Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 26 października 2016 r. - Strasburg

6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 2017 r. - wszystkie sekcje (głosowanie)

— Projekty poprawek dotyczących środków w sekcji III budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 w odniesieniu do Komisji;

— Projekty poprawek dotyczących środków w sekcjach I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego, Rady, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego Wspólnot Europejskich, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

Zgodnie z postanowieniami traktatów projekty poprawek zostają przyjęte, gdy opowie się za nimi większość członków wchodzących w skład Parlamentu Europejskiego.

(Przyjęte projekty poprawek figurują w załączniku do „Tekstów przyjętych”).

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Wystąpienia


Przed głosowaniem:

Najpierw Jens Geier (sprawozdawca) wygłosił następujące oświadczenie:

„Dnia 17 października 2016 r. Komisja przyjęła list w sprawie poprawek. Poza tradycyjną aktualizacją oszacowania potrzeb dotyczących wydatków na rolnictwo i rybołówstwo, ten list w sprawie poprawek zawiera zasadnicze elementy śródokresowej rewizji wieloletnich ram finansowych na lata 20142020. Ukazuje on zbiór fundamentalnych powiązań między budżetem na rok 2017 a rewizją wieloletnich ram finansowych. Parlament oczekuje od Rady, że będzie w stanie wypowiedzieć się co do tego listu w sprawie poprawek najpóźniej na początku postępowania pojednawczego. Parlament Europejski jest zdeterminowany, by do końca tego roku zakończyć procedurę uchwalania budżetu na rok 2017 i rewizję wieloletnich ram finansowych. Wymaga to spójnych negocjacji. W związku z tym Parlament Europejski oczekuje, że Rada wykaże się w tej kwestii dobrą wolą.”

Następnie Jens Geier zaproponował następujące zmiany techniczne:

„Kwoty:

— Pozycja 15 04 77 12 „Działanie przygotowawcze — Europa dla festiwali, festiwale dla Europy (EFFE)” (poprawka 529): płatności zostaną skorygowane do kwoty 175 000 EUR.

Pozycje budżetowe:

— Pozycja 09 05 77 10 „Projekt pilotażowy – Ramy najlepszych praktyk w zakresie walki z wykorzystywaniem seksualnym dzieci w internecie” (poprawka 1573): ta pozycja budżetowa stanie się pozycją 09 04 77 10.

— Pozycja 33 02 77 19 „Projekt pilotażowy – Oparty na sporcie monitoring i coaching młodzieży zagrożonej radykalizacją postaw” (poprawka 1611): ta pozycja budżetowa stanie się pozycją 15 02 77 19.

Ponadto Indrek Tarand (sprawozdawca) zaproponował następujące zmiany techniczne do sekcji I (Parlament Europejski – schemat organizacyjny):

— W odniesieniu do stanowiska dyrektora Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych, zamiast „jedno stanowisko stałe AD 12” należy wstawić „jedno stanowisko tymczasowe AD 12”.

— Poprawka 1556 zostanie poddana pod głosowanie w dwóch częściach (pozycja „+76” stanowisk dla grup politycznych zostanie poddana pod głosowanie oddzielnie).”

Przewodniczący nie uwzględnił tego ostatniego wniosku, stwierdzając, że został przedstawiony po terminie.

Parlament zatwierdził pozostałe zaproponowane zmiany.

Janusz Korwin-Mikke w sprawie liczb, Jens Geier szczegółowo wyjaśnił.

Podczas głosowania, Marc Tarabella, w sprawie przebiegu głosowania.

Po głosowaniu:

Ivan Lesay (urzędujący przewodniczący Rady) przyjął do wiadomości różnice między stanowiskiem Parlamentu a stanowiskiem Rady i wyraził zgodę na zwołanie komitetu pojednawczego zgodnie z art. 314 ust. 4 akapit czwarty lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


6.2. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – wszystkie sekcje (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Jens Geier i Indrek Tarand (A8-0287/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0411)


6.3. Śródokresowy przegląd WRF (głosowanie)

Oświadczenie Komisji: Śródokresowy przegląd WRF (2016/2931(RSP))

Projekt rezolucji B8-1173/2016 (2016/2931(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0412)


6.4. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2016/003 EE/ropa naftowa i chemikalia (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Estonię – EGF/2016/003 EE/ropa naftowa i chemikalia) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Victor Negrescu (A8-0314/2016)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0413)


6.5. Dostępność stron internetowych i aplikacji mobilnych instytucji sektora publicznego ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych instytucji sektora publicznego [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2016)0414)


6.6. Środki ochronne przeciwko agrofagom roślin ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

(Do odrzucenia stanowiska Rady wymagana jest większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2016)0415)


6.7. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2016 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2016 [2016/2101(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Alfred Sant (A8-0309/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0416)


6.8. Tłuszcze trans (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000105/2016) które skierował Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Mireille D'Ornano, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Tłuszcze trans (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000106/2016), które skierowali Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Mireille D'Ornano, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Tłuszcze trans (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Projekt rezolucji B8-1115/2016 (2016/2637(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0417).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności