Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 oktober 2016 - Strasbourg

10. Redogörelse för revisionsrättens årsrapport för 2015 (debatt)
CRE

Redogörelse för revisionsrättens årsrapport för 2015 (2016/2839(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (revisionsrättens ordförande) redogjorde för betänkandet.

Talare: Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Joachim Zeller för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Martina Dlabajová för ALDE-gruppen, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Louis Aliot för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Tamás Deutsch, Bogusław Liberadzki, Richard Ashworth, Marco Valli, Gerolf Annemans, Marian-Jean Marinescu, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Georgi Pirinski, Beatrix von Storch, Olaf Stuger, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Tomáš Zdechovský och Michael Theurer, Tomáš Zdechovský, Zigmantas Balčytis, Claudia Schmidt och Petri Sarvamaa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes och Eleftherios Synadinos.

Talare: Kristalina Georgieva och Klaus-Heiner Lehne.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy