Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 26 октомври 2016 г. - Страсбург

6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година - всички раздели (гласуване)

— Проекти на изменения на бюджетните кредити в раздел III от общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година по отношение на Комисията;

— Проекти на изменения на бюджетните кредити в раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX и X от общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година по отношение на Европейския парламент, Съвета, Съда на ЕС, Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Омбудсмана, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност.

Съгласно разпоредбите на договорите, за да бъдат приети проектите на изменения трябва да получат гласовете на мнозинството от членовете, които съставляват Европейския парламент.

(Приетите проекти на изменения се намират в приложението към „Приети текстове“.)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

Изказвания


Преди гласуването:

Jens Geier (докладчик) най-напред направи следното изявление:

На 17 октомври 2016 г., Комисията прие писмо за внасяне на корекции. Овсен традиционното актуализиране на оценките за нужните разходи за селското стопанство и за рибарството, в това писмо се съдържат съществени компоненти на средносрочния преглед на Многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. То показва фундаменталното свързване, което съществува между бюджета за 2017г. и прегледа на Многогодишната финансова рамка. Парламентът очаква от Съвета да може да се произнесе относно това писмо за внасяне на корекции най-късно до началото на помирителната процедура. Европейският парламент има решимост да приключи бюджетната процедура за финансовата 2017 г. и прегледа на Многогодишната финансова рамка до края на годината. За това са необходими съгласувани преговори. Във връзка с това Европейският парламент очаква от Съвета да прояви добра воля.“

Jens Geier след това предложи следните технически промени:

„Суми:

— Позиция 15 04 77 12 "Подготвително действие – Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" (изменение 529): плащанията се променят на 175 000 EUR.

Бюджетни редове:

— Позиция 09 05 77 10 "Пилотен проект – Рамка за най-добри практики за решаване на проблема със сексуалното насилие над деца онлайн " (изменение 1573): Бюджетният ред ще бъде променен на 09 04 77 10.

— Позиция 33 02 77 19 "Пилотен проект – Мониторинг и напътствия чрез спорт на млади хора, изложени на риск от радикализация" (изменение 1611): Бюджетният ред ще бъде променен на 15 02 77 19.

Накрая Indrek Tarand (докладчик) предложи следните технически промени в раздел I (Европейски парламент – Щатно разписание):

— Относно позицията на директор на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации, вместо"постоянна длъжност от степен AD12", следва да се чете "временна длъжност от степен AD12".

— Изменение 1556 ще се гласува на 2 части (думите "+76 позиции" за политическите групи ще се подложи на гласуване отделно).“

Председателят, като констатира, че последното искане е внесено след срока, не му даде ход.

Парламентът одобри останалите предложени промени.

Janusz Korwin-Mikke относно цифрите, Jens Geier направи пояснение.

По време на гласуването, Marc Tarabella, относно протичането на гласуването.

След гласуването:

Ivan Lesay (Действащ председател на Съвета) отбеляза разликите между позицията на Парламента и тази на Съвета и изрази своето съгласие за свикването на помирителния комитет в съответствие с член 314, параграф 4, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз.


6.2. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година - всички раздели (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Jens Geier и Indrek Tarand (A8-0287/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0411)


6.3. Средносрочен преглед на МФР (гласуване)

Изявление на Комисията: Средносрочен преглед на МФР (2016/2931(RSP))

Предложение за резолюция B8-1173/2016 (2016/2931(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0412)


6.4. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals, подадено от Естония (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление, подадено от Естония – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) - Комисия по бюджети. Докладчик: Victor Negrescu (A8-0314/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0413)


6.5. Достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на органите от обществения сектор ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA(2016)0414)


6.6. Защитни мерки срещу вредителите по растенията ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (EС) № 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/EИО, 93/85/EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за отхвърляне на позицията на Съвета)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA(2016)0415)


6.7. Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2016 г. (гласуване)

Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2016 г. [2016/2101(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Alfred Sant (A8-0309/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0416)


6.8. Трансмастни киселини (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000105/2016) зададен от Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Николай Бареков, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini и Mireille D'Ornano, от името на комисията ENVI, към Комисията: Трансмастни киселини (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000106/2016) зададен от Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Николай Бареков, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini и Mireille D'Ornano, от името на комисията ENVI, към Комисията: Трансмастни киселини (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Предложение за резолюция B8-1115/2016 (2016/2637(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0417).

Правна информация - Политика за поверителност