Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

6.1. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 – όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)
CRE

— Σχέδια τροπολογιών επί των πιστώσεων του Τμήματος III του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 όσον αφορά την Επιτροπή·

— Σχέδια τροπολογιών επί των πιστώσεων των Τμημάτων I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX και X του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών, τα σχέδια τροπολογιών, προκειμένου να εγκριθούν, πρέπει να ψηφισθούν από την πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(Τα σχέδια τροπολογιών που εγκρίθηκαν παρατίθενται στο Παράρτημα στα "Κείμενα που Εγκρίθηκαν".)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

Παρεμβάσεις


Πριν από την ψηφοφορία:

Ο Jens Geier (εισηγητής) προβαίνει κατ' αρχήν στην ακόλουθη δήλωση:

"Στις 17 Οκτωβρίου 2016, η Επιτροπή ενέκρινε διορθωτική επιστολή. Εκτός από την παραδοσιακή επικαιροποίηση των εκτιμήσεων των αναγκών για τις γεωργικές δαπάνες και την αλιεία, αυτή η διορθωτική επιστολή περιέχει ουσιαστικά στοιχεία της ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Καταδεικνύει τη θεμελιώδη διασύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στον προϋπολογισμό 2017 και στην αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Το Κοινοβούλιο αναμένει ότι το Συμβούλιο θα μπορέσει να αποφανθεί σχετικά με αυτή τη διορθωτική επιστολή το αργότερο κατά την έναρξη της συνδιαλλαγής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αποφασισμένο να κλείσει τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2017 και την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου μέχρι το τέλος του έτους. Προς τούτο απαιτείται μια συνεπής διαπραγματευτική διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένει εν προκειμένω από το Συμβούλιο να επιδείξει καλή θέληση."

Ο Jens Geier προτείνει εν συνεχεία τις ακόλουθες τεχνικές τροποποιήσεις:

"Ποσά:

— Γραμμή 15 04 77 12 "Προπαρασκευαστική ενέργεια – Ευρώπη των φεστιβάλ, φεστιβάλ για την Ευρώπη (EFFE)" (τροπολογία 529): οι πληρωμές θα προσαρμοστούν σε 175 000 EUR .

Γραμμές του προϋπολογισμού:

— Γραμμή 09 05 77 10 "Δοκιμαστικό σχέδιο – Πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών μέσω Διαδικτύου" (τροπολογία 1573): η γραμμή του προϋπολογισμού θα διορθωθεί σε 09 04 77 10.

— Γραμμή 33 02 77 19 "Δοκιμαστικό σχέδιο – παρακολούθηση και καθοδήγηση μέσω του αθλητισμού των νέων που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης" (τροπολογία 1611): η γραμμή του προϋπολογισμού θα διορθωθεί σε 15 02 77 19.

Τέλος, ο Indrek Tarand (εισηγητής) προτείνει τις ακόλουθες τεχνικές τροποποιήσεις στο Τμήμα I (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Οργανόγραμμα):

— Όσον αφορά τη θέση του διευθυντή της Αρχής για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, αντί των λέξεων "μίας μόνιμης θέσης AD12", θα πρέπει να εγγραφεί "θέση εκτάκτου υπαλλήλου AD12".

— Η τροπολογία 1556 θα τεθεί σε ψηφοφορία σε δύο μέρη (οι λέξεις "συν 76 θέσεις" για τις πολιτικές ομάδες τίθενται σε ψηφοφορία χωριστά).

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι αυτό το τελευταίο αίτημα υποβλήθηκε εκπρόθεσμα και, ως εκ τούτου, δεν δίδει συνέχεια σε αυτό.

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει τις υπόλοιπες προταθείσες τροποποιήσεις.

Ο Janusz Korwin-Mikke σχετικά με τους αριθμούς, ο Jens Geier προβαίνει σε διευκρινίσεις.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, ο Marc Tarabella, σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Μετά την ψηφοφορία:

Ο Ivan Lesay (Πρόεδρος του Συμβουλίου) επισημαίνει τις διαφορές μεταξύ της θέσης του Κοινοβουλίου και της θέσης του Συμβουλίου και συμφωνεί να συγκληθεί η επιτροπή συνδιαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου