Indekss 
Protokols
PDF 258kWORD 78k
Otrdiena, 2016. gada 25. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Izmaiņas darba kārtībā
 3.ES mehānisms demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām (debates)
 4.Iekšējā drošība Eiropas Savienībā: progress pieņemto drošības pasākumu īstenošanā un turpmāk risināmie jautājumi (debates)
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.DNS datu automatizēta apmaiņa ar Dāniju * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.2.Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Dāniju * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.3.ES un Ķīnas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.4.Dalībvalstis, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar to finanšu stabilitāti ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.5.Pieprasījums atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.6.Pieprasījums aizstāvēt Jane Collins privilēģijas un imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.7.Pieprasījums aizstāvēt Mario Borghezio privilēģijas un imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.8.Dzelzceļa transporta statistika attiecībā uz datu vākšanu par kravām, pasažieriem un negadījumiem ***II (balsošana)
  
5.9.Statistika attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (deleģētās un īstenošanas pilnvaras) ***II (balsošana)
  
5.10.Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām ***I (balsošana)
 6.Oficiāla sveikšana
 7.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
7.1.Budžeta grozījuma Nr. 3/2016 projekts — iestāžu drošība (balsošana)
  
7.2.ES stratēģija attiecībā uz Irānu pēc vienošanās panākšanas kodolenerģijas jomā (balsošana)
  
7.3.Cīņa pret korupciju un turpmākie pasākumi saistībā ar CRIM rezolūciju (balsošana)
  
7.4.Cilvēktiesības un migrācija trešās valstīs (balsošana)
  
7.5.Uzņēmumu atbildība par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem trešās valstīs (balsošana)
  
7.6.ES stratēģija attiecībā uz sašķidrināto dabasgāzi un gāzes glabāšanu (balsošana)
  
7.7.Zivsaimniecības kontroles pasākumu vienādošana Eiropā (balsošana)
  
7.8.Transporta infrastruktūras savienojumu un pieejamības uzlabošana Centrāleiropā un Austrumeiropā (balsošana)
  
7.9.ES mehānisms demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Komisijas 2017. gada darba programma (debates)
 12.DFS vidusposma novērtēšana (debates)
 13.Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējais budžets - visas iedaļas (debates)
 14.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 15.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana (debates)
 16.Tiesību aktu pakete uzņēmumu nodokļu jomā (debates)
 17.Publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamība ***II (debates)
 18.Aizsardzības pasākumi pret augiem kaitīgajiem organismiem ***II (debates)
 19.Transtaukskābes (debates)
 20.Dokumentu iesniegšana
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Izmaiņas darba kārtībā

Sēdes vadītāja ar politisko grupu piekrišanu ierosināja turpmāk norādīto grozījumu trešdienas darba kārtībā.

Saistībā ar tā pieņemšanu Budžeta komitejā iepriekšējās dienas vakarā Victor Negrescu ziņojums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Igaunijas pieteikums EGF/2016/003 EE/naftas produkti un ķīmiskās vielas) (A8-0314/2016) ir iekļauts trešdienas balsošanas laikā.

Parlaments piekrita šim ierosinājumam.

Līdz ar to darba kārtība tika grozīta.


3. ES mehānisms demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām (debates)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par ES mehānisma demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām izveidi [2015/2254(INL)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016).

Sophia in 't Veld iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks).

Uzstājās György Schöpflin (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Frank Engel PPE grupas vārdā, Monika Flašíková Beňová S&D grupas vārdā, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR grupas vārdā, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE grupas vārdā, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Barbara Kudrycka, Pedro Silva Pereira, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Benedek Jávor, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Pavel Svoboda, Tanja Fajon, Arne Gericke, Filiz Hyusmenova, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Nicolas Bay, Udo Voigt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Kostas Chrysogonos, Mylène Troszczynski, Michał Boni, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Caterina Chinnici, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Kinga Gál, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor un Emil Radev.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica un João Pimenta Lopes.

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Grapini, Ivo Vajgl, Josu Juaristi Abaunz, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Branislav Škripek, Ramon Tremosa i Balcells, Konstantinos Papadakis un Nicola Caputo.

Uzstājās Frans Timmermans un Sophia in 't Veld.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.10.2016. protokola 7.9. punkts.


4. Iekšējā drošība Eiropas Savienībā: progress pieņemto drošības pasākumu īstenošanā un turpmāk risināmie jautājumi (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Iekšējā drošība Eiropas Savienībā: progress pieņemto drošības pasākumu īstenošanā un turpmāk risināmie jautājumi (2016/2955(RSP)).

Ivan Korčok (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Julian King (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, Birgit Sippel S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Mara Bizzotto ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Monica Macovei, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jan Philipp Albrecht, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Angel Dzhambazki, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová un Jeroen Lenaers.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Caterina Chinnici, Kinga Gál un Juan Fernando López Aguilar.

Uzstājās Julian King un Ivan Korčok.

Debates tika slēgtas.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, līdz sākās balsošanas laiks.)


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

Uzstājās Bruno Gollnisch, kurš pieprasīja atļaut mutiskus balsojuma skaidrojumus attiecībā uz ziņojumiem saistībā ar imunitāti (sēdes vadītājs atgādināja, ka Parlamenta priekšsēdētājs vakar paskaidroja spēkā esošo procedūru (24.10.2016. protokola 13. punkts)).


5.1. DNS datu automatizēta apmaiņa ar Dāniju * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Dānija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu [11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Claude Moraes (A8-0289/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0391).


5.2. Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Dāniju * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Dānija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu [11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Claude Moraes (A8-0288/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0392).


5.3. ES un Ķīnas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem [2015/0293(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Bodil Valero (A8-0281/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0393).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


5.4. Dalībvalstis, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar to finanšu stabilitāti ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz konkrētiem noteikumiem, kas saistīti ar finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar to finanšu stabilitāti [COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0394).


5.5. Pieprasījums atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti [2016/2108(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Evelyn Regner (A8-0301/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0395).


5.6. Pieprasījums aizstāvēt Jane Collins privilēģijas un imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Jane Collins privilēģijas un imunitāti [2016/2087(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0396).


5.7. Pieprasījums aizstāvēt Mario Borghezio privilēģijas un imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Mario Borghezio privilēģijas un imunitāti [2016/2028(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0397).


5.8. Dzelzceļa transporta statistika attiecībā uz datu vākšanu par kravām, pasažieriem un negadījumiem ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par grozījumu izdarīšanu Regulā (EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku attiecībā uz datu vākšanu par kravām, pasažieriem un negadījumiem [10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Michael Cramer (A8-0300/2016).

(Padomes nostājas noraidīšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2016)0398).


5.9. Statistika attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (deleģētās un īstenošanas pilnvaras) ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai saistībā ar konkrētu pasākumu pieņemšanu groza Regulu (EK) Nr. 1365/2006 par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem [09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Bas Eickhout (A8-0298/2016).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2016)0399).


5.10. Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Savienības tiesisko regulējumu attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Kaja Kallas (A8-0239/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0400).

Sēdes vadītājs norādīja, ka Kaja Kallas (referente) saskaņā ar Reglamenta 61. panta 2. punktu ierosināja atlikt balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu, lai, pamatojoties uz pieņemto mandātu, uzreiz pārietu pie iestāžu sarunām.

Parlaments priekšlikumu apstiprināja. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.

(Balsošanas turpinājums: 25.10.2016. protokola 7. punkts.)


6. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Amerikas Savienoto Valstu Kongresa delegāciju, kas bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


7. Balsošanas laiks (turpinājums)

(Balsošanas sākums: 25.10.2016. protokola 5. punkts.)


7.1. Budžeta grozījuma Nr. 3/2016 projekts — iestāžu drošība (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2016/ projektu — iestāžu drošība [12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)] - Budžeta komiteja. Referenti: José Manuel Fernandes un Gérard Deprez (A8-0295/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0401).


7.2. ES stratēģija attiecībā uz Irānu pēc vienošanās panākšanas kodolenerģijas jomā (balsošana)

Ziņojums par ES stratēģiju attiecībā uz Irānu pēc vienošanās panākšanas kodolenerģijas jomā [2015/2274(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Richard Howitt (A8-0286/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0402).

Uzstāšanās

Pirms galīgā balsojuma uzstājās Tomáš Zdechovský un Sophia in 't Veld.


7.3. Cīņa pret korupciju un turpmākie pasākumi saistībā ar CRIM rezolūciju (balsošana)

Ziņojums par cīņu pret korupciju un turpmākiem pasākumiem saistībā ar Īpašās komitejas organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos (CRIM) rezolūciju [2015/2110(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Laura Ferrara (A8-0284/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0403).


7.4. Cilvēktiesības un migrācija trešās valstīs (balsošana)

Ziņojums par cilvēktiesībām un migrāciju trešās valstīs [2015/2316(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0404).

Uzstāšanās

Michael Gahler ierosināja divus mutiskus grozījumus nolūkā pievienot jaunu 9.a un 10.a punktu, kuri netika pieņemti, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret to ņemšanu vērā.

Uzstājās Marie-Christine Vergiat (referente) par šiem mutiskajiem grozījumiem.


7.5. Uzņēmumu atbildība par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem trešās valstīs (balsošana)

Ziņojums par uzņēmumu atbildību par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem trešās valstīs [2015/2315(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Ignazio Corrao (A8-0243/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0405).


7.6. ES stratēģija attiecībā uz sašķidrināto dabasgāzi un gāzes glabāšanu (balsošana)

Ziņojums par ES stratēģiju attiecībā uz sašķidrināto dabasgāzi un gāzes glabāšanu [2016/2059(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: András Gyürk (A8-0278/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0406).


7.7. Zivsaimniecības kontroles pasākumu vienādošana Eiropā (balsošana)

Ziņojums par zivsaimniecības kontroles pasākumu vienādošanu Eiropā [2015/2093(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Isabelle Thomas (A8-0234/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0407).


7.8. Transporta infrastruktūras savienojumu un pieejamības uzlabošana Centrāleiropā un Austrumeiropā (balsošana)

Ziņojums par transporta infrastruktūras savienojumu un pieejamības uzlabošanu Centrāleiropā un Austrumeiropā [2015/2347(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0408).


7.9. ES mehānisms demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām (balsošana)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par ES mehānisma demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām izveidi [2015/2254(INL)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0409).


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Kaja Kallas ziņojums - A8-0239/2016
Michela Giuffrida un Daniel Hannan

Richard Howitt ziņojums - A8-0286/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Seán Kelly un Stanislav Polčák

Laura Ferrara ziņojums - A8-0284/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Eleonora Forenza, Monica Macovei, Seán Kelly, Stanislav Polčák un Branislav Škripek

Marie-Christine Vergiat ziņojums - A8-0245/2016
Michela Giuffrida, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil un Janusz Korwin-Mikke

Ignazio Corrao ziņojums - A8-0243/2016
Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza un Monica Macovei

András Gyürk ziņojums - A8-0278/2016
Rosa D'Amato, Paloma López Bermejo un Seán Kelly

Tomasz Piotr Poręba ziņojums - A8-0282/2016
Jiří Pospíšil, Remo Sernagiotto un Monica Macovei

Sophia in 't Veld ziņojums - A8-0283/2016
Jiří Pospíšil, Bruno Gollnisch, Monica Macovei un Janusz Korwin-Mikke


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.40 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. Komisijas 2017. gada darba programma (debates)

Komisijas paziņojums: Komisijas 2017. gada darba programma (2016/2724(RSP)).

Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās József Szájer PPE grupas vārdā, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, Vicky Ford ECR grupas vārdā, Marcus Pretzell par Komisijas kavēšanos ar 2017. gada programmas iesniegšanu, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, João Pimenta Lopes GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, David Borrelli EFDD grupas vārdā, Marcus Pretzell ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Beatrix von Storch, Bogdan Brunon Wenta, Bernd Lange, Sajjad Karim, Wim van de Camp, Elly Schlein, Evelyn Regner, Mercedes Bresso un Agnes Jongerius.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Virginie Rozière, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Silvia Costa un Nicola Caputo.

Uzstājās Frans Timmermans.

Debates tika slēgtas.


12. DFS vidusposma novērtēšana (debates)

Komisijas paziņojums: DFS vidusposma novērtēšana (2016/2931(RSP)).

Kristalina Georgieva (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Jan Olbrycht PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ashley Fox, un Isabelle Thomas S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Bernd Kölmel ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Maragall Verts/ALE grupas vārdā, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Marian-Jean Marinescu, Monica Macovei, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski un Inese Vaidere.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Spyraki, Soraya Post, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Eleftherios Synadinos, Andrey Novakov, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Nicola Caputo un Jean-Paul Denanot.

Uzstājās Kristalina Georgieva.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Jan Olbrycht un Isabelle Thomas BUDG komitejas vārdāpar DFS 2014.–2020. gadam vidusposma novērtēšanu (2016/2931(RSP)) (B8-1173/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.10.2016. protokola 6.3. punkts.


13. Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējais budžets - visas iedaļas (debates)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Budžeta komiteja. Referenti: Jens Geier un Indrek Tarand (A8-0287/2016).

Jens Geier un Indrek Tarand iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Ivan Lesay (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Kristalina Georgieva (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Neena Gill CBE (AFET komitejas atzinuma sagatavotāja), Nirj Deva (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Martina Dlabajová (CONT komitejas atzinuma sagatavotāja), Markus Ferber (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Giovanni La Via (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Liisa Jaakonsaari (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Isabella De Monte (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Derek Vaughan (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Peter Jahr (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Nils Torvalds (PECH komitejas atzinuma sagatavotājs), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Monica Macovei (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja), György Schöpflin (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs) un Siegfried Mureşan PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jean-Paul Denanot S&D grupas vārdā, Bernd Kölmel ECR grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Liadh Ní Riada GUE/NGL grupas vārdā, Marco Zanni EFDD grupas vārdā, Stanisław Żółtek ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Jerzy Buzek, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jonathan Arnott, Auke Zijlstra, Diane Dodds, José Manuel Fernandes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Miguel Viegas, Petr Mach, Sophie Montel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Indrek Tarand, Petri Sarvamaa, Stanisław Ożóg, Georg Mayer, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jens Geier, Lefteris Christoforou, Sander Loones, Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Catherine Stihler.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Patricija Šulin, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Seán Kelly, Nicola Caputo un Ivana Maletić.

Uzstājās Kristalina Georgieva, Ivan Lesay, Jens Geier un Indrek Tarand .

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.10.2016. protokola 6.1. punkts un 26.10.2016. protokola 6.2. punkts.


14. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Sēdes vadītājs sniedza turpmāk minēto paziņojumu.

Iepriekšējās dienas plenārsēdē tika paziņots ECON komitejas ieteikums neizteikt iebildumus pret īstenošanas regulas projektu (24.10.2016. protokola 8. punkts).

Reglamenta 105. panta 6. punktā paredzētajā 24 stundu termiņā neviens iebildums pret šo ieteikumu netika izteikts.

Līdz ar to šo ieteikumu uzskata par pieņemtu, un to publicēs trešdienas, 2016. gada 26. oktobra, sēdē pieņemto tekstu apkopojumā.


15. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana (debates)

Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu ― 2016. gada prioritāšu īstenošana [2016/2101(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Alfred Sant (A8-0309/2016).

Alfred Sant iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Sofia Ribeiro (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Ivan Korčok (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Catherine Stihler (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Markus Ferber PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Sergio Gutiérrez Prieto S&D grupas vārdā, Joachim Starbatty ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marco Valli, Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Burkhard Balz, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Ivana Maletić, Vilija Blinkevičiūtė un Costas Mavrides.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Romana Tomc un Luke Ming Flanagan.

Uzstājās Valdis Dombrovskis, Ivan Korčok un Alfred Sant.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.10.2016. protokola 6.7. punkts.


16. Tiesību aktu pakete uzņēmumu nodokļu jomā (debates)

Komisijas paziņojums: Tiesību aktu pakete uzņēmumu nodokļu jomā (2016/2953(RSP)).

Pierre Moscovici (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Dariusz Rosati PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Lefteris Christoforou un David Coburn, Fabio De Masi GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lefteris Christoforou, David Coburn EFDD grupas vārdā un Alain Lamassoure.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Hugues Bayet, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Othmar Karas, Jeppe Kofod, Matt Carthy, Ernest Urtasun, Peter Simon un Ramón Jáuregui Atondo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Romana Tomc, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Ana Gomes un Nicola Caputo.

Uzstājās Pierre Moscovici.

Debates tika slēgtas.


17. Publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamība ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Dita Charanzová (A8-0269/2016).

Dita Charanzová iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Uzstājās Sabine Verheyen PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Vicky Ford ECR grupas vārdā, Morten Løkkegaard ALDE grupas vārdā, Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā, Ildikó Gáll-Pelcz, Olga Sehnalová, Anneleen Van Bossuyt, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld un Romana Tomc.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis un Dita Charanzová.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.10.2016. protokola 6.5. punkts.


18. Aizsardzības pasākumi pret augiem kaitīgajiem organismiem ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Anthea McIntyre (A8-0293/2016).

Anthea McIntyre iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Uzstājās Pilar Ayuso PPE grupas vārdā, Paolo De Castro S&D grupas vārdā, Jan Huitema ALDE grupas vārdā, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā, Florent Marcellesi Verts/ALE grupas vārdā, John Stuart Agnew EFDD grupas vārdā, Philippe Loiseau ENF grupas vārdā, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Rosa D'Amato, Michel Dantin un Maria Noichl.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Giovanni La Via, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira un Georgios Epitideios.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis un Anthea McIntyre.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.10.2016. protokola 6.6. punkts.


19. Transtaukskābes (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000105/2016) un kuru uzdeva Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini un Mireille D’Ornano ENVI komitejas vārdā Padomei: Trans-taukskābes (TTS) (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000106/2016) un kuru uzdeva Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini un Mireille D’Ornano ENVI komitejas vārdā Komisijai: Trans-taukskābes (TTS) (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016).

Giovanni La Via izvērsa jautājumus.

Ivan Korčok (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Renate Sommer PPE grupas vārdā, Christel Schaldemose S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Lynn Boylan GUE/NGL grupas vārdā, Martin Häusling Verts/ALE grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Mireille D'Ornano ENF grupas vārdā, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, Annie Schreijer-Pierik un Damiano Zoffoli.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira un Clara Eugenia Aguilera García.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis un Ivan Korčok.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini un Mireille D’Ornano ENVI komitejas vārdā – par trans-taukskābēm (TTS) (2016/2637(RSP)) (B8-1115/2016);

—   Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn un Jean-François Jalkh ENF grupas vārdā – par trans-taukskābēm (2016/2637(RSP)) (B8-1136/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.10.2016. protokola 6.8. punkts.


20. Dokumentu iesniegšana

BUDG komiteja bija iesniegusi turpmāk minēto ziņojumu.

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Igaunijas pieteikums EGF/2016/003 EE/naftas produkti un ķīmiskās vielas) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Victor Negrescu (A8-0314/2016).


21. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 593.008/OJME).


22. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.25.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort, Saryusz-Wolski

Juridisks paziņojums - Privātuma politika