Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 26. oktobris - Strasbūra

6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projekts – visas iedaļas (balsošana)

— Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta III iedaļas apropriāciju grozījumu projekti attiecībā uz Komisiju;

— Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX un X iedaļas apropriāciju grozījumu projekti attiecībā uz Eiropas Parlamentu, Padomi, Tiesu, Eiropas Revīzijas palātu, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Reģionu komiteju, Eiropas ombudu, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un Eiropas Ārējās darbības dienestu.

Saskaņā ar Līgumu noteikumiem, lai grozījumu projektus pieņemtu, tiem ir jāsaņem Eiropas Parlamenta deputātu balsu vairākums.

(Pieņemto grozījumu projekti atrodami pielikumā “Pieņemtie teksti”.)

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

Uzstāšanās


Pirms balsošanas uzstājās:

Jens Geier (referents), kurš vispirms sniedza šādu paziņojumu:

“2016. gada 17. oktobrī Komisija pieņēma grozījumu vēstuli. Papildus ierastajai lauksaimniecības un zivsaimniecības izdevumu aplēšu atjaunināšanai šajā grozījumu vēstulē ir iekļauti būtiski daudzgadu finanšu shēmas 2014.-2020. gadam vidusposma pārskatīšanas elementi. Tā parāda būtiskās saiknes starp 2017. gada budžetu un daudzgadu finanšu shēmu 2014.-2020. gadam. Parlaments sagaida, ka Padome spēs sniegt savu nostāju par šo grozījumu vēstuli ne vēlāk kā samierināšanas sākumā. Eiropas Parlaments ir nolēmis līdz šā gada beigām slēgt 2017. gada budžeta procedūru un daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšanu. Tam nepieciešamas saskaņotas sarunas. Šajā sakarībā Eiropas Parlaments cer, ka Padome izrādīs savu labo gribu.”

Jens Geier pēc tam ierosināja šādus tehniskus grozījumus:

Summas:

15 04 77 12. postenis Sagatavošanas darbība – Eiropa festivāliem, festivāli Eiropai (EFFE)” (grozījums Nr. 529): maksājumi tiks koriģēti līdz EUR 175 000.

Budžeta pozīcijas:

— 09 05 77 10. postenis “Izmēģinājuma projekts – Paraugprakses sistēma, kā apkarot seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē” (grozījums Nr. 1573): budžeta postenis tiks labots uz 09 04 77 10.

— 33 02 77 19. postenis “Izmēģinājuma projekts – radikalizācijas riskam pakļauto jauniešu uzraudzība un konsultēšana sporta aktivitātēs” (grozījums Nr. 1611): budžeta postenis tiks labots uz 15 02 77 19.

Visbeidzot, Indrek Tarand (referents) ierosināja šādus tehniskus grozījumus I iedaļā (Eiropas Parlaments – štatu saraksts):

— attiecībā uz Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu direktora amatu “vienas pastāvīgas AD 12 štata vietas” vietā jābūt “viena pagaidu AD 12 štata vieta”.

— balsošana par grozījumu Nr. 1556 notiks divās daļās (atsevišķi balsojot par vārdiem “+76 jaunas štata vietas” politiskajām grupām).

Sēdes vadītājs konstatēja, ka šis pēdējais pieprasījums ir iesniegts pēc termiņa beigām, un tāpēc to noraidīja.

Parlaments apstiprināja pārējos ierosinātos grozījumus.

Uzstājās Janusz Korwin-Mikke par summām un Jens Geier sniedza precizējumus.

Balsošanas laikā uzstājās Marc Tarabella par balsošanas norisi.

Pēc balsošanas uzstājās:

Ivan Lesay (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs), kurš konstatēja, ka Parlamenta un Padomes nostājas atšķiras, un piekrita sasaukt Samierināšanas komiteju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 4. punkta c) apakšpunktu.


6.2. Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējais budžets - visas iedaļas (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Budžeta komiteja. Referenti: Jens Geier un Indrek Tarand (A8-0287/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0411).


6.3. DFS vidusposma novērtēšana (balsošana)

Komisijas paziņojums: DFS vidusposma novērtēšana (2016/2931(RSP)).

Rezolūcijas priekšlikums B8-1173/2016 (2016/2931(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0412).


6.4. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2016/003 EE/naftas produkti un ķīmiskās vielas (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Igaunijas pieteikums EGF/2016/003 EE/naftas produkti un ķīmiskās vielas) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) – Budžeta komiteja. Referents: Victor Negrescu (A8-0314/2016).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0413).


6.5. Publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamība ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Dita Charanzová (A8-0269/2016).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2016)0414).


6.6. Aizsardzības pasākumi pret augiem kaitīgajiem organismiem ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Anthea McIntyre (A8-0293/2016).

(Padomes nostājas noraidīšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2016)0415).


6.7. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana (balsošana)

Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu ― 2016. gada prioritāšu īstenošana [2016/2101(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Alfred Sant (A8-0309/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0416).


6.8. Transtaukskābes (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000105/2016) un kuru uzdeva Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini un Mireille D'Ornano ENVI komitejas vārdā Komisijai: Trans-taukskābes (TTS) (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000106/2016) un kuru uzdeva Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini un Mireille D'Ornano ENVI komitejas vārdā Komisijai: Trans-taukskābes (TTS) (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016).

Rezolūcijas priekšlikums B8-1115/2016 (2016/2637(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0417).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika