Index 
Notulen
PDF 263kWORD 78k
Dinsdag 25 oktober 2016 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Wijziging van de agenda
 3.EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de grondrechten (debat)
 4.Binnenlandse veiligheid in de EU - vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van de goedgekeurde veiligheidsmaatregelen en komende uitdagingen (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Denemarken * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.2.Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Denemarken * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.3.Overeenkomst tussen de EU en China inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek paspoort *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.4.Lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden op het gebied van financiële stabiliteit ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.5.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.6.Verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Jane Collins (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.7.Verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Mario Borghezio (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.8.Statistieken van het spoorvervoer, wat betreft het verzamelen van gegevens over goederen, reizigers en ongevallen ***II (stemming)
  5.9.De statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden) ***II (stemming)
  5.10.Het rechtskader van de Unie inzake douaneovertredingen en -sancties ***I (stemming)
 6.Welkomstwoord
 7.Stemmingen (voortzetting)
  7.1.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2016: veiligheid van de instellingen (stemming)
  7.2.EU-strategie ten aanzien van Iran sinds de nucleaire overeenkomst (stemming)
  7.3.De bestrijding van corruptie en opvolging van de resolutie van de Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (CRIM) (stemming)
  7.4.Mensenrechten en migratie in derde landen (stemming)
  7.5.Strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijven voor ernstige schendingen van de mensenrechten in derde landen (stemming)
  7.6.De EU-strategie voor vloeibaar aardgas en gasopslag (stemming)
  7.7.Hoe kunnen we de controles op de visvangst homogeen maken in Europa? (stemming)
  7.8.De aansluiting op en de toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur in Centraal- en Oost-Europa verbeteren (stemming)
  7.9.EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de grondrechten (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Werkprogramma van de Commissie voor 2017 (debat)
 12.Tussentijdse evaluatie van het MFK (debat)
 13.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen (debat)
 14.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 15.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: tenuitvoerlegging van de prioriteiten voor 2016 (debat)
 16.Pakket vennootschapsbelasting (debat)
 17.De toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties ***II (debat)
 18.Beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten ***II (debat)
 19.Transvetten (debat)
 20.Ingekomen stukken
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Wijziging van de agenda

In overleg met de fracties stelt de Voorzitter voor de agenda van woensdag als volgt te wijzigen:

het verslag van Victor Negrescu over de "beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (verzoek van Estland – EGF/2016/003 EE/aardolie en chemische producten)" (A8-0314/2016) wordt toegevoegd aan de stemmingen van woensdag aangezien de Begrotingscommissie het gisteravond heeft goedgekeurd.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel.

De agenda wordt aldus gewijzigd.


3. EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de grondrechten (debat)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de grondrechten [2015/2254(INL)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

Sophia in 't Veld leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door György Schöpflin (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Frank Engel, namens de PPE-Fractie, Monika Flašíková Beňová, namens de S&D-Fractie, Kazimierz Michał Ujazdowski, namens de ECR-Fractie, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, namens de ALDE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Barbara Kudrycka, Pedro Silva Pereira, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Benedek Jávor, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Pavel Svoboda, Tanja Fajon, Arne Gericke, Filiz Hyusmenova, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Nicolas Bay, Udo Voigt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Kostas Chrysogonos, Mylène Troszczynski, Michał Boni, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Caterina Chinnici, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Kinga Gál, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor en Emil Radev.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica en João Pimenta Lopes.

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini, Ivo Vajgl, Josu Juaristi Abaunz, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Branislav Škripek, Ramon Tremosa i Balcells, Konstantinos Papadakis en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Sophia in 't Veld.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.9 van de notulen van 25.10.2016.


4. Binnenlandse veiligheid in de EU - vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van de goedgekeurde veiligheidsmaatregelen en komende uitdagingen (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Binnenlandse veiligheid in de EU - vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van de goedgekeurde veiligheidsmaatregelen en komende uitdagingen (2016/2955(RSP))

Ivan Korčok (fungerend voorzitter van de Raad) en Julian King (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Mara Bizzotto, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Monica Macovei, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jan Philipp Albrecht, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Angel Dzhambazki, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová en Jeroen Lenaers.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Caterina Chinnici, Kinga Gál en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Julian King en Ivan Korčok.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering enkele ogenblikken onderbroken).


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch, die vraagt dat er mondelinge stemverklaringen met betrekking tot de immuniteitsverslagen worden toegestaan (de Voorzitter wijst erop dat de Voorzitter van het Parlement gisteren de geldende procedure heeft toegelicht (punt 13 van de notulen van 24.10.2016)).


5.1. Geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Denemarken * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Denemarken [11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0289/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0391)


5.2. Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Denemarken * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Denemarken [11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0288/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0392)


5.3. Overeenkomst tussen de EU en China inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek paspoort *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek paspoort [2015/0293(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Bodil Valero (A8-0281/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0393)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


5.4. Lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden op het gebied van financiële stabiliteit ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft een aantal bepalingen inzake financieel beheer voor bepaalde lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden op het gebied van financiële stabiliteit [COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0394)


5.5. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen [2016/2108(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0395)


5.6. Verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Jane Collins (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Jane Collins [2016/2087(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0396)


5.7. Verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Mario Borghezio (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Mario Borghezio [2016/2028(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0397)


5.8. Statistieken van het spoorvervoer, wat betreft het verzamelen van gegevens over goederen, reizigers en ongevallen ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 91/2003 betreffende de statistieken van het spoorvervoer, wat betreft het verzamelen van gegevens over goederen, reizigers en ongevallen [10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Michael Cramer (A8-0300/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid voor verwerping van het standpunt van de Raad)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2016)0398)


5.9. De statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden) ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1365/2006 betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren wat betreft het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen [09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2016)0399)


5.10. Het rechtskader van de Unie inzake douaneovertredingen en -sancties ***I (stemming)

Verslag betreffende het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rechtskader van de Unie inzake douaneovertredingen en -sancties [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0400)

De Voorzitter deelt mee dat Kaja Kallas (rapporteur) voorstelt de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 61, lid 2, van het Reglement uit te stellen om meteen over te gaan tot interinstitutionele onderhandelingen op basis van het aangenomen mandaat.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

(voortzetting van de stemming: punt 7 van de notulen van 25.10.2016).


6. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement een delegatie van het Amerikaanse Congres, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


7. Stemmingen (voortzetting)

(aanvang stemming: punt 5 van de notulen van 25.10.2016).


7.1. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2016: veiligheid van de instellingen (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2016 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016: veiligheid van de instellingen [12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Gérard Deprez (A8-0295/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0401)


7.2. EU-strategie ten aanzien van Iran sinds de nucleaire overeenkomst (stemming)

Verslag over een EU-strategie ten aanzien van Iran na de sluiting van de nucleaire overeenkomst [2015/2274(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Richard Howitt (A8-0286/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0402)

Het woord werd gevoerd door:

Tomáš Zdechovský en Sophia in 't Veld, vóór de eindstemming.


7.3. De bestrijding van corruptie en opvolging van de resolutie van de Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (CRIM) (stemming)

Verslag over de bestrijding van corruptie en opvolging van de resolutie van de Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (CRIM) [2015/2110(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0403)


7.4. Mensenrechten en migratie in derde landen (stemming)

Verslag over mensenrechten en migratie in derde landen [2015/2316(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0404)

Het woord werd gevoerd door:

Michael Gahler, die twee mondelinge amendementen indiende tot inlassing van de paragrafen 9 bis en 10 bis (nieuw), die niet in aanmerking werden genomen, daar meer dan 40 leden zich hiertegen verzetten.

Marie-Christine Vergiat (rapporteur) over deze mondelinge amendementen.


7.5. Strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijven voor ernstige schendingen van de mensenrechten in derde landen (stemming)

Verslag over strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijven voor ernstige schendingen van de mensenrechten in derde landen [2015/2315(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0405)


7.6. De EU-strategie voor vloeibaar aardgas en gasopslag (stemming)

Verslag over de EU-strategie voor vloeibaar aardgas en gasopslag [2016/2059(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: András Gyürk (A8-0278/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0406)


7.7. Hoe kunnen we de controles op de visvangst homogeen maken in Europa? (stemming)

Verslag "Hoe kunnen we de controles op de visvangst homogeen maken in Europa?" [2015/2093(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0407)


7.8. De aansluiting op en de toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur in Centraal- en Oost-Europa verbeteren (stemming)

Verslag over de verbetering van de aansluiting op en de toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur in Centraal- en Oost-Europa [2015/2347(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0408)


7.9. EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de grondrechten (stemming)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de grondrechten [2015/2254(INL)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0409)


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Kaja Kallas - A8-0239/2016
Michela Giuffrida en Daniel Hannan

Verslag Richard Howitt - A8-0286/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Seán Kelly en Stanislav Polčák

Verslag Laura Ferrara - A8-0284/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Eleonora Forenza, Monica Macovei, Seán Kelly, Stanislav Polčák en Branislav Škripek

Verslag Marie-Christine Vergiat - A8-0245/2016
Michela Giuffrida, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil en Janusz Korwin-Mikke

Verslag Ignazio Corrao - A8-0243/2016
Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza en Monica Macovei

Verslag András Gyürk - A8-0278/2016
Rosa D'Amato, Paloma López Bermejo en Seán Kelly

Verslag Tomasz Piotr Poręba - A8-0282/2016
Jiří Pospíšil, Remo Sernagiotto en Monica Macovei

Verslag Sophia in 't Veld - A8-0283/2016
Jiří Pospíšil, Bruno Gollnisch, Monica Macovei en Janusz Korwin-Mikke.


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.40 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. Werkprogramma van de Commissie voor 2017 (debat)

Verklaring van de Commissie: Werkprogramma van de Commissie voor 2017 (2016/2724(RSP))

Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door József Szájer, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, Marcus Pretzell, over het feit dat de Commissie het programma voor 2017 zo laat ter beschikking heeft gesteld, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, David Borrelli, namens de EFDD-Fractie, Marcus Pretzell, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Beatrix von Storch, Bogdan Brunon Wenta, Bernd Lange, Sajjad Karim, Wim van de Camp, Elly Schlein, Evelyn Regner, Mercedes Bresso en Agnes Jongerius.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Virginie Rozière, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Silvia Costa en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans.

Het debat wordt gesloten.


12. Tussentijdse evaluatie van het MFK (debat)

Verklaring van de Commissie: Tussentijdse evaluatie van het MFK (2016/2931(RSP))

Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jan Olbrycht, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ashley Fox, en Isabelle Thomas, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Maragall, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Marian-Jean Marinescu, Monica Macovei, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski en Inese Vaidere.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Spyraki, Soraya Post, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Eleftherios Synadinos, Andrey Novakov, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Nicola Caputo en Jean-Paul Denanot.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Jan Olbrycht en Isabelle Thomas, namens de Commissie BUDG, over de tussentijdse herziening van het MFK (2016/2931(RSP)) (B8-1173/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 26.10.2016.


13. Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen (debat)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jens Geier en Indrek Tarand (A8-0287/2016)

Jens Geier en Indrek Tarand lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Ivan Lesay (fungerend voorzitter van de Raad) en Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Neena Gill CBE (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Nirj Deva (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Martina Dlabajová (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Markus Ferber (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Giovanni La Via (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Liisa Jaakonsaari (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Isabella De Monte (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Derek Vaughan (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Peter Jahr (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Nils Torvalds (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Bogdan Andrzej Zdrojewski (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Monica Macovei (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), György Schöpflin (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO) en Siegfried Mureşan, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jean-Paul Denanot, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Zanni, namens de EFDD-Fractie, Stanisław Żółtek, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Jerzy Buzek, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jonathan Arnott, Auke Zijlstra, Diane Dodds, José Manuel Fernandes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Miguel Viegas, Petr Mach, Sophie Montel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Indrek Tarand, Petri Sarvamaa, Stanisław Ożóg, Georg Mayer, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jens Geier, Lefteris Christoforou, Sander Loones, Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Catherine Stihler.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Seán Kelly, Nicola Caputo en Ivana Maletić.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva, Ivan Lesay, Jens Geier en Indrek Tarand .

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 26.10.2016 en punt 6.2 van de notulen van 26.10.2016.


14. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De Voorzitter doet de volgende mededeling:

van een aanbeveling van de Commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen het ontwerp van uitvoeringsverordening is gisteren ter plenaire vergadering mededeling gedaan (punt 8 van de notulen van 24.10.2016).

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbeveling binnen de in artikel 105 van het Reglement vasgestelde termijn van 24 uur.

Bijgevolg wordt deze aanbeveling geacht te zijn goedgekeurd en zal ze worden gepubliceerd in de Aangenomen teksten van de vergadering van woensdag 26 oktober 2016


15. Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: tenuitvoerlegging van de prioriteiten voor 2016 (debat)

Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: tenuitvoerlegging van de prioriteiten voor 2016 [2016/2101(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Alfred Sant (A8-0309/2016)

Alfred Sant leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Sofia Ribeiro (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL).

Het woord wordt gevoerd door Ivan Korčok (fungerend voorzitter van de Raad).

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Catherine Stihler (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Bogdan Andrzej Zdrojewski (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Sergio Gutiérrez Prieto, namens de S&D-Fractie, Joachim Starbatty, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marco Valli, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Burkhard Balz, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Ivana Maletić, Vilija Blinkevičiūtė en Costas Mavrides.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Romana Tomc en Luke Ming Flanagan.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis, Ivan Korčok en Alfred Sant.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.7 van de notulen van 26.10.2016.


16. Pakket vennootschapsbelasting (debat)

Verklaring van de Commissie: Pakket vennootschapsbelasting (2016/2953(RSP))

Pierre Moscovici (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Dariusz Rosati, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Lefteris Christoforou en David Coburn, Fabio De Masi, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lefteris Christoforou, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, en Alain Lamassoure.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Hugues Bayet, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Othmar Karas, Jeppe Kofod, Matt Carthy, Ernest Urtasun, Peter Simon en Ramón Jáuregui Atondo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Romana Tomc, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Ana Gomes en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici.

Het debat wordt gesloten.


17. De toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

Dita Charanzová licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Sabine Verheyen, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, Morten Løkkegaard, namens de ALDE-Fractie, Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie, Ildikó Gáll-Pelcz, Olga Sehnalová, Anneleen Van Bossuyt, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld en Romana Tomc.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis en Dita Charanzová.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 26.10.2016.


18. Beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

Anthea McIntyre licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Pilar Ayuso, namens de PPE-Fractie, Paolo De Castro, namens de S&D-Fractie, Jan Huitema, namens de ALDE-Fractie, Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, Florent Marcellesi, namens de Verts/ALE-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, Philippe Loiseau, namens de ENF-Fractie, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Rosa D'Amato, Michel Dantin en Maria Noichl.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Giovanni La Via, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis en Anthea McIntyre.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.6 van de notulen van 26.10.2016.


19. Transvetten (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000105/2016) van Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini en Mireille D’Ornano, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Transvetten (TFA's) (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000106/2016) van Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini en Mireille D’Ornano, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Transvetzuren (Trans fatty acids - TFA's) (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Giovanni La Via licht de vragen toe.

Ivan Korčok (fungerend voorzitter van de Raad) en Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Renate Sommer, namens de PPE-Fractie, Christel Schaldemose, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, Annie Schreijer-Pierik en Damiano Zoffoli.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira en Clara Eugenia Aguilera García.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis en Ivan Korčok.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini en Mireille D’Ornano, namens de Commissie ENVI, over transvetzuren (TFA's) (2016/2637(RSP)) (B8-1115/2016);

—   Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn en Jean-François Jalkh, namens de ENF, over transvetzuren (2016/2637(RSP)) (B8-1136/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.8 van de notulen van 26.10.2016.


20. Ingekomen stukken

Het volgende verslag is ontvangen van de Commissie BUDG:

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Estland – EGF/2016/003 EE/aardolie en chemische producten) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Victor Negrescu (A8-0314/2016)


21. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 593.008/OJME).


22. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.25 uur gesloten.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort, Saryusz-Wolski

Juridische mededeling - Privacybeleid