Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2956(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-1159/2016

Debatai :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Balsavimas :

PV 27/10/2016 - 8.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0422

Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. spalio 26 d. - Strasbūras

12. Padėtis Šiaurės Irake (Mosulas) (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Šiaurės Irake (Mosulas) (2016/2956(RSP))

Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Lars Adaktusson PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Javier Nart ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Aymeric Chauprade, nepriklausomas Parlamento narys, Cristian Dan Preda (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jean-Luc Schaffhauser), Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Barbara Lochbihler, James Carver, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Franz Obermayr ir György Hölvényi.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Afzal Khan, David Campbell Bannerman, Esther de Lange, Kati Piri, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Andrzej Grzyb, Ana Gomes, Elmar Brok ir László Tőkés.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk ir Csaba Sógor.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ruža Tomašić ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu dėl padėties Šiaurės Irake (Mosulas) (2016/2956(RSP)) (B8-1159/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu dėl padėties Šiaurės Irakė (Mosulas) (2016/2956(RSP)) (B8-1160/2016);

—   Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu dėl padėties Šiaurės Irake (Mosulas) (2016/2956(RSP)) (B8-1161/2016);

—   Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen ir Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Šiaurės Irake (Mosulas) (2016/2956(RSP)) (B8-1164/2016);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen ir Ilhan Kyuchyuk ALDE frakcijos vardu dėl padėties Šiaurės Irake / Mosule (2016/2956(RSP)) (B8-1165/2016);

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie ir Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE frakcijos vardu dėl padėties Šiaurės Irake (Mosulas) (2016/2956(RSP)) (B8-1166/2016);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Ernest Maragall, Jean Lambert ir Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Šiaurės Irake (Mosulas) (2016/2956(RSP)) (B8-1169/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 27 protokolo 8.5 punktas.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika