Indeks 
Protokół
PDF 265kWORD 79k
Wtorek, 25 października 2016 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Zmiana porządku obrad
 3.Utworzenie unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych (debata)
 4.Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE - poczynione postępy w zakresie wdrażania przyjętych środków bezpieczeństwa i przyszłe wyzwania (debata)
 5.Głosowanie
  
5.1.Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych DNA w Danii * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Danii * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.3.Umowa między UE a Chińską Republiką Ludową w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.4.Państwa członkowskie doświadczające poważnych trudności w zakresie stabilności finansowej lub nimi zagrożone ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.5.Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.6.Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu przez Jane Collins (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.7.Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu poselskiego przez Maria Borghezia (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.8.Statystyka transportu kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych dotyczących towarów, pasażerów i wypadków ***II (głosowanie)
  
5.9.Statystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi (uprawnienia przekazane i wykonawcze) ***II (głosowanie)
  
5.10.Unijne ramy prawne dotyczące naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji ***I (głosowanie)
 6.Oficjalne powitanie
 7.Głosowanie (ciąg dalszy)
  
7.1.Projekt budżetu korygującego nr 3/2016: Bezpieczeństwo instytucji (głosowanie)
  
7.2.Strategia UE wobec Iranu po zawarciu porozumienia w sprawie energii jądrowej (głosowanie)
  
7.3.Walka z korupcją i działania następcze w związku z rezolucją komisji CRIM (głosowanie)
  
7.4.Prawa człowieka i migracja w państwach trzecich (głosowanie)
  
7.5.Odpowiedzialność przedsiębiorstw za poważne naruszenia praw człowieka w państwach trzecich (głosowanie)
  
7.6.Strategia UE na rzecz skroplonego gazu ziemnego i składowania gazu (głosowanie)
  
7.7.W jaki sposób ujednolicić kontrole rybołówstwa w Europie? (głosowanie)
  
7.8.Usprawnienie połączeń i poprawa dostępności infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej (głosowanie)
  
7.9.Utworzenie unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Program prac Komisji na rok 2017 (debata)
 12.Śródokresowy przegląd WRF (debata)
 13.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – wszystkie sekcje (debata)
 14.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 15.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2016 (debata)
 16.Pakiet w sprawie opodatkowania osób prawnych (debata)
 17.Dostępność stron internetowych i aplikacji mobilnych instytucji sektora publicznego ***II (debata)
 18.Środki ochronne przeciwko agrofagom roślin ***II (debata)
 19.Tłuszcze trans (debata)
 20.Składanie dokumentów
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Zmiana porządku obrad

W porozumieniu z grupami politycznymi przewodniczący zaproponował następującą zmianę porządku obrad posiedzenia w środę:

W związku z przyjęciem wczoraj wieczorem przez Komisję Budżetową sprawozdania Victora Negrescu w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Estonię – EGF/2016/003 EE/ropa naftowa i chemikalia) (A8-0314/2016) zostało ono dodane do głosowań, które odbędą się w środę.

Parlament wyraził zgodę co do tego wniosku.

Niniejszym porządek obrad został zmieniony.


3. Utworzenie unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych (debata)

Sprawozdanie z zaleceniami dla Komisji w sprawie utworzenia unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych [2015/2254(INL)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

Sophia in 't Veld przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: György Schöpflin (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Frank Engel w imieniu grupy PPE, Monika Flašíková Beňová w imieniu grupy S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski w imieniu grupy ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Barbara Kudrycka, Pedro Silva Pereira, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Benedek Jávor, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Pavel Svoboda, Tanja Fajon, Arne Gericke, Filiz Hyusmenova, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Nicolas Bay, Udo Voigt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Kostas Chrysogonos, Mylène Troszczynski, Michał Boni, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Caterina Chinnici, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Kinga Gál, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor i Emil Radev.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica i João Pimenta Lopes.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Maria Grapini, Ivo Vajgl, Josu Juaristi Abaunz, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Branislav Škripek, Ramon Tremosa i Balcells, Konstantinos Papadakis i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Sophia in 't Veld.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 25.10.2016.


4. Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE - poczynione postępy w zakresie wdrażania przyjętych środków bezpieczeństwa i przyszłe wyzwania (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE - poczynione postępy w zakresie wdrażania przyjętych środków bezpieczeństwa i przyszłe wyzwania (2016/2955(RSP))

Ivan Korčok (urzędujący przewodniczący Rady) i Julian King (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Mara Bizzotto w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Monica Macovei, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jan Philipp Albrecht, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Angel Dzhambazki, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová i Jeroen Lenaers.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Caterina Chinnici, Kinga Gál i Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrali: Julian King i Ivan Korčok.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka chwil w oczekiwaniu na głosowania.)


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

Głos zabrał Bruno Gollnisch, który zwrócił się o dopuszczenie ustnych wyjaśnień dotyczących głosowania nad sprawozdaniami w sprawie immunitetów. (Przewodniczący przypomniał, że Przewodniczący Parlamentu wyjaśnił wczoraj obowiązującą procedurę (pkt 13 protokołu z dnia 24.10.2016)).


5.1. Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych DNA w Danii * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Danii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA [11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0289/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0391)


5.2. Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Danii * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Danii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych [11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0288/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0392)


5.3. Umowa między UE a Chińską Republiką Ludową w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej umowy między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych [2015/0293(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Bodil Valero (A8-0281/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0393)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


5.4. Państwa członkowskie doświadczające poważnych trudności w zakresie stabilności finansowej lub nimi zagrożone ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych [COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0394)


5.5. Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena [2016/2108(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0395)


5.6. Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu przez Jane Collins (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku Jane Collins o skorzystanie z przywilejów i immunitetu [2016/2087(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0396)


5.7. Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu poselskiego przez Maria Borghezia (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku Maria Borghezia o skorzystanie z przywilejów i immunitetu [2016/2028(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0397)


5.8. Statystyka transportu kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych dotyczących towarów, pasażerów i wypadków ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 91/2003 w sprawie statystyki transportu kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych dotyczących towarów, pasażerów i wypadków [10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Michael Cramer (A8-0300/2016)

(Do odrzucenia stanowiska Rady wymagana jest większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2016)0398)


5.9. Statystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi (uprawnienia przekazane i wykonawcze) ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi w odniesieniu do nadawania Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjęcia niektórych środków [09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2016)0399)


5.10. Unijne ramy prawne dotyczące naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych ram prawnych dotyczących naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0400)

Przewodniczący poinformował, że Kaja Kallas (sprawozdawczyni) zaproponowała odroczenie głosowania nad projektem rezolucji zgodnie z art. 61 ust. 2 Regulaminu, aby bezpośrednio przystąpić do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie zatwierdzonego mandatu.

Parlament przyjął wniosek. Sprawę uznano zatem za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej do ponownego rozpatrzenia.

(dalszy ciąg głosowania: pkt 7 protokołu z dnia 25.10.2016).


6. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu przewodniczący przywitał delegację Kongresu Stanów Zjednoczonych, której członkowie zajęli miejsca na trybunie honorowej.


7. Głosowanie (ciąg dalszy)

(początek głosowania: pkt 5 protokołu z dnia 25.10.2016).


7.1. Projekt budżetu korygującego nr 3/2016: Bezpieczeństwo instytucji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2016 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016: bezpieczeństwo instytucji [12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: José Manuel Fernandes i Gérard Deprez (A8-0295/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0401)


7.2. Strategia UE wobec Iranu po zawarciu porozumienia w sprawie energii jądrowej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie strategii UE wobec Iranu po zawarciu porozumienia w sprawie energii jądrowej [2015/2274(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Richard Howitt (A8-0286/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0402)

Wystąpienia

Tomáš Zdechovský i Sophia in 't Veld przed końcowym głosowaniem.


7.3. Walka z korupcją i działania następcze w związku z rezolucją komisji CRIM (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie walki z korupcją i działañ następczych w związku z rezolucją komisji CRIM [2015/2110(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0403)


7.4. Prawa człowieka i migracja w państwach trzecich (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie praw człowieka i migracji w państwach trzecich [2015/2316(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0404)

Wystąpienia

Michael Gahler przedstawił dwie poprawki ustne mające na celu dodanie dwóch nowych ustępów: 9a i 10a, które nie zostały utrzymane, ponieważ ponad 40 posłów sprzeciwiło się ich uwzględnieniu.

Marie-Christine Vergiat (sprawozdawczyni) w sprawie tych poprawek ustnych.


7.5. Odpowiedzialność przedsiębiorstw za poważne naruszenia praw człowieka w państwach trzecich (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie odpowiedzialności przedsiębiorstw za poważne naruszenia praw człowieka w państwach trzecich [2015/2315(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0405)


7.6. Strategia UE na rzecz skroplonego gazu ziemnego i składowania gazu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie strategii UE na rzecz skroplonego gazu ziemnego i składowania gazu [2016/2059(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: András Gyürk (A8-0278/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0406)


7.7. W jaki sposób ujednolicić kontrole rybołówstwa w Europie? (głosowanie)

Sprawozdanie pt. „W jaki sposób ujednolicić kontrole rybołówstwa w Europie?” [2015/2093(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0407)


7.8. Usprawnienie połączeń i poprawa dostępności infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie usprawnienia połączeń i poprawy dostępności infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej [2015/2347(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0408)


7.9. Utworzenie unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych (głosowanie)

Sprawozdanie z zaleceniami dla Komisji w sprawie utworzenia unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych [2015/2254(INL)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0409)


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Kaja Kallas - A8-0239/2016
Michela Giuffrida i Daniel Hannan

Sprawozdanie Richard Howitt - A8-0286/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Seán Kelly i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Laura Ferrara - A8-0284/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Eleonora Forenza, Monica Macovei, Seán Kelly, Stanislav Polčák i Branislav Škripek

Sprawozdanie Marie-Christine Vergiat - A8-0245/2016
Michela Giuffrida, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil i Janusz Korwin-Mikke

Sprawozdanie Ignazio Corrao - A8-0243/2016
Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza i Monica Macovei

Sprawozdanie András Gyürk - A8-0278/2016
Rosa D'Amato, Paloma López Bermejo i Seán Kelly

Sprawozdanie Tomasz Piotr Poręba - A8-0282/2016
Jiří Pospíšil, Remo Sernagiotto i Monica Macovei

Sprawozdanie Sophia in 't Veld - A8-0283/2016
Jiří Pospíšil, Bruno Gollnisch, Monica Macovei i Janusz Korwin-Mikke.


9. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.40 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


11. Program prac Komisji na rok 2017 (debata)

Oświadczenie Komisji: Program prac Komisji na rok 2017 (2016/2724(RSP))

Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: József Szájer w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Vicky Ford w imieniu grupy ECR, Marcus Pretzell w sprawie opóźnionego udostępnienia programu prac Komisji na rok 2017, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, David Borrelli w imieniu grupy EFDD, Marcus Pretzell w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Beatrix von Storch, Bogdan Brunon Wenta, Bernd Lange, Sajjad Karim, Wim van de Camp, Elly Schlein, Evelyn Regner, Mercedes Bresso i Agnes Jongerius.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Virginie Rozière, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Silvia Costa i Nicola Caputo.

Głos zabrał Frans Timmermans.

Debata została zamknięta.


12. Śródokresowy przegląd WRF (debata)

Oświadczenie Komisji: Śródokresowy przegląd WRF (2016/2931(RSP))

Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Jan Olbrycht w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ashley'a Foxa, i Isabelle Thomas w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Marian-Jean Marinescu, Monica Macovei, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski i Inese Vaidere.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Maria Spyraki, Soraya Post, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Eleftherios Synadinos, Andrey Novakov, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Nicola Caputo i Jean-Paul Denanot.

Głos zabrała Kristalina Georgieva.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Jan Olbrycht i Isabelle Thomas, w imieniu komisji BUDG, w sprawie śródokresowej rewizji WRF na lata 2014–2020 (2016/2931(RSP)) (B8-1173/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 26.10.2016.


13. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – wszystkie sekcje (debata)

Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Jens Geier i Indrek Tarand (A8-0287/2016)

Jens Geier i Indrek Tarand przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrali: Ivan Lesay (urzędujący przewodniczący Rady) i Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Neena Gill CBE (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Nirj Deva (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Martina Dlabajová (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CONT), Markus Ferber (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Giovanni La Via (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Liisa Jaakonsaari (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Isabella De Monte (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Derek Vaughan (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Peter Jahr (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Nils Torvalds (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Bogdan Andrzej Zdrojewski (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Monica Macovei (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), György Schöpflin (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO) i Siegfried Mureşan w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jean-Paul Denanot w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Zanni w imieniu grupy EFDD, Stanisław Żółtek w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Jerzy Buzek, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jonathan Arnott, Auke Zijlstra, Diane Dodds, José Manuel Fernandes, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Miguel Viegas, Petr Mach, Sophie Montel, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Indreka Taranda, Petri Sarvamaa, Stanisław Ożóg, Georg Mayer, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jensa Geiera, Lefteris Christoforou, Sander Loones, Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Catherine Stihler.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Seán Kelly, Nicola Caputo i Ivana Maletić.

Głos zabrali: Kristalina Georgieva, Ivan Lesay, Jens Geier i Indrek Tarand .

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 26.10.2016 i pkt 6.2 protokołu z dnia 26.10.2016.


14. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Przewodniczący przedstawił następujący komunikat:

zalecenie komisji ECON, aby nie wyrażać sprzeciwu wobec wniosku dotyczącego rozporządzenia wykonawczego, zostało ogłoszone na wczorajszym posiedzeniu plenarnym (pkt 8 protokołu z dnia 24.10.2016).

W terminie 24 godzin określonym w art. 105 ust. 6 Regulaminu nie zgłoszono sprzeciwu wobec tego zalecenia.

W związku z tym zalecenie uznano za przyjęte i zostanie ono opublikowane wśród tekstów przyjętych na posiedzeniu ze środy 26 października 2016 r.


15. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2016 (debata)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2016 [2016/2101(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Alfred Sant (A8-0309/2016)

Alfred Sant przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Sofia Ribeiro (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL).

Głos zabrał Ivan Korčok (urzędujący przewodniczący Rady).

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Catherine Stihler (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Bogdan Andrzej Zdrojewski (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Markus Ferber w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Sergio Gutiérrez Prieto w imieniu grupy S&D, Joachim Starbatty w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marco Valliego, Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Burkhard Balz, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Ivana Maletić, Vilija Blinkevičiūtė i Costas Mavrides.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Romana Tomc i Luke Ming Flanagan.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis, Ivan Korčok i Alfred Sant.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 26.10.2016.


16. Pakiet w sprawie opodatkowania osób prawnych (debata)

Oświadczenie Komisji: Pakiet w sprawie opodatkowania osób prawnych (2016/2953(RSP))

Pierre Moscovici (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Dariusz Rosati w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lefterisa Christoforou i Davida Coburna, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lefterisa Christoforou, David Coburn w imieniu grupy EFDD, i Alain Lamassoure.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Hugues Bayet, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Othmar Karas, Jeppe Kofod, Matt Carthy, Ernest Urtasun, Peter Simon i Ramón Jáuregui Atondo.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Romana Tomc, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Ana Gomes i Nicola Caputo.

Głos zabrał Pierre Moscovici.

Debata została zamknięta.


17. Dostępność stron internetowych i aplikacji mobilnych instytucji sektora publicznego ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych instytucji sektora publicznego [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

Dita Charanzová przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali: Sabine Verheyen w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Vicky Ford w imieniu grupy ECR, Morten Løkkegaard w imieniu grupy ALDE, Kostadinka Kuneva w imieniu grupy GUE/NGL, Ildikó Gáll-Pelcz, Olga Sehnalová, Anneleen Van Bossuyt, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld i Romana Tomc.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis i Dita Charanzová.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 26.10.2016.


18. Środki ochronne przeciwko agrofagom roślin ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

Anthea McIntyre przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali: Pilar Ayuso w imieniu grupy PPE, Paolo De Castro w imieniu grupy S&D, Jan Huitema w imieniu grupy ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, Florent Marcellesi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, Philippe Loiseau w imieniu grupy ENF, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Rosa D'Amato, Michel Dantin i Maria Noichl.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Giovanni La Via, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis i Anthea McIntyre.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.6 protokołu z dnia 26.10.2016.


19. Tłuszcze trans (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000105/2016), które skierowali Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Mireille D’Ornano, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Tłuszcze trans (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000106/2016), które skierowali Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Mireille D’Ornano, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Tłuszcze trans (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Giovanni La Via rozwinął pytania.

Ivan Korčok (urzędujący przewodniczący Rady) i Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: Renate Sommer w imieniu grupy PPE, Christel Schaldemose w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, Annie Schreijer-Pierik i Damiano Zoffoli.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira i Clara Eugenia Aguilera García.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis i Ivan Korčok.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Mireille D’Ornano, w imieniu komisji ENVI, w sprawie tłuszczów trans (2016/2637(RSP)) (B8-1115/2016);

—   Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn i Jean-François Jalkh, w imieniu grupy ENF, w sprawie tłuszczów trans (2016/2637(RSP)) (B8-1136/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.8 protokołu z dnia 26.10.2016.


20. Składanie dokumentów

Następujące sprawozdanie zostało złozone przez komisję BUDG:

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Estonię – EGF/2016/003 EE/ropa naftowa i chemikalia) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Victor Negrescu (A8-0314/2016)


21. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 593.008/OJME).


22. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.25.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort, Saryusz-Wolski

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności