Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 oktober 2016 - Strasbourg

5. Slutsatser från Europeiska rådets möte den 20–21 oktober 2016 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte den 20–21 oktober 2016 (2016/2772(RSP))

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nigel Farage, Bill Etheridge, som yttrade sig om de föregående inläggen och det meddelande som ordförandeskapet gjort under förmiddagen (talmannen gjorde klargöranden), Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Udo Voigt, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hilde Vautmans, Nigel Farage för EFDD-gruppen (talmannen frågade och gjorde klargöranden), Marine Le Pen för ENF-gruppen som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, och Konstantinos Papadakis, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Bill Etheridge ställde en fråga ("blått kort") till Konstantinos Papadakis, som bevarade den, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Pavel Telička, Anne-Marie Mineur, Ska Keller, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophia in 't Veld, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Yannick Jadot, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Zoltán Balczó, Franck Proust, Enrique Guerrero Salom, Sander Loones, Marielle de Sarnez, Martina Anderson, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Esteban González Pons, Patrizia Toia, Richard Sulík, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Marcus Pretzell, Elisabetta Gardini, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Marietje Schaake, Ildikó Gáll-Pelcz, Tibor Szanyi, Luděk Niedermayer, Simona Bonafè, Paulo Rangel, Liisa Jaakonsaari, Anna Záborská, Costas Mavrides, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Elmar Brok, Marlene Mizzi, Ivo Belet, Kati Piri, Vladimír Maňka och Ana Gomes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg och Georgios Epitideios.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Talare: Maria Grapini yttrade sig om debattens förlopp.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

°
° ° °

Talare::

- Mike Hookem gjorde ett personligt uttalande med anledning av Manfred Webers och talmannens inlägg i början av debatten (talmannen gjorde klargöranden),

- Nigel Farage yttrade sig om den exterritorialitet som parlamentets byggnader i Strasbourg lär omfattas av (talmannen påminde om ordningsreglerna för ledamöterna och beskrev de omständigheter som föranlett att ärendet överlämnants till den allmänna åklagaren),

- Philippe Lamberts yttrade sig om nedläggningen av den främsta oppositionsdagstidningen i Ungern och uppköpet av den av en till den ungerska premiärministern närstående person.

- Gerard Batten,

- Eleonora Forenza yttrade sig om gripandet av de två borgmästarna i Diyarbakir och motståndet i Vallonien mot Ceta-avtalet (talmannen gjorde klargöranden).

Talare: Talmannen hyllade två avgående ledamöter, Matthias Groote och Richard Howitt, och Richard Howitt uttalade sig.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy