Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2956(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-1159/2016

Keskustelut :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Äänestykset :

PV 27/10/2016 - 8.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0422

Pöytäkirja
Keskiviikko 26. lokakuuta 2016 - Strasbourg

12. Pohjois-Irakin/Mosulin tilanne (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Pohjois-Irakin/Mosulin tilanne (2016/2956(RSP))

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Lars Adaktusson PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Aymeric Chauprade, Cristian Dan Preda, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jean-Luc Schaffhauser, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Barbara Lochbihler, James Carver, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Franz Obermayr ja György Hölvényi.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Afzal Khan, David Campbell Bannerman, Esther de Lange, Kati Piri, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Andrzej Grzyb, Ana Gomes, Elmar Brok ja László Tőkés.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk ja Csaba Sógor.

Dimitris Avramopoulos käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta Pohjois-Irakin/Mosulin tilanteesta (2016/2956(RSP)) (B8-1159/2016)

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Pohjois-Irakin/Mosulin tilanteesta (2016/2956(RSP)) (B8-1160/2016)

—   Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta Pohjois-Irakin/Mosulin tilanteesta (2016/2956(RSP)) (B8-1161/2016)

—   Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen ja Marina Albiol Guzmán GUE/NGL-ryhmän puolesta Pohjois-Irakin/Mosulin tilanteesta (2016/2956(RSP)) (B8-1164/2016)

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen ja Ilhan Kyuchyuk ALDE-ryhmän puolesta Pohjois-Irakin/Mosulin tilanteesta (2016/2956(RSP)) (B8-1165/2016)

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE-ryhmän puolesta Pohjois-Irakin/Mosulin tilanteesta (2016/2956(RSP)) (B8-1166/2016)

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Ernest Maragall, Jean Lambert ja Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta Pohjois-Irakin/Mosulin tilanteesta (2016/2956(RSP)) (B8-1169/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.10.2016, kohta 8.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö