Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 26. lokakuuta 2016 - Strasbourg

5. Eurooppa-neuvoston 20. ja 21. lokakuuta 2016 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 20. ja 21. lokakuuta 2016 pidetyn kokouksen päätelmät (2016/2772(RSP))

Donald Tusk (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: PPE-ryhmän puolesta Manfred Weber, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nigel Farage, Bill Etheridge edellisistä puheenvuoroista sekä puhemiehen tänä aamuna antamasta tiedonannosta (puhemies täsmensi asiaa), Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, ECR-ryhmän puolesta Syed Kamall, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, GUE/NGL-ryhmän puolesta Neoklis Sylikiotis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Udo Voigt, Verts/ALE-ryhmän puolesta Philippe Lamberts, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hilde Vautmans, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta (puhemies pyysi ja antoi lisäselvityksiä), ENF-ryhmän puolesta Marine Le Pen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, ja sitoutumaton Konstantinos Papadakis.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Bill Etheridge, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Konstantinos Papadakis vastasi, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Pavel Telička, Anne-Marie Mineur, Ska Keller, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sophia in 't Veld, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Yannick Jadot, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Zoltán Balczó, Franck Proust, Enrique Guerrero Salom, Sander Loones, Marielle de Sarnez, Martina Anderson, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Esteban González Pons, Patrizia Toia, Richard Sulík, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Marcus Pretzell, Elisabetta Gardini, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Marietje Schaake, Ildikó Gáll-Pelcz, Tibor Szanyi, Luděk Niedermayer, Simona Bonafè, Paulo Rangel, Liisa Jaakonsaari, Anna Záborská, Costas Mavrides, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Elmar Brok, Marlene Mizzi, Ivo Belet, Kati Piri, Vladimír Maňka ja Ana Gomes.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg ja Georgios Epitideios.

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

Maria Grapini käytti puheenvuoron keskustelun kulusta.

Puheenvuorot: Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) ja Donald Tusk.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

°
° ° °

Puheenvuorot:

- Mike Hookem, joka antoi henkilökohtaisen lausuman Manfred Weberin ja puhemiehen keskustelun alussa esittämien kommenttien johdosta (puhemies selvensi asiaa),

- Nigel Farage, jonka mukaan parlamentin rakennuksia Strasbourgissa koskee eksterritoriaalisuus (puhemies muistutti jäseniä koskevista käyttäytymissäännöistä ja selosti, mistä syystä hän oli päätynyt antamaan asian yleisen syyttäjän käsiteltäväksi),

- Philippe Lamberts tärkeimmän opposition äänenkannattajan sulkemisesta Unkarissa ja sen myymisestä Unkarin pääministerin lähipiiriin kuuluvalle henkilölle,

- Gerard Batten,

- Eleonora Forenza Diyarbakirin kahden pormestarin pidätyksestä ja Vallonian vastustuksesta CETA-sopimuksen tekemiselle (puhemies täsmensi asiaa).

Puheenvuorot: puhemies kiitti kahta tehtävänsä jättävää jäsentä, Matthias Grootea ja Richard Howittia, ja Richard Howitt.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö