Index 
Protokoll
PDF 258kWORD 77k
Tisdagen den 25 oktober 2016 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Ändring av föredragningslistan
 3.EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (debatt)
 4.Den inre säkerheten i EU – framsteg som gjorts i genomförandet av de antagna säkerhetsåtgärderna samt kommande utmaningar (debatt)
 5.Omröstning
  
5.1.Automatiskt utbyte av DNA-uppgifter med Danmark * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Danmark * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.Avtal mellan EU och Kina om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.4.Medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på sin finansiella stabilitet ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.5.Begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.6.Begäran om fastställelse av Jane Collins immunitet och privilegier (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.7.Begäran om fastställelse av Mario Borghezios immunitet och privilegier (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.8.Järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor ***II (omröstning)
  
5.9.Statistik över godstransporter på inre vattenvägar (delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter) ***II (omröstning)
  
5.10.Unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner ***I (omröstning)
 6.Välkomsthälsning
 7.Omröstning (fortsättning)
  
7.1.Förslag till ändringsbudget nr 3/2016: Institutionernas säkerhet (omröstning)
  
7.2.EU-strategi gentemot Iran efter kärnteknikavtalet (omröstning)
  
7.3.Bekämpning av korruption och uppföljning av resolutionen från CRIM-utskottet (omröstning)
  
7.4.Mänskliga rättigheter och migration i tredjeländer (omröstning)
  
7.5.Företagens ansvar för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i tredjeländer (omröstning)
  
7.6.EU-strategi för flytande naturgas och lagring av gas (omröstning)
  
7.7.Hur fiskerikontrollerna i Europa kan göras enhetliga (omröstning)
  
7.8.Förbättring av transportinfrastrukturens anslutningar och tillgänglighet i Central- och Östeuropa (omröstning)
  
7.9.EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Kommissionens arbetsprogram för 2017 (debatt)
 12.Halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen (debatt)
 13.Europeiska unionens allmänna budget för 2017 – alla avsnitt (debatt)
 14.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 15.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2016 (debatt)
 16.Företagsbeskattningspaketet (debatt)
 17.Tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer ***II (debatt)
 18.Skyddsåtgärder mot växtskadegörare ***II (debatt)
 19.Transfetter (debatt)
 20.Inkomna dokument
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Ändring av föredragningslistan

Talmannen föreslog i samråd med de politiska grupperna att ändra onsdagens föredragningslista enligt följande:

Victor Negrescus betänkande ”om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Estland – EGF/2016/003 EE/petroleum och kemikalier)” (A8-0314/2016) skulle, eftersom den antagits i budgetutskottet föregående kväll, läggas till i omröstningen för onsdagen.

Parlamentet godkände detta förslag.

Föredragningslistan ändrades i enlighet med detta.


3. EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (debatt)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter [2015/2254(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

Sophia in 't Veld redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: György Schöpflin (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Frank Engel för PPE-gruppen, Monika Flašíková Beňová för S&D-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Barbara Kudrycka, Pedro Silva Pereira, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Benedek Jávor, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Pavel Svoboda, Tanja Fajon, Arne Gericke, Filiz Hyusmenova, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Nicolas Bay, Udo Voigt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Kostas Chrysogonos, Mylène Troszczynski, Michał Boni, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Caterina Chinnici, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Kinga Gál, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor och Emil Radev.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica och João Pimenta Lopes.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini, Ivo Vajgl, Josu Juaristi Abaunz, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Branislav Škripek, Ramon Tremosa i Balcells, Konstantinos Papadakis och Nicola Caputo.

Talare: Frans Timmermans och Sophia in 't Veld.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 25.10.2016.


4. Den inre säkerheten i EU – framsteg som gjorts i genomförandet av de antagna säkerhetsåtgärderna samt kommande utmaningar (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Den inre säkerheten i EU – framsteg som gjorts i genomförandet av de antagna säkerhetsåtgärderna samt kommande utmaningar (2016/2955(RSP))

Ivan Korčok (rådets tjänstgörande ordförande) och Julian King (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Mara Bizzotto för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Monica Macovei, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jan Philipp Albrecht, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Angel Dzhambazki, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová och Jeroen Lenaers.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Caterina Chinnici, Kinga Gál och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Julian King och Ivan Korčok.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

Talare: Bruno Gollnisch, som begärde att muntliga röstförklaringar skulle tillåtas avseende immunitetsbetänkandena. (Talmannen påminde om att Europaparlamentets talman hade förklarat det gällande förfarandet under gårdagen(punkt 13 i protokollet av den 24.10.2016)).


5.1. Automatiskt utbyte av DNA-uppgifter med Danmark * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter med Danmark [11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A8-0289/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0391)


5.2. Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Danmark * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Danmark [11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A8-0288/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0392)


5.3. Avtal mellan EU och Kina om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass [2015/0293(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Bodil Valero (A8-0281/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0393)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


5.4. Medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på sin finansiella stabilitet ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på sin finansiella stabilitet [COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0394)


5.5. Begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet [2016/2108(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0395)


5.6. Begäran om fastställelse av Jane Collins immunitet och privilegier (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om fastställelse av Jane Collins immunitet och privilegier [2016/2087(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0396)


5.7. Begäran om fastställelse av Mario Borghezios immunitet och privilegier (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om fastställelse av Mario Borghezios immunitet och privilegier [2016/2028(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0397)


5.8. Järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 91/2003 av den 16 december 2002 om järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor [10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Michael Cramer (A8-0300/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för förkastande av rådets ståndpunkt.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA(2016)0398)


5.9. Statistik över godstransporter på inre vattenvägar (delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter) ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1365/2006 om statistik över godstransporter på inre vattenvägar vad gäller tilldelningen av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder [09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA(2016)0399)


5.10. Unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0400)

Talmannen meddelade att Kaja Kallas (föredragande) hade föreslagit att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 61.2 i arbetsordningen och att man istället skulle övergå direkt till interinstitutionella förhandlingar på grundval av det antagna mandatet.

Parlamentet godkände förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

(fortsättning på omröstningen: punkt 7 i protokollet av den 25.10.2016).


6. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Förenta staternas kongress, som hade tagit plats på åhörarläktaren.


7. Omröstning (fortsättning)

(Första delen av omröstningen: punkt 5 i protokollet av den 25.10.2016).


7.1. Förslag till ändringsbudget nr 3/2016: Institutionernas säkerhet (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3 för budgetåret 2016: Institutionernas säkerhet [12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes och Gérard Deprez (A8-0295/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0401)


7.2. EU-strategi gentemot Iran efter kärnteknikavtalet (omröstning)

Betänkande om en EU-strategi gentemot Iran efter kärnteknikavtalet [2015/2274(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Richard Howitt (A8-0286/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0402)

Inlägg:

Tomáš Zdechovský och Sophia in 't Veld yttrade sig före slutomröstningen.


7.3. Bekämpning av korruption och uppföljning av resolutionen från CRIM-utskottet (omröstning)

Betänkande om bekämpning av korruption och uppföljning av resolutionen från det särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt (CRIM) [2015/2110(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0403)


7.4. Mänskliga rättigheter och migration i tredjeländer (omröstning)

Betänkande om mänskliga rättigheter och migration i tredjeländer [2015/2316(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0404)

Inlägg:

Michael Gahler lade fram två muntliga ändringsförslag om att lägga till två nya punkter 9a och 10a, vilka inte beaktades eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta.

Marie-Christine Vergiat (föredragande) yttrade sig om dessa muntliga ändringsförslag.


7.5. Företagens ansvar för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i tredjeländer (omröstning)

Betänkande om företagens ansvar för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i tredjeländer [2015/2315(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0405)


7.6. EU-strategi för flytande naturgas och lagring av gas (omröstning)

Betänkande om EU-strategi för flytande naturgas och lagring av gas [2016/2059(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: András Gyürk (A8-0278/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0406)


7.7. Hur fiskerikontrollerna i Europa kan göras enhetliga (omröstning)

Betänkande om hur fiskerikontrollerna i Europa kan göras enhetliga [2015/2093(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0407)


7.8. Förbättring av transportinfrastrukturens anslutningar och tillgänglighet i Central- och Östeuropa (omröstning)

Betänkande om förbättring av transportinfrastrukturens anslutningar och tillgänglighet i Central- och Östeuropa [2015/2347(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0408)


7.9. EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter [2015/2254(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0409)


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Kaja Kallas - A8-0239/2016
Michela Giuffrida och Daniel Hannan

Betänkande Richard Howitt - A8-0286/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Seán Kelly och Stanislav Polčák

Betänkande Laura Ferrara - A8-0284/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Eleonora Forenza, Monica Macovei, Seán Kelly, Stanislav Polčák och Branislav Škripek

Betänkande Marie-Christine Vergiat - A8-0245/2016
Michela Giuffrida, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil och Janusz Korwin-Mikke

Betänkande Ignazio Corrao - A8-0243/2016
Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza och Monica Macovei

Betänkande András Gyürk - A8-0278/2016
Rosa D'Amato, Paloma López Bermejo och Seán Kelly

Betänkande Tomasz Piotr Poręba - A8-0282/2016
Jiří Pospíšil, Remo Sernagiotto och Monica Macovei

Betänkande Sophia in 't Veld - A8-0283/2016
Jiří Pospíšil, Bruno Gollnisch, Monica Macovei och Janusz Korwin-Mikke.


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.40 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Kommissionens arbetsprogram för 2017 (debatt)

Uttalande av kommissionen: Kommissionens arbetsprogram för 2017 (2016/2724(RSP))

Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: József Szájer för PPE-gruppen, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, Marcus Pretzell, om kommissionens sena framläggande av sitt arbetsprogram för 2017, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, David Borrelli för EFDD-gruppen, Marcus Pretzell för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Beatrix von Storch, Bogdan Brunon Wenta, Bernd Lange, Sajjad Karim, Wim van de Camp, Elly Schlein, Evelyn Regner, Mercedes Bresso och Agnes Jongerius.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Virginie Rozière, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Silvia Costa och Nicola Caputo.

Talare: Frans Timmermans.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


12. Halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen (debatt)

Uttalande av kommissionen: Halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen (2016/2931(RSP))

Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Jan Olbrycht för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ashley Fox, och Isabelle Thomas för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Bernd Kölmel för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Marian-Jean Marinescu, Monica Macovei, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski och Inese Vaidere.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Soraya Post, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Eleftherios Synadinos, Andrey Novakov, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Nicola Caputo och Jean-Paul Denanot.

Talare: Kristalina Georgieva.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Jan Olbrycht och Isabelle Thomas, för utskottet BUDG, om halvtidsrevidering av den fleråriga budgetramen 2014–2020 (2016/2931(RSP)) (B8-1173/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 26.10.2016.


13. Europeiska unionens allmänna budget för 2017 – alla avsnitt (debatt)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jens Geier och Indrek Tarand (A8-0287/2016)

Jens Geier och Indrek Tarand redogjorde för betänkandet.

Talare: Ivan Lesay (rådets tjänstgörande ordförande) och Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Neena Gill CBE (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Nirj Deva (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Martina Dlabajová (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Markus Ferber (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Giovanni La Via (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Liisa Jaakonsaari (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Isabella De Monte (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Derek Vaughan (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Peter Jahr (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Nils Torvalds (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Bogdan Andrzej Zdrojewski (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Monica Macovei (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), György Schöpflin (föredragande av yttrande från utskottet AFCO) och Siegfried Mureşan för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Jean-Paul Denanot för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Marco Zanni för EFDD-gruppen, Stanisław Żółtek för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Jerzy Buzek, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jonathan Arnott, Auke Zijlstra, Diane Dodds, José Manuel Fernandes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Miguel Viegas, Petr Mach, Sophie Montel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Indrek Tarand, Petri Sarvamaa, Stanisław Ożóg, Georg Mayer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jens Geier, Lefteris Christoforou, Sander Loones, Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Catherine Stihler.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Seán Kelly, Nicola Caputo och Ivana Maletić.

Talare: Kristalina Georgieva, Ivan Lesay, Jens Geier och Indrek Tarand .

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.1 i protokollet av den 26.10.2016 och punkt 6.2 i protokollet av den 26.10.2016.


14. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Talmannen gjorde följande uttalande:

En rekommendation från ECON-utskottet om att inte invända mot förslaget till genomförandeförordning lades fram igår i plenum (punkt 8 i protokollet av den 24.10.2016).

Inga invändningar hade framförts mot denna rekommendation inom den tidsfrist på 24 timmar som föreskrivs i artikel 105.6 i arbetsordningen.

Rekommendationen ansågs därmed godkänd och skulle offentliggöras i ”Antagna texter” från sammanträdet den onsdagen den 26 oktober 2016.


15. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2016 (debatt)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2016 [2016/2101(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Alfred Sant (A8-0309/2016)

Alfred Sant redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Sofia Ribeiro (föredragande av yttrande från utskottet EMPL).

Talare: Ivan Korčok (rådets tjänstgörande ordförande).

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Catherine Stihler (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Bogdan Andrzej Zdrojewski (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Markus Ferber för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Sergio Gutiérrez Prieto för S&D-gruppen, Joachim Starbatty för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marco Valli, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Burkhard Balz, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Ivana Maletić, Vilija Blinkevičiūtė och Costas Mavrides.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Romana Tomc och Luke Ming Flanagan.

Talare: Valdis Dombrovskis, Ivan Korčok och Alfred Sant.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 26.10.2016.


16. Företagsbeskattningspaketet (debatt)

Uttalande av kommissionen: Företagsbeskattningspaketet (2016/2953(RSP))

Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Dariusz Rosati för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Lefteris Christoforou och David Coburn, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou, David Coburn för EFDD-gruppen, och Alain Lamassoure.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Hugues Bayet, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Othmar Karas, Jeppe Kofod, Matt Carthy, Ernest Urtasun, Peter Simon och Ramón Jáuregui Atondo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Romana Tomc, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Ana Gomes och Nicola Caputo.

Talare: Pierre Moscovici.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

Dita Charanzová redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Sabine Verheyen för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, Morten Løkkegaard för ALDE-gruppen, Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen, Ildikó Gáll-Pelcz, Olga Sehnalová, Anneleen Van Bossuyt, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld och Romana Tomc.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Dita Charanzová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 26.10.2016.


18. Skyddsåtgärder mot växtskadegörare ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

Anthea McIntyre redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Pilar Ayuso för PPE-gruppen, Paolo De Castro för S&D-gruppen, Jan Huitema för ALDE-gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Florent Marcellesi, för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Philippe Loiseau för ENF-gruppen, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Rosa D'Amato, Michel Dantin och Maria Noichl.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Giovanni La Via, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira och Georgios Epitideios.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Anthea McIntyre.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 26.10.2016.


19. Transfetter (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000105/2016) från Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini och Mireille D’Ornano, för utskottet ENVI, till rådet: Transfetter (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000106/2016) från Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini och Mireille D’Ornano, för utskottet ENVI, till kommissionen: Transfetter (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Giovanni La Via utvecklade frågorna.

Ivan Korčok (rådets tjänstgörande ordförande) och Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Renate Sommer för PPE-gruppen, Christel Schaldemose för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, Annie Schreijer-Pierik och Damiano Zoffoli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira och Clara Eugenia Aguilera García.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Ivan Korčok.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini och Mireille D’Ornano, för utskottet ENVI, om transfetter (2016/2637(RSP)) (B8-1115/2016),

—   Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn och Jean-François Jalkh, för ENF, om transfetter (2016/2637(RSP)) (B8-1136/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.8 i protokollet av den 26.10.2016.


20. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande betänkande från BUDG-utskottet:

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Estland – EGF/2016/003 EE/petroleum och kemikalier) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Victor Negrescu (A8-0314/2016)


21. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 593.008/OJME).


22. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.25.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort, Saryusz-Wolski

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy