Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 26 oktober 2016 - Straatsburg

6.1. Ontwerpbegroting van de Europese Unie voor 2017 – alle afdelingen (stemming)
CRE

— Ontwerpamendementen op de kredieten van afdeling III van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 betreffende de Commissie;

— Ontwerpamendementen op de kredieten van de afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 betreffende het Europees Parlement, de Raad, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's, de Ombudsman, de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming en de Europese Dienst voor extern optreden.

Volgens de Verdragen is voor aanneming van de ontwerpamendementen de meerderheid van de leden van het Europees Parlement vereist.

(De aangenomen ontwerpamendementen zijn opgenomen in de bijlage"Aangenomen teksten".)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

Het woord werd gevoerd door:


Voor de stemming heeft Jens Geier (rapporteur) eerst de volgende verklaring afgelegd:

"Op 17 oktober 2016, heeft de Commissie een nota van wijzigingen aangenomen. Behalve de gebruikelijke actualisering van de schattingen voor de benodigde uitgaven voor de landbouw en visserij, bevat deze nota van wijzigingen essentiële elementen van de tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader 2014-2020. Hieruit blijkt het belangrijke verband tussen de begroting 2017 en de herziening van het meerjarig financieel kader. Het Parlement verwacht dat de Raad zich uiterlijk aan het begin van de bemiddeling over deze nota van wijzigingen kan uitspreken. Het Europees Parlement heeft besloten de begrotingsprocedure 2017 en de herziening van het meerjarig financieel kader voor het einde van het jaar af te ronden. Daarvoor zijn consistente onderhandelingen vereist. Het Europees Parlement verwacht van de Raad dat hij in dit opzicht goede wil zal tonen."

Vervolgens heeft Jens Geier de volgende technische wijzigingen voorgesteld:

"Bedragen:

— Lijn 15 04 77 12 "Voorbereidende actie – Europa voor festivals, festivals voor Europa (EFFE)"(amendement 529): de betalingskredieten zullen worden aangepast tot 175 000 EUR .

Begrotingslijnen:

— Lijn 09 05 77 10 "Proefproject – Kader van goede praktijken voor het aanpakken van seksueel misbruik van kinderen op internet" (amendement 1573): de begrotingslijn wordt aangepast in 09 04 77 10.

— Lijn 33 02 77 19 "Proefproject – Toezicht op en coaching van jongeren die het risico lopen te radicaliseren, via sport" (amendement 1611): de begrotingslijn wordt aangepast in 15 02 77 19.

Ten slotte heeft Indrek Tarand (rapporteur) de volgende technische wijzigingen voorgesteld ten aanzien van afdeling I (Europees Parlement - Organisatieschema):

— Met betrekking tot de post van directeur van de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen, moet "een permanente AD12-post" worden vervangen door "een tijdelijke AD12-post".

— Amendement 1556 wordt in twee onderdelen in stemming gebracht (de woorden "plus 76 posten" voor de fracties worden apart in stemming gebracht)."

De Voorzitter geeft geen gevolg aan dit verzoek, aangezien het niet binnen de gestelde termijn is ingediend.

Het Parlement heeft de overige voorgestelde wijzigingen goedgekeurd.

Janusz Korwin-Mikke over de cijfers, Jens Geier geeft een toelichting.

Tijdens de stemming, Marc Tarabella, over het verloop van de stemming.

Na de stemming heeft Ivan Lesay (fungerend voorzitter van de Raad) kennisgenomen van de verschillen tussen het standpunt van het Parlement en dat van de Raad en zijn goedkeuring gehecht aan de bijeenroeping van het bemiddelingscomité overeenkomstig artikel 314, lid 4, letter c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Juridische mededeling - Privacybeleid