Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. spalio 26 d. - Strasbūras

6.1. Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (balsavimas)
CRE

— Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto III skirsnio (Komisija) asignavimų pakeitimų projektai;

— Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ir X skirsnių (Europos Parlamentas, Taryba, Teisingumo Teismas, Audito Rūmai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Regionų komitetas, Ombudsmenas, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir Europos išorės veiksmų tarnyba) asignavimų pakeitimų projektai.

Pagal sutarčių nuostatas, kad pakeitimų projektai būtų priimti, reikalinga visų Europos Parlamento narių balsų dauguma.

(Patvirtintų pakeitimų projektai pateikiami priede „Priimti tekstai“.)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

Kalbėjo:

Prieš balsavimą:

Jens Geier (pranešėjas) pirmiausia padarė tokį pareiškimą:

„2016 m. spalio 17 d. Komisija patvirtino taisomąjį raštą. Be įprasto būtinųjų žemės ūkio ir žuvininkystės išlaidų sąmatos perskaičiavimo, šiame taisomajame rašte pateikiami svarbiausi 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūros elementai. Iš jo matomas esminis 2017 m. biudžeto ir daugiametės finansinės programos ryšys. Parlamentas laukia Tarybos nuomonės, kad galėtų pareikšti savo nuomonę vėliausiai tik prasidėjus taikinimo dėl šio taisomojo rašto procedūros pradžioje. Europos Parlamentas yra nusprendęs iki metų pabaigos pabaigti 2017 metų biudžeto procedūrą ir daugiametės finansinės programos peržiūrą. Tam reikia darnių derybų. Taigi Europos Parlamentas laukia, kad Taryba parodytų gerą valią.“

Po to Jens Geier pasiūlė tokius techninius pakeitimus:

„Sumos:

— Punktas 15 04 77 12 „Parengiamieji veiksmai Europa festivaliams, festivaliai Europai“ (EFFE) ( pakeitimas 529): mokėjimų suma pataisyta – 175 000 EUR .

Biudžeto eilutės:

— Eilutė 09 05 77 10 „Bandomasis projektas — Gerosios praktikos sistema, skirta kovai su seksualine prievarta prieš vaikus internete“ (pakeitimas 1573): biudžeto eilutė bus pataisyta į 09 04 77 10.

— Eilutė 33 02 77 19 „Bandomasis projektas Jaunuolių, kuriems gresia radikalėjimas, stebėsena ir ugdomasis vadovavimas jiems per sportą“ (pakeitimas 1611): biudžeto eilutė bus pataisyta į 15 02 77 19.

Galiausiai Indrek Tarand (pranešėjas) pasiūlė tokius I skirsnio techninius pakeitimus (Europos Parlamentas – Organizacinė struktūra):

— dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos direktoriaus pareigybės, vietoje „nuolatinę AD 12 kategorijos pareigybę“, reikėtų įrašyti „laikiną AD 12 kategorijos pareigybę“.

— dėl pakeitimo 1556 bus balsuojama dviem dalimis (dėl nuorodos „papildomos 76 pareigybės" frakcijoms bus balsuojama atskirai)."

Pirmininkas, konstatuodamas, kad paskutinysis prašymas pateiktas pasibaigus terminui, jam nepritarė.

Parlamentas patvirtino kitus siūlomus pakeitimus.

Janusz Korwin-Mikke dėl skaičių, Jens Geier pateikė paaiškinimus.

Vykstant balsavimui kalbėjo Marc Tarabella dėl balsavimo eigos.

Po balsavimo:

Ivan Lesay (Einantis Tarybos pirmininko pareigas) atkreipė dėmesį į Parlamento ir Tarybos pozicijų skirtumus ir pareiškė, kad pritaria tam, kad būtų sušauktas Taikinimo komitetas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 4 dalies c pastraipą).

Teisinis pranešimas - Privatumo politika