Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 26 octombrie 2016 - Strasbourg

6.1. Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile (vot)
CRE

— Proiect de modificare a creditelor de la secțiunea III din bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 în ceea ce privește Comisia;

— Proiect de modificare a creditelor de la secțiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX și X din bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 în ceea ce privește Parlamentul European, Consiliul, Curtea de Justiție, Curtea de Conturi a Comunităților Europene, Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor, Ombudsmanul, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Serviciul European de Acțiune Externă.

În conformitate cu dispozițiile tratatelor, pentru a fi adoptate, proiectele de amendamente trebuie să reunească voturile majorității membrilor care compun Parlamentul European.

(Proiectele de amendamente adoptate figurează în „Texte adoptate”.)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Intervenții


Înaintea votării:

Jens Geier (raportor) a făcut mai întâi următoarea declarație:

„La 17 octombrie 2016, Comisia a adoptat o scrisoare rectificativă. Pe lângă tradiționala actualizare a estimărilor nevoilor pentru cheltuieli agricole și pescuit, scrisoarea rectificativă în cauză conține elemente esențiale ale revizuirii la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual 2014-2020. Scrisoarea arată legătura fundamentală dintre bugetul pe 2017 și revizuirea cadrului financiar multianual. Parlamentul speră ca Consiliul să poată decide cel târziu la începutul procedurii de conciliere cu privire la scrisoarea rectificativă în cauză. Parlamentul European este decis să închidă până la sfârșitul anului procedura bugetară pentru 2017 și revizuirea cadrului financiar multianual. Acest lucru necesită o negociere coerentă. În acest sens, Parlamentul European se așteaptă ca Consiliul să dea dovadă de bunăvoință.”

Jens Geier a propus apoi următoarele modificări de ordin tehnic:

„Sume:

— Linia bugetară 15 04 77 12 „Acțiune pregătitoare – Europa pentru festivaluri, festivaluri pentru Europa (EFFE)” (amendamentul 529): plățile se ajustează la 175 000 EUR.

Linii bugetare:

— Linia bugetară 09 05 77 10 „Proiect pilot – Cadrul celor mai bune practici de combatere a abuzului sexual online asupra copiilor” (amendamentul 1573): această linie bugetară va fi corectată în 09 04 77 10.

— Linia bugetară 33 02 77 19 „Proiect pilot – Supravegherea și îndrumarea, cu ajutorul sportului, a tinerilor care prezintă riscul radicalizării” (amendamentul 1611): această linie bugetară va fi corectată în 15 02 77 19.”

În sfârșit, Indrek Tarand (raportor) a propus următoarele modificări de ordin tehnic la secțiunea I (Parlamentul European - Organigramă):

— În ceea ce privește postul de director al Autorității pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene, în loc de «un post permanent de AD12» ar trebui să se citească «un post temporar de AD12».

— Amendamentul 1556 va fi supus la vot în două părți (cuvintele «peste 76 de posturi pentru grupurile politice» sunt supuse la vot separat).”

Președintele a constatat că cererea din urmă a fost prezentată după expirarea termenului, prin urmare, nu i-a dat curs.

Parlamentul a aprobat celelalte modificări propuse.

Janusz Korwin-Mikke privind cifrele, Jens Geier a oferit clarificări.

În timpul votului, Marc Tarabella, privind desfășurarea votării.

După votare:

Ivan Lesay (Președintele în exercițiu al Consiliului) a luat act de diferențele dintre poziția Parlamentului European și a Consiliului și și-a dat acordul cu privire la convocarea comitetului de conciliere în conformitate cu articolul 314 alineatul (4) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate