Zoznam 
Zápisnica
PDF 262kWORD 79k
Utorok, 25. októbra 2016 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Zmena programu rokovania
 3.Mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva (rozprava)
 4.Vnútorná bezpečnosť v EÚ – Pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prijatých bezpečnostných opatrení a budúce výzvy (rozprava)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Automatizovaná výmena údajov o DNA s Dánskom * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov s Dánskom * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Dohoda medzi EÚ a Čínou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických pasov *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.4.Členské štáty, ktoré majú alebo ktorým hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.5.Žiadosť o zbavenie imunity Jeana-Marieho Le Pena (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.6.Žiadosť o ochranu výsad a imunít Jane Collinsovej (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.7.Žiadosť o ochranu výsad a imunít Maria Borghezia (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.8.Štatistika železničnej dopravy, pokiaľ ide o zber údajov o tovare, osobách a nehodách ***II (hlasovanie)
  
5.9.Štatistika prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (delegované a vykonávacie právomoci) ***II (hlasovanie)
  
5.10.Právny rámec Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie ***I (hlasovanie)
 6.Oficiálne privítanie
 7.Hlasovanie (pokračovanie)
  
7.1.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2016: Bezpečnosť inštitúcií (hlasovanie)
  
7.2.Stratégia EÚ voči Iránu po jadrovej dohode (hlasovanie)
  
7.3.Boj proti korupcii a nadviazanie na uznesenie výboru CRIM (hlasovanie)
  
7.4.Ľudské práva a migrácia v tretích krajinách (hlasovanie)
  
7.5.Zodpovednosť spoločností za vážne porušovania ľudských práv v tretích krajinách (hlasovanie)
  
7.6.Stratégia EÚ pre skvapalnený zemný plyn a skladovanie plynu (hlasovanie)
  
7.7.Ako zjednotiť kontroly rybolovu v Európe (hlasovanie)
  
7.8.Zlepšenie prepojenia a dostupnosti dopravnej infraštruktúry v strednej a východnej Európe (hlasovanie)
  
7.9.Mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Pracovný program Komisie na rok 2017 (rozprava)
 12.Revízia VFR v polovici trvania (rozprava)
 13.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2017 – všetky oddiely (rozprava)
 14.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 15.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: realizácia priorít na rok 2016 (rozprava)
 16.Balík predpisov o zdaňovaní právnických osôb (rozprava)
 17.Prístupnosť webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora ***II (rozprava)
 18.Ochranné opatrenia proti škodcom rastlín ***II (rozprava)
 19.Transmastné kyseliny (rozprava)
 20.Predloženie dokumentov
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Zmena programu rokovania

Predsedníčka po dohode s politickými skupinami navrhla takúto zmenu programu stredajšieho rokovania:

Správa Victora Negrescu o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Estónska – EGF/2016/003 EE/ropa a chemikálie) (A8-0314/2016), ktorá bola prijatá v pondelok večer vo Výbore pre rozpočet, bola na základe tejto skutočnosti zaradená do stredajšieho hlasovania.

Parlament vyjadril súhlas s týmto návrhom.

Týmto bol program rokovania zmenený.


3. Mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva (rozprava)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva [2015/2254(INL)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

Sophia in 't Veld uviedla správu.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: György Schöpflin (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Frank Engel v mene skupiny PPE, Monika Flašíková Beňová v mene skupiny S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v mene skupiny ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v mene skupiny ALDE, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Barbara Kudrycka, Pedro Silva Pereira, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Benedek Jávor, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Pavel Svoboda, Tanja Fajon, Arne Gericke, Filiz Hyusmenova, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Nicolas Bay, Udo Voigt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Kostas Chrysogonos, Mylène Troszczynski, Michał Boni, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Caterina Chinnici, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Kinga Gál, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor a Emil Radev.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica a João Pimenta Lopes.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini, Ivo Vajgl, Josu Juaristi Abaunz, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Branislav Škripek, Ramon Tremosa i Balcells, Konstantinos Papadakis a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpili: Frans Timmermans a Sophia in 't Veld.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.9 zápisnice zo dňa 25.10.2016.


4. Vnútorná bezpečnosť v EÚ – Pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prijatých bezpečnostných opatrení a budúce výzvy (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Vnútorná bezpečnosť v EÚ – Pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prijatých bezpečnostných opatrení a budúce výzvy (2016/2955(RSP))

Ivan Korčok (predseda Rady) a Julian King (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Birgit Sippel v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Mara Bizzotto v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Monica Macovei, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jan Philipp Albrecht, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Angel Dzhambazki, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová a Jeroen Lenaers.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Caterina Chinnici, Kinga Gál a Juan Fernando López Aguilar.

V rozprave vystúpili: Julian King a Ivan Korčok.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

5. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

V rozprave vystúpil Bruno Gollnisch so žiadosťou, aby sa povolili ústne vysvetlenia hlasovania o správach, ktoré sa týkajú imunity (predsedajúci pripomenul, že predseda Parlamentu v predchádzajúci deň objasnil platný postup (bod 13 zápisnice zo dňa 24.10.2016)).


5.1. Automatizovaná výmena údajov o DNA s Dánskom * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA s Dánskom [11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Claude Moraes (A8-0289/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0391)


5.2. Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov s Dánskom * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov s Dánskom [11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Claude Moraes (A8-0288/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0392)


5.3. Dohoda medzi EÚ a Čínou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických pasov *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie, Dohody medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických pasov [2015/0293(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Bodil Valero (A8-0281/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0393)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


5.4. Členské štáty, ktoré majú alebo ktorým hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného hospodárenia v prípade niektorých členských štátov, ktoré majú alebo ktorým hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou [COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0394)


5.5. Žiadosť o zbavenie imunity Jeana-Marieho Le Pena (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Jeana-Marieho Le Pena [2016/2108(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0395)


5.6. Žiadosť o ochranu výsad a imunít Jane Collinsovej (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o ochranu výsad a imunít Jane Collinsovej [2016/2087(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0396)


5.7. Žiadosť o ochranu výsad a imunít Maria Borghezia (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o ochranu výsad a imunít Maria Borghezia [2016/2028(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0397)


5.8. Štatistika železničnej dopravy, pokiaľ ide o zber údajov o tovare, osobách a nehodách ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 91/2003 o štatistike železničnej dopravy, pokiaľ ide o zber údajov o tovare, osobách a nehodách [10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Michael Cramer (A8-0300/2016)

(potrebná kvalifikovaná väčšina na zamietnutie pozície Rady)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2016)0398)


5.9. Štatistika prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (delegované a vykonávacie právomoci) ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1365/2006 o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia [09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2016)0399)


5.10. Právny rámec Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o právnom rámci Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0400)

Predseda uviedol, že Kaja Kallas (spravodajkyňa) navrhla odloženie hlasovania o návrhu legislatívneho uznesenia v súlade s článkom 61 ods. 2 rokovacieho poriadku, aby sa priamo začali medziinštitucionálne rokovania na základe prijatého mandátu.

Parlament návrh schválil. Vec sa tak považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné posúdenie.

(Pokračovanie hlasovania: bod 7 zápisnice zo dňa 25.10.2016).


6. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu delegáciu Kongresu USA, ktorá bola usadená na čestnej galérii.


7. Hlasovanie (pokračovanie)

(začiatok hlasovania: bod 5 zápisnice zo dňa 25.10.2016)


7.1. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2016: Bezpečnosť inštitúcií (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2016 na rozpočtový rok 2016: Bezpečnosť inštitúcií [12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Gérard Deprez (A8-0295/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0401)


7.2. Stratégia EÚ voči Iránu po jadrovej dohode (hlasovanie)

Správa o stratégii EÚ voči Iránu po jadrovej dohode [2015/2274(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Richard Howitt (A8-0286/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0402)

Vystúpenia:

Tomáš Zdechovský a Sophia in 't Veld, pred záverečným hlasovaním.


7.3. Boj proti korupcii a nadviazanie na uznesenie výboru CRIM (hlasovanie)

Správa o boji proti korupcii a nadviazaní na uznesenie výboru CRIM [2015/2110(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0403)


7.4. Ľudské práva a migrácia v tretích krajinách (hlasovanie)

Správa o ľudských právach a migrácii v tretích krajinách [2015/2316(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0404)

Vystúpenia:

Michael Gahler predložil dva ústne pozmeňujúce návrhy, ktorými sa mali zaradiť nové odseky 9a a 10a, ktoré však neboli prijaté, pretože sa proti ich preskúmaniu vyjadrilo viac ako 40 poslancov.

Marie-Christine Vergiat (spravodajkyňa) k týmto ústnym pozmeňujúcim návrhom.


7.5. Zodpovednosť spoločností za vážne porušovania ľudských práv v tretích krajinách (hlasovanie)

Správa o zodpovednosti podnikov za vážne porušovania ľudských práv v tretích krajinách [2015/2315(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0405)


7.6. Stratégia EÚ pre skvapalnený zemný plyn a skladovanie plynu (hlasovanie)

Správa o stratégii EÚ pre skvapalnený zemný plyn a skladovanie plynu [2016/2059(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: András Gyürk (A8-0278/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0406)


7.7. Ako zjednotiť kontroly rybolovu v Európe (hlasovanie)

Správa Ako harmonizovať kontroly rybolovu v Európe [2015/2093(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0407)


7.8. Zlepšenie prepojenia a dostupnosti dopravnej infraštruktúry v strednej a východnej Európe (hlasovanie)

Správa o zlepšení prepojenia a dostupnosti dopravnej infraštruktúry v strednej a východnej Európe [2015/2347(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0408)


7.9. Mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva (hlasovanie)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva [2015/2254(INL)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0409).


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Kaja Kallas - A8-0239/2016
Michela Giuffrida a Daniel Hannan

Správa: Richard Howitt - A8-0286/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Seán Kelly a Stanislav Polčák

Správa: Laura Ferrara - A8-0284/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Eleonora Forenza, Monica Macovei, Seán Kelly, Stanislav Polčák a Branislav Škripek

Správa: Marie-Christine Vergiat - A8-0245/2016
Michela Giuffrida, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil a Janusz Korwin-Mikke

Správa: Ignazio Corrao - A8-0243/2016
Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza a Monica Macovei

Správa: András Gyürk - A8-0278/2016
Rosa D'Amato, Paloma López Bermejo a Seán Kelly

Správa: Tomasz Piotr Poręba - A8-0282/2016
Jiří Pospíšil, Remo Sernagiotto a Monica Macovei

Správa: Sophia in 't Veld - A8-0283/2016
Jiří Pospíšil, Bruno Gollnisch, Monica Macovei a Janusz Korwin-Mikke.


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.40 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Pracovný program Komisie na rok 2017 (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Pracovný program Komisie na rok 2017 (2016/2724(RSP))

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: József Szájer v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Vicky Ford v mene skupiny ECR, Marcus Pretzell o neskorom poskytnutí programu na rok 2017 Komisiou, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, David Borrelli v mene skupiny EFDD, Marcus Pretzell v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Beatrix von Storch, Bogdan Brunon Wenta, Bernd Lange, Sajjad Karim, Wim van de Camp, Elly Schlein, Evelyn Regner, Mercedes Bresso a Agnes Jongerius.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Virginie Rozière, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Silvia Costa a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans.

Rozprava sa skončila.


12. Revízia VFR v polovici trvania (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Revízia VFR v polovici trvania (2016/2931(RSP))

Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jan Olbrycht v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ashley Fox, a Isabelle Thomas v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Marian-Jean Marinescu, Monica Macovei, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski a Inese Vaidere.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Spyraki, Soraya Post, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Eleftherios Synadinos, Andrey Novakov, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Nicola Caputo a Jean-Paul Denanot.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Jan Olbrycht a Isabelle Thomas, v mene výboru BUDG, o revízii VFR na roky 2014 – 2020 v polovici trvania (2016/2931(RSP)) (B8-1173/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 26.10.2016.


13. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2017 – všetky oddiely (rozprava)

Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017 [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Jens Geier a Indrek Tarand (A8-0287/2016)

Jens Geier a Indrek Tarand predstavili správu.

V rozprave vystúpili: Ivan Lesay (predseda Rady) a Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Neena Gill CBE (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Nirj Deva (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Martina Dlabajová (spravodajkyňa výboru CONT požiadaného o stanovisko), Markus Ferber (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Giovanni La Via (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Liisa Jaakonsaari (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Isabella De Monte (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Derek Vaughan (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Peter Jahr (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Nils Torvalds (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Bogdan Andrzej Zdrojewski (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Monica Macovei (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), György Schöpflin (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko) a Siegfried Mureşan v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jean-Paul Denanot v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Marco Zanni v mene skupiny EFDD, Stanisław Żółtek v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Jerzy Buzek, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jonathan Arnott, Auke Zijlstra, Diane Dodds, José Manuel Fernandes, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Miguel Viegas, Petr Mach, Sophie Montel, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Indrek Tarand, Petri Sarvamaa, Stanisław Ożóg, Georg Mayer, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jens Geier, Lefteris Christoforou, Sander Loones, Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Catherine Stihler.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Seán Kelly, Nicola Caputo a Ivana Maletić.

V rozprave vystúpili: Kristalina Georgieva, Ivan Lesay, Jens Geier a Indrek Tarand .

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.1 zápisnice zo dňa 26.10.2016 a bod 6.2 zápisnice zo dňa 26.10.2016.


14. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda vystúpil s týmto oznámením:

Na včerajšom rokovaní v pléne bolo oznámené odporúčanie výboru ECON nevzniesť námietku proti návrhu vykonávacieho nariadenia (bod 8 zápisnice zo dňa 24.10.2016).

Proti tomuto odporúčaniu nebola v lehote 24 hodín stanovenej v článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku vznesená žiadna námietka.

Toto odporúčanie sa preto považuje za schválené a bude zverejnené v Prijatých textoch zo stredajšieho rokovania 26. októbra 2016.


15. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: realizácia priorít na rok 2016 (rozprava)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: realizácia priorít na rok 2016 [2016/2101(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Alfred Sant (A8-0309/2016)

Alfred Sant uviedol správu.

V rozprave vystúpila Sofia Ribeiro (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Ivan Korčok (úradujúci predseda Rady).

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Catherine Stihler (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Bogdan Andrzej Zdrojewski (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Markus Ferber v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Sergio Gutiérrez Prieto v mene skupiny S&D, Joachim Starbatty v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marco Valli, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Burkhard Balz, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Ivana Maletić, Vilija Blinkevičiūtė a Costas Mavrides.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Romana Tomc a Luke Ming Flanagan.

V rozprave vystúpili: Valdis Dombrovskis, Ivan Korčok a Alfred Sant.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.7 zápisnice zo dňa 26.10.2016.


16. Balík predpisov o zdaňovaní právnických osôb (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Balík predpisov o zdaňovaní právnických osôb (2016/2953(RSP))

Pierre Moscovici (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Dariusz Rosati v mene skupiny PPE, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Lefteris Christoforou a David Coburn, Fabio De Masi v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lefteris Christoforou, David Coburn v mene skupiny EFDD a Alain Lamassoure.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Hugues Bayet, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Othmar Karas, Jeppe Kofod, Matt Carthy, Ernest Urtasun, Peter Simon a Ramón Jáuregui Atondo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Romana Tomc, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Ana Gomes a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici.

Rozprava sa skončila.


17. Prístupnosť webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

Dita Charanzová uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sabine Verheyen v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Vicky Ford v mene skupiny ECR, Morten Løkkegaard v mene skupiny ALDE, Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, Ildikó Gáll-Pelcz, Olga Sehnalová, Anneleen Van Bossuyt, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld a Romana Tomc.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Dita Charanzová.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice zo dňa 26.10.2016.


18. Ochranné opatrenia proti škodcom rastlín ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

Anthea McIntyre uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Pilar Ayuso v mene skupiny PPE, Paolo De Castro v mene skupiny S&D, Jan Huitema v mene skupiny ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Florent Marcellesi, v mene skupiny Verts/ALE, John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, Philippe Loiseau v mene skupiny ENF, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Rosa D'Amato, Michel Dantin a Maria Noichl.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Giovanni La Via, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Anthea McIntyre.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.6 zápisnice zo dňa 26.10.2016.


19. Transmastné kyseliny (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000105/2016), ktorú položili Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Mireille D’Ornano, v mene výboru ENVI, pre Radu: Transmastné kyseliny (trans fatty acids TFA) (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000106/2016), ktorú položili Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Mireille D’Ornano, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Transmastné kyseliny (trans fatty acids TFA) (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Giovanni La Via rozvinul otázky.

Ivan Korčok (predseda Rady) a Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Renate Sommer v mene skupiny PPE, Christel Schaldemose v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, Annie Schreijer-Pierik a Damiano Zoffoli.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira a Clara Eugenia Aguilera García.

V rozprave vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Ivan Korčok.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Mireille D’Ornano, v mene výboru ENVI, o transmastných kyselinách (2016/2637(RSP)) (B8-1115/2016);

—   Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn a Jean-François Jalkh, v mene skupiny ENF, o transmastných kyselinách (2016/2637(RSP)) (B8-1136/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.8 zápisnice zo dňa 26.10.2016.


20. Predloženie dokumentov

Bol predložený tento dokument výboru BUDG:

– Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Estónska – EGF/2016/003 EE/ropa a chemikálie) (COM(2016)0622 – C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajca: Victor Negrescu (A8-0314/2016).


21. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 593.008/OJME).


22. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.25 h.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort, Saryusz-Wolski

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia