Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 26 października 2016 r. - Strasburg

10. Prezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego – 2015 r. (debata)
CRE

Prezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego – 2015 r. (2016/2839(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego) dokonał prezentacji.

Głos zabrała Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Joachim Zeller w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Louis Aliot w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, Tamás Deutsch, Bogusław Liberadzki, Richard Ashworth, Marco Valli, Gerolf Annemans, Marian-Jean Marinescu, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Georgi Pirinski, Beatrix von Storch, Olaf Stuger, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovskiego i Michaela Theurera, Tomáš Zdechovský, Zigmantas Balčytis, Claudia Schmidt i Petri Sarvamaa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrali: Kristalina Georgieva i Klaus-Heiner Lehne.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności