Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 26 października 2016 r. - Strasburg

6.1. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 2017 r. - wszystkie sekcje (głosowanie)
CRE

— Projekty poprawek dotyczących środków w sekcji III budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 w odniesieniu do Komisji;

— Projekty poprawek dotyczących środków w sekcjach I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego, Rady, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego Wspólnot Europejskich, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

Zgodnie z postanowieniami traktatów projekty poprawek zostają przyjęte, gdy opowie się za nimi większość członków wchodzących w skład Parlamentu Europejskiego.

(Przyjęte projekty poprawek figurują w załączniku do „Tekstów przyjętych”).

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Wystąpienia


Przed głosowaniem:

Najpierw Jens Geier (sprawozdawca) wygłosił następujące oświadczenie:

„Dnia 17 października 2016 r. Komisja przyjęła list w sprawie poprawek. Poza tradycyjną aktualizacją oszacowania potrzeb dotyczących wydatków na rolnictwo i rybołówstwo, ten list w sprawie poprawek zawiera zasadnicze elementy śródokresowej rewizji wieloletnich ram finansowych na lata 20142020. Ukazuje on zbiór fundamentalnych powiązań między budżetem na rok 2017 a rewizją wieloletnich ram finansowych. Parlament oczekuje od Rady, że będzie w stanie wypowiedzieć się co do tego listu w sprawie poprawek najpóźniej na początku postępowania pojednawczego. Parlament Europejski jest zdeterminowany, by do końca tego roku zakończyć procedurę uchwalania budżetu na rok 2017 i rewizję wieloletnich ram finansowych. Wymaga to spójnych negocjacji. W związku z tym Parlament Europejski oczekuje, że Rada wykaże się w tej kwestii dobrą wolą.”

Następnie Jens Geier zaproponował następujące zmiany techniczne:

„Kwoty:

— Pozycja 15 04 77 12 „Działanie przygotowawcze — Europa dla festiwali, festiwale dla Europy (EFFE)” (poprawka 529): płatności zostaną skorygowane do kwoty 175 000 EUR.

Pozycje budżetowe:

— Pozycja 09 05 77 10 „Projekt pilotażowy – Ramy najlepszych praktyk w zakresie walki z wykorzystywaniem seksualnym dzieci w internecie” (poprawka 1573): ta pozycja budżetowa stanie się pozycją 09 04 77 10.

— Pozycja 33 02 77 19 „Projekt pilotażowy – Oparty na sporcie monitoring i coaching młodzieży zagrożonej radykalizacją postaw” (poprawka 1611): ta pozycja budżetowa stanie się pozycją 15 02 77 19.

Ponadto Indrek Tarand (sprawozdawca) zaproponował następujące zmiany techniczne do sekcji I (Parlament Europejski – schemat organizacyjny):

— W odniesieniu do stanowiska dyrektora Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych, zamiast „jedno stanowisko stałe AD 12” należy wstawić „jedno stanowisko tymczasowe AD 12”.

— Poprawka 1556 zostanie poddana pod głosowanie w dwóch częściach (pozycja „+76” stanowisk dla grup politycznych zostanie poddana pod głosowanie oddzielnie).”

Przewodniczący nie uwzględnił tego ostatniego wniosku, stwierdzając, że został przedstawiony po terminie.

Parlament zatwierdził pozostałe zaproponowane zmiany.

Janusz Korwin-Mikke w sprawie liczb, Jens Geier szczegółowo wyjaśnił.

Podczas głosowania, Marc Tarabella, w sprawie przebiegu głosowania.

Po głosowaniu:

Ivan Lesay (urzędujący przewodniczący Rady) przyjął do wiadomości różnice między stanowiskiem Parlamentu a stanowiskiem Rady i wyraził zgodę na zwołanie komitetu pojednawczego zgodnie z art. 314 ust. 4 akapit czwarty lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności