Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 26. října 2016 - Štrasburk

6.1. Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2017 – všechny oddíly (hlasování)
CRE

Návrhy změn u prostředků v oddíle III – Komise návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017;

Návrhy změn u prostředků v oddílech I – Evropský parlament, II – Rada, IV – Soudní dvůr, V – Účetní dvůr, VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, VII – Výbor regionů, VIII – Evropský veřejný ochránce práv, IX – Evropský inspektor ochrany údajů a X – Evropská služba pro vnější činnost návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017.

Podle ustanovení Smluv musí být návrhy změn přijaty většinou hlasů všech poslanců Evropského parlamentu.

(Přijaté návrhy změn jsou uvedeny v příloze k přijatým textům.)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

Vystoupení


Před hlasováním:

Jens Geier (zpravodaj) nejdříve učinil toto prohlášení:

„Komise dne 17. října 2016 přijala návrh na změnu. Tento návrh na změnu obsahuje kromě tradiční aktualizace odhadů rozpočtových potřeb, pokud jde o výdaje na zemědělství a rybolov, zásadní prvky týkající se přezkumu víceletého finančního rámce 2014–2020 v polovině období. Je dokladem důležitého propojení, které existuje mezi rozpočtem na rok 2017 a přezkumem víceletého finančního rámce. Parlament od Rady očekává, že se k tomuto návrhu na změnu vyjádří nejpozději na začátku dohodovacího řízení. Evropský parlament je rozhodnut ukončit rozpočtový proces na rok 2017 a přezkum víceletého finančního rámce do konce roku, což vyžaduje účinné jednání. V této souvislosti Evropský parlament očekává, že Rada prokáže dobrou vůli.“

Jens Geier poté navrhl tyto technické změny:

Částky:

— položka 15 04 77 12 „Přípravná akce — Evropa pro festivaly, festivaly pro Evropu“ (p. n. 529): platby dosáhnou výše 175 000 EUR.

Položky:

— položka 09 05 77 10 „Pilotní projekt - Rámec osvědčených postupů pro boj proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu“ (p. n. 1573): rozpočtová položka bude opravena na 09 04 77 10.

— položka 33 02 77 19 „Pilotní projekt — Monitorování a odborné vedení mladých lidí, u nichž existuje riziko radikalizace, prostřednictvím sportu“ (p. n. 1611): rozpočtová položka bude opravena na 15 02 77 19.“

Indrek Tarand (zpravodaj) nakonec navrhl tyto technické změny týkající se oddílu I (Evropský parlament – plán pracovních míst):

— pokud jde o místo ředitele Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace, výraz „trvalé pracovní místo kategorie AD 12“ má znít „dočasné pracovní místo kategorie AD 12“.

— p. n. 1556 bude při hlasování rozdělen na dvě části (o výrazu „+76 pracovních míst“ pro politické skupiny se bude hlasovat odděleně).

Předseda konstatoval, že poslední žádost byla předložena mimo lhůtu, a proto ji nezohlednil.

Parlament schválil ostatní navržené změny.

Janusz Korwin-Mikke k číselným údajům, Jens Geier poskytl upřesnění.

Během hlasování Marc Tarabella k průběhu hlasování.

Po hlasování:

Ivan Lesay (úřadující předseda Rady) vzal po hlasování na vědomí rozdílné postoje Parlamentu a Rady a vyslovil souhlas se svoláním dohodovacího výboru v souladu s čl. 314 odst. 4 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie.

Právní upozornění - Ochrana soukromí