Index 
Proces-verbal
PDF 263kWORD 79k
Marţi, 25 octombrie 2016 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Modificarea ordinii de zi
 3.Crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (dezbatere)
 4.Securitatea internă în UE - progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor de securitate adoptate și provocările viitoare (dezbatere)
 5.Votare
  
5.1.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Danemarca * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.2.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Danemarca * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.3.Acordul UE-China cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte diplomatice *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.4.Anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.5.Cerere de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.6.Cerere de apărare a privilegiilor și imunităților deputatei Jane Collins (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.7.Cerere de apărare a privilegiilor și imunităților lui Mario Borghezio (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.8.Statisticile din transportul feroviar, în ceea ce privește colectarea datelor privind mărfurile, călătorii și accidentele ***II (vot)
  
5.9.Statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (competențe delegate și de executare) ***II (vot)
  
5.10.Cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente ***I (vot)
 6.Urări de bun venit
 7.Votare (continuare)
  
7.1.Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2016: securitatea instituțiilor (vot)
  
7.2.Strategia UE față de Iran în urma încheierii acordului nuclear (vot)
  
7.3.Combaterea corupției și acțiunile subsecvente rezoluției CRIM (vot)
  
7.4.Drepturile omului și migrația în țările terțe (vot)
  
7.5.Răspunderea întreprinderilor pentru încălcări grave ale drepturilor omului în țări terțe (vot)
  
7.6.Strategia UE pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor (vot)
  
7.7.Uniformizarea controalelor în domeniul pescuitului în Europa (vot)
  
7.8.Îmbunătățirea conectării și accesibilității infrastructurii de transport din Europa Centrală și de Est (vot)
  
7.9.Crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 11.Programul de lucru al Comisiei pe 2017 (dezbatere)
 12.Revizuirea CFM la jumătatea perioadei (dezbatere)
 13.Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile (dezbatere)
 14.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 15.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: transpunerea în practică a priorităților pe 2016 (dezbatere)
 16.Pachetul privind impozitarea întreprinderilor (dezbatere)
 17.Accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public ***II (dezbatere)
 18.Măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor ***II (dezbatere)
 19.Acizii grași trans (dezbatere)
 20.Depunere de documente
 21.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 22.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Modificarea ordinii de zi

De acord cu grupurile politice, președinta a propus modificarea ordinii de zi de miercuri după cum urmează:

După adoptarea sa în cadrul Comisiei BUDG ieri seară, raportul lui Victor Negrescu referitor la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Estoniei – EGF/2016/003 EE/petrol și produse chimice) (A8-0314/2016) se adaugă la votarea de miercuri.

Parlamentul și-a dat acordul cu privire la această propunere.

Ordinea de zi a fost modificată în consecință.


3. Crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (dezbatere)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale [2015/2254(INL)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

Sophia in 't Veld și-a prezentat raportul.

A intervenit Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: György Schöpflin (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO), Frank Engel, în numele Grupului PPE, Monika Flašíková Beňová, în numele Grupului S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, în numele Grupului ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, în numele Grupului ALDE, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch, neafiliat, Barbara Kudrycka, Pedro Silva Pereira, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Benedek Jávor, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Pavel Svoboda, Tanja Fajon, Arne Gericke, Filiz Hyusmenova, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Nicolas Bay, Udo Voigt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Kostas Chrysogonos, Mylène Troszczynski, Michał Boni, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Caterina Chinnici, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Kinga Gál, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor și Emil Radev.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica și João Pimenta Lopes.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Grapini, Ivo Vajgl, Josu Juaristi Abaunz, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Branislav Škripek, Ramon Tremosa i Balcells, Konstantinos Papadakis și Nicola Caputo.

Au intervenit: Frans Timmermans și Sophia in 't Veld.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.9 al PV din 25.10.2016.


4. Securitatea internă în UE - progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor de securitate adoptate și provocările viitoare (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Securitatea internă în UE - progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor de securitate adoptate și provocările viitoare (2016/2955(RSP))

Ivan Korčok (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Julian King (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Mara Bizzotto, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Monica Macovei, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jan Philipp Albrecht, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Angel Dzhambazki, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová și Jeroen Lenaers.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Caterina Chinnici, Kinga Gál și Juan Fernando López Aguilar.

Au intervenit: Julian King și Ivan Korčok.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.

A intervenit Bruno Gollnisch, care a solicitat autorizarea explicațiilor de vot orale cu privire la rapoartele referitoare la imunitate (Președintele a reamintit că Președintele parlamentului a explicat ieri procedura în vigoare (punctul 13 al PV din 24.10.2016)).


5.1. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Danemarca * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Danemarca [11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A8-0289/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0391)


5.2. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Danemarca * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Danemarca [11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A8-0288/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0392)


5.3. Acordul UE-China cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte diplomatice *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte diplomatice [2015/0293(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Bodil Valero (A8-0281/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0393)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


5.4. Anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară [COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE și PROIECTUL DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0394)


5.5. Cerere de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen [2016/2108(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0395)


5.6. Cerere de apărare a privilegiilor și imunităților deputatei Jane Collins (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind cererea de apărare a privilegiilor și imunităților deputatei Jane Collins [2016/2087(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0396)


5.7. Cerere de apărare a privilegiilor și imunităților lui Mario Borghezio (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cererea de apărare a privilegiilor și imunităților lui Mario Borghezio [2016/2028(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0397)


5.8. Statisticile din transportul feroviar, în ceea ce privește colectarea datelor privind mărfurile, călătorii și accidentele ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 91/2003 privind statisticile din transportul feroviar, în ceea ce privește colectarea datelor privind mărfurile, călătorii și accidentele [10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Michael Cramer (A8-0300/2016)

(Este necesară o majoritate calificată pentru respingerea poziției Consiliului)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2016)0398)


5.9. Statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (competențe delegate și de executare) ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1365/2006 privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri [09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2016)0399)


5.10. Cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0400)

Președintele a indicat că Kaja Kallas (raportoare) a propus amânarea votării propunerii de rezoluție legislativă în conformitate cu articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, pentru a se trece direct la negocierile interinstituționale pe baza mandatului adoptat.

Parlamentul a aprobat propunerea. Prin urmare, chestiunea a fost retrimisă comisiei competente în fond spre reexaminare.

(Continuarea votării: punctul 7 al PV din 25.10.2016).


6. Urări de bun venit

Președintele i-a urat bun venit, în numele Parlamentului, unei delegații formate din reprezentanți ai Congresului Statelor Unite, care au luat loc în tribuna oficială.


7. Votare (continuare)

(Începerea votăriï: punctul 5 al PV din 25.10.2016).


7.1. Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2016: securitatea instituțiilor (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2016 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016: securitatea instituțiilor [12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportori: José Manuel Fernandes și Gérard Deprez (A8-0295/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0401)


7.2. Strategia UE față de Iran în urma încheierii acordului nuclear (vot)

Raport referitor la strategia UE față de Iran în urma încheierii acordului nuclear [2015/2274(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Richard Howitt (A8-0286/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0402)

Intervenții

Tomáš Zdechovský și Sophia in 't Veld, înaintea votului final.


7.3. Combaterea corupției și acțiunile subsecvente rezoluției CRIM (vot)

Raport referitor la combaterea corupției și acțiunile subsecvente rezoluției CRIM [2015/2110(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0403)


7.4. Drepturile omului și migrația în țările terțe (vot)

Raport privind drepturile omului și migrația în țările terțe [2015/2316(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0404)

Intervenții

Michael Gahler a prezentat două amendamente orale, pentru a adauga alineatele (9a) și (10a) (nou), care nu au fost reținute, întrucât peste 40 de deputați și-au exprimat opoziția față de examinarea lor.

Marie-Christine Vergiat (raportoare) privind amendamentele orale respective.


7.5. Răspunderea întreprinderilor pentru încălcări grave ale drepturilor omului în țări terțe (vot)

Raport referitor la răspunderea întreprinderilor pentru încălcări grave ale drepturilor omului în țări terțe [2015/2315(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0405)


7.6. Strategia UE pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor (vot)

Raport referitor la o strategie a UE pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor [2016/2059(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: András Gyürk (A8-0278/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0406)


7.7. Uniformizarea controalelor în domeniul pescuitului în Europa (vot)

Raport referitor la uniformizarea controalelor în domeniul pescuitului în Europa [2015/2093(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0407)


7.8. Îmbunătățirea conectării și accesibilității infrastructurii de transport din Europa Centrală și de Est (vot)

Raport referitor la îmbunătățirea conectării și accesibilității infrastructurii de transport din Europa Centrală și de Est [2015/2347(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0408)


7.9. Crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (vot)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale [2015/2254(INL)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0409)


8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Kaja Kallas - A8-0239/2016
Michela Giuffrida și Daniel Hannan

Raport Richard Howitt - A8-0286/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Seán Kelly și Stanislav Polčák

Raport Laura Ferrara - A8-0284/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Eleonora Forenza, Monica Macovei, Seán Kelly, Stanislav Polčák și Branislav Škripek

Raport Marie-Christine Vergiat - A8-0245/2016
Michela Giuffrida, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil și Janusz Korwin-Mikke

Raport Ignazio Corrao - A8-0243/2016
Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza și Monica Macovei

Raport András Gyürk - A8-0278/2016
Rosa D'Amato, Paloma López Bermejo și Seán Kelly

Raport Tomasz Piotr Poręba - A8-0282/2016
Jiří Pospíšil, Remo Sernagiotto și Monica Macovei

Raport Sophia in 't Veld - A8-0283/2016
Jiří Pospíšil, Bruno Gollnisch, Monica Macovei și Janusz Korwin-Mikke.


9. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 13.40, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

10. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


11. Programul de lucru al Comisiei pe 2017 (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Programul de lucru al Comisiei pe 2017 (2016/2724(RSP))

Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: József Szájer, în numele Grupului PPE, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, Vicky Ford, în numele Grupului ECR, Marcus Pretzell, privind transmiterea tardivă a programului pe 2017 de către Comisie, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, David Borrelli, în numele Grupului EFDD, Marcus Pretzell, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Beatrix von Storch, Bogdan Brunon Wenta, Bernd Lange, Sajjad Karim, Wim van de Camp, Elly Schlein, Evelyn Regner, Mercedes Bresso și Agnes Jongerius.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Virginie Rozière, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Silvia Costa și Nicola Caputo.

A intervenit Frans Timmermans.

Dezbaterea s-a încheiat.


12. Revizuirea CFM la jumătatea perioadei (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Revizuirea CFM la jumătatea perioadei (2016/2931(RSP))

Kristalina Georgieva (vicepreședintă a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Jan Olbrycht, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ashley Fox, și Isabelle Thomas, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Maragall, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Marian-Jean Marinescu, Monica Macovei, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski și Inese Vaidere.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Spyraki, Soraya Post, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Eleftherios Synadinos, Andrey Novakov, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Nicola Caputo și Jean-Paul Denanot.

A intervenit Kristalina Georgieva.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Jan Olbrycht și Isabelle Thomas, în numele Comisiei BUDG, referitoare la revizuirea la jumătatea perioadei a CFM 2014-2020 (2016/2931(RSP)) (B8-1173/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.3 al PV din 26.10.2016.


13. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile (dezbatere)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Jens Geier și Indrek Tarand (A8-0287/2016)

Jens Geier și Indrek Tarand și-au prezentat raportul.

Au intervenit: Ivan Lesay (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Kristalina Georgieva (vicepreședintă a Comisiei).

Au intervenit: Neena Gill CBE (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Nirj Deva (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Martina Dlabajová (raportoarea pentru aviz a Comisiei CONT), Markus Ferber (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Giovanni La Via (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Liisa Jaakonsaari (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Isabella De Monte (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Derek Vaughan (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Peter Jahr (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Nils Torvalds (raportorul pentru aviz al Comisiei PECH), Bogdan Andrzej Zdrojewski (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Monica Macovei (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), György Schöpflin (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO) și Siegfried Mureşan, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Jean-Paul Denanot, în numele Grupului S&D, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Zanni, în numele Grupului EFDD, Stanisław Żółtek, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Jerzy Buzek, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jonathan Arnott, Auke Zijlstra, Diane Dodds, José Manuel Fernandes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Miguel Viegas, Petr Mach, Sophie Montel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Indrek Tarand, Petri Sarvamaa, Stanisław Ożóg, Georg Mayer, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jens Geier, Lefteris Christoforou, Sander Loones, Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Catherine Stihler.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Patricija Šulin, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Seán Kelly, Nicola Caputo și Ivana Maletić.

Au intervenit: Kristalina Georgieva, Ivan Lesay, Jens Geier și Indrek Tarand .

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.1 al PV din 26.10.2016 și punctul 6.2 al PV din 26.10.2016.


14. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Președintele a făcut următorul anunț:

o recomandare a Comisiei ECON de a nu se exprima opoziția față de proiectul de regulament de punere în aplicare a fost anunțată în plen ieri (punctul 8 al PV din 24.10.2016).

Nu s-a exprimat nicio opoziție la prezenta recomandare în termenul de 24 de ore stabilit la articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

În consecință, recomandarea se consideră aprobată și va fi publicată în secțiunea Texte adoptate la ședința din miercuri 26 octombrie 2016.


15. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: transpunerea în practică a priorităților pe 2016 (dezbatere)

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: transpunerea în practică a priorităților pe 2016 [2016/2101(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Alfred Sant (A8-0309/2016)

Alfred Sant și-a prezentat raportul.

A intervenit Sofia Ribeiro (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL).

A intervenit Ivan Korčok (Președintele în exercițiu al Consiliului).

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Catherine Stihler (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Bogdan Andrzej Zdrojewski (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Markus Ferber, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Sergio Gutiérrez Prieto, în numele Grupului S&D, Joachim Starbatty, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marco Valli, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Burkhard Balz, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Ivana Maletić, Vilija Blinkevičiūtė și Costas Mavrides.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Romana Tomc și Luke Ming Flanagan.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis, Ivan Korčok și Alfred Sant.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.7 al PV din 26.10.2016.


16. Pachetul privind impozitarea întreprinderilor (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Pachetul privind impozitarea întreprinderilor (2016/2953(RSP))

Pierre Moscovici (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Dariusz Rosati, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lefteris Christoforou și David Coburn, Fabio De Masi, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lefteris Christoforou, David Coburn, în numele Grupului EFDD, și Alain Lamassoure.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Hugues Bayet, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Othmar Karas, Jeppe Kofod, Matt Carthy, Ernest Urtasun, Peter Simon și Ramón Jáuregui Atondo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Romana Tomc, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Ana Gomes și Nicola Caputo.

A intervenit Pierre Moscovici.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

Dita Charanzová a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit: Sabine Verheyen, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Vicky Ford, în numele Grupului ECR, Morten Løkkegaard, în numele Grupului ALDE, Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, Ildikó Gáll-Pelcz, Olga Sehnalová, Anneleen Van Bossuyt, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld și Romana Tomc.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Ivan Jakovčić.

Au intervenit: Vytenis Povilas Andriukaitis și Dita Charanzová.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.5 al PV din 26.10.2016.


18. Măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

Anthea McIntyre a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit: Pilar Ayuso, în numele Grupului PPE, Paolo De Castro, în numele Grupului S&D, Jan Huitema, în numele Grupului ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, Florent Marcellesi, în numele Grupului Verts/ALE, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, Philippe Loiseau, în numele Grupului ENF, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Rosa D'Amato, Michel Dantin și Maria Noichl.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Giovanni La Via, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Vytenis Povilas Andriukaitis și Anthea McIntyre.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.6 al PV din 26.10.2016.


19. Acizii grași trans (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000105/2016) adresată de Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini și Mireille D’Ornano, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Acizii grași trans (AGT) (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000106/2016) adresată de Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini și Mireille D’Ornano, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Acizii grași trans (AGT) (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Giovanni La Via a dezvoltat întrebările.

Ivan Korčok (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit: Renate Sommer, în numele Grupului PPE, Christel Schaldemose, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Lynn Boylan, în numele Grupului GUE/NGL, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, Annie Schreijer-Pierik și Damiano Zoffoli.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira și Clara Eugenia Aguilera García.

Au intervenit: Vytenis Povilas Andriukaitis și Ivan Korčok.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini și Mireille D’Ornano, în numele Comisiei ENVI, referitoare la acizii grași trans (AGT) (2016/2637(RSP)) (B8-1115/2016);

—   Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn și Jean-François Jalkh, în numele Grupului ENF, referitoare la acizii grași trans (2016/2637(RSP)) (B8-1136/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.8 al PV din 26.10.2016.


20. Depunere de documente

Următorul raport a fost depus de Comisia BUDG:

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Estonia – EGF/2016/003 EE/petrol și produse chimice) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) - BUDG - Raportor: Victor Negrescu (A8-0314/2016)


21. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 593.008/OJME).


22. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.25.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort, Saryusz-Wolski

Aviz juridic - Politica de confidențialitate