Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 oktober 2016 - Strasbourg

6.1. Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för 2017 – alla avsnitt (omröstning)
CRE

— Förslag till ändringar av anslagen i avsnitt III i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 avseende kommissionen,

— Förslag till ändringar av anslagen i avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX och X i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 avseende Europaparlamentet, rådet, domstolen, Revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten.

Enligt fördragen måste en majoritet av Europaparlamentets samtliga ledamöter rösta för ett förslag till ändring för att det ska antas.

(De antagna förslagen till ändringar anges i bilagan ”Antagna texter”.)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Inlägg:


Före omröstningen:

Jens Geier (föredragande) avgav först följande förklaring:

”Den 17 oktober 2016 antog kommissionen en ändringsskrivelse. Förutom den traditionella uppdateringen av de beräknade behoven av jordbruks- och fiskeutgifter innehåller denna ändringsskrivelse delar som är avgörande vikt för halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen 2014-2020. Den visar på de grundläggande kopplingar som finns mellan budgeten för 2017 och revideringen av den fleråriga budgetramen. Parlamentet förväntar sig att rådet kan uttala sig om denna ändringsskrivelse senast när förlikningsförfarandet inleds. Europaparlamentet är fast beslutet att innan årets utgång slutföra budgetförfarandet för 2017 och revideringen av den fleråriga budgetramen. Detta kräver konsekventa förhandlingar. I detta sammanhang förväntar sig Europaparlamentet att rådet visar prov på god vilja.”

”Belopp:

— Punkt 15 04 77 12 ”Förberedande åtgärd Europa för festivaler, festivaler för Europa (EFFE)” (ändring 529): betalningarna ska justeras till 175 000 EUR.

Budgetposter:

— Punkt 09 05 77 10 ”Pilotprojekt Ram för bästa praxis för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på internet” (ändring 1573): budgetposten ska korrigeras till 09 04 77 10.

— Punkt 33 02 77 19 ”Pilotprojekt Övervakning och coaching genom idrott för ungdomar som riskerar att bli radikaliserade” (ändring 1611): budgetposten ska korrigeras till 15 02 77 19.”

Slutligen föreslog Indrek Tarand (föredragande) följande tekniska justeringar av avsnitt I (Europaparlamentet – Organisationsschema):

— När det gäller posten som direktör för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser vore det lämpligt att ändra ”en permanent AD12-tjänst” till en ”temporär AD12-tjänst”.

— Omröstningen om ändringsförslag 1556 skulle delas upp i två delar (särskild omröstning skulle hållas om orden ”fler än 76 tjänster” för de politiska grupperna).”

Talmannen konstaterade att denna begäran lades fram efter det att tidsfristen löpt ut, varför den inte beaktades.

Parlamentet godkände de övriga förslagna ändringarna.

Janusz Korwin-Mikke yttrade sig om talen, Jens Geier gav närmare upplysningar om dem.

Under omröstningen yttrade sig Marc Tarabella om omröstningens förlopp.

Efter omröstningen:

Ivan Lesay (rådets tjänstgörande ordförande) noterade skillnaderna mellan parlamentets och rådets respektive ståndpunkter och uttryckte sitt stöd för sammankallandet av förlikningskommittén i enlighet med artikel 314.4 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy