Romana Tomc, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Ana Gomes ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Pierre Moscovici.

Diskusijos baigtos.


17. Viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumas ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

Dita Charanzová pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Kalbėjo: Sabine Verheyen PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Vicky Ford ECR frakcijos vardu, Morten Løkkegaard ALDE frakcijos vardu, Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu, Ildikó Gáll-Pelcz, Olga Sehnalová, Anneleen Van Bossuyt, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld ir Romana Tomc.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo: Vytenis Povilas Andriukaitis ir Dita Charanzová.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 26 protokolo 6.5 punktas.


18. Apsaugos priemonės nuo augalų kenkėjų ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

Anthea McIntyre pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Kalbėjo: Pilar Ayuso PPE frakcijos vardu, Paolo De Castro S&D frakcijos vardu, Jan Huitema ALDE frakcijos vardu, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu, Florent Marcellesi Verts/ALE frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFDD frakcijos vardu, Philippe Loiseau ENF frakcijos vardu, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Rosa D'Amato, Michel Dantin ir Maria Noichl.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Giovanni La Via, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Vytenis Povilas Andriukaitis ir Anthea McIntyre.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 26 protokolo 6.6 punktas.


19. Transriebalai (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000105/2016), kurį pateikė Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ir Mireille D’Ornano ENVI komiteto vardu Tarybai: Riebalų rūgščių transizomerai (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000106/2016), kurį pateikė Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ir Mireille D’Ornano ENVI komiteto vardu Komisijai: Riebalų rūgščių transizomerai (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Giovanni La Via pristatė klausimus.

Ivan Korčok (Einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Renate Sommer PPE frakcijos vardu, Christel Schaldemose S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Lynn Boylan GUE/NGL frakcijos vardu, Martin Häusling Verts/ALE frakcijos vardu, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, Mireille D'Ornano ENF frakcijos vardu, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, Annie Schreijer-Pierik ir Damiano Zoffoli.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira ir Clara Eugenia Aguilera García.

Kalbėjo: Vytenis Povilas Andriukaitis ir Ivan Korčok.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ir Mireille D’Ornano ENVI komiteto vardu dėl riebalų rūgščių transizomerų (RRT) (2016/2637(RSP)) (B8-1115/2016);

—   Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn ir Jean-François Jalkh ENF frakcijos vardu dėl riebalų rūgščių transizomerų (2016/2637(RSP)) (B8-1136/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 26 protokolo 6.8 punktas.


20. Gauti dokumentai

Gautas toks BUDG komiteto pranešimas:

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Estijos paraiška „EGF/2016/003 EE/naftos ir chemijos produktai“) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Victor Negrescu (A8-0314/2016)


21. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 593.008/OJME).


22. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.25 val.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort, Saryusz-Wolski

Teisinė informacija - Privatumo politika