Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 26. oktober 2016 - Strasbourg

6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner (afstemning)

— Forslag til ændringer af bevillingerne i sektion III i Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, hvad angår Kommissionen

— Forslag til ændringer af bevillingerne i sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX og X i det almindelige budget for regnskabsåret 2017, hvad angår Europa-Parlamentet, Rådet, Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

I henhold til traktatbestemmelserne bør ændringsforslagene opnå stemmer fra flertallet af Europa-Parlamentets medlemmer for at blive vedtaget.

(De vedtagne ændringsforslag fremgår af bilaget til ”Vedtagne tekster”.)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Indlæg


Inden afstemningen:

Jens Geier (ordfører) afgav følgende meddelelse:

"Kommissionen vedtog den 17. oktober 2016 en ændringsskrivelse. Ud over de traditionelle ajourførte skøn over bevillingsbehov inden for landbrug og fiskeri indeholder denne ændringsskrivelse væsentlige elementer af midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020. Den viser det grundlæggende bånd, der er mellem budgettet for 2017 og revisionen af den flerårige finansielle ramme. Parlamentet forventer af Rådet, at det kan afgive udtalelse om denne ændringsskrivelse senest i starten af forligsproceduren. Europa-Parlamentet er fast besluttet på inden udgangen af året at afslutte budgetproceduren for 2017 og revisionen af den flerårige finansielle ramme. Dette kræver en sammenhængende forhandling. Europa-Parlamentet forventer, at Rådet i denne forbindelse udviser god vilje."

Jens Geier havde derefter foreslået følgende tekniske ændringer:

Beløb:

— Budgetpost 15 04 77 12 "Forberedende foranstaltning – Europa for festivaler, festivaler for Europa (EFFE)"(ændringsforslag 529): betalingerne justeres til 175 000 EUR.

Budgetposter:

— Budgetpost 09 05 77 10 "Pilotprojekt – Rammer for bedste praksis til at bekæmpe seksuelt misbrug af børn online" (ændringsforslag 1573): budgetposten ændres til 09 04 77 10.

— Budgetpost 33 02 77 19 "Pilotprojekt – Overvågning og vejledning gennem sport for unge i risiko for radikalisering" (ændringsforslag 1611): budgetposten ændres til 15 02 77 19.

Endelig foreslog Indrek Tarand (ordfører) følgende tekniske ændringer til sektion I (Europa-Parlamentet - Stillingsfortegnelsen):

— Hvad angår stillingen som direktør for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde erstattes "1 AD12-stilling (tidsubegrænset)" med "1 AD12-stilling (midlertidig)".

— Ændringsforslag 1556 ville blive sat under afstemning i to dele (idet "+ 76" stillinger til de politiske grupper ville blive sat til afstemning særskilt).

Formanden, der konstaterede, at den sidste anmodning var blevet fremsat efter fristens udløb, undlod at følge op herpå.

Parlamentet godkendte de andre foreslåede ændringer.

Janusz Korwin-Mikke om beløbene, Jens Geier præciserede.

Under afstemningen, Marc Tarabella, om afviklingen af afstemningen.

Efter afstemningen:

Ivan Lesay (formand for Rådet) noterede sig forskellene i Rådets og Parlamentets holdninger og indvilgede i, at Forligsudvalget blev indkaldt i henhold til artikel 314, stk. 4, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.


6.2. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jens Geier og Indrek Tarand (A8-0287/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0411)


6.3. Midtvejsrevision af FFR (afstemning)

Redegørelse ved Kommissionen: Midtvejsrevision af FFR (2016/2931(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-1173/2016

Vedtaget (P8_TA(2016)0412)


6.4. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Estland EGF/2016/003 EE/mineralolie og kemikalier) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Estland – EGF/2016/003 EE/mineralolie og kemikalier) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) - BUDG - Ordfører: Victor Negrescu (A8-0314/2016)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0413)


6.5. Tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2016)0414)


6.6. Beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

(Kvalificeret flertal nødvendigt for at forkaste Rådets holdning)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2016)0415)


6.7. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2016 (afstemning)

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2016 [2016/2101(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Alfred Sant (A8-0309/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0416)


6.8. Transfedtsyrer (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000105/2016) af Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini og Mireille D'Ornano, for ENVI, til Kommissionen: Transfedtsyrer (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000106/2016) af Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini og Mireille D'Ornano, for ENVI, til Kommissionen: Transfedtsyrer (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Forslag til beslutning B8-1115/2016 (2016/2637(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0417).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik