Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2956(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-1159/2016

Debaty :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Głosowanie :

PV 27/10/2016 - 8.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0422

Protokół
Środa, 26 października 2016 r. - Strasburg

12. Sytuacja w północnym Iraku i Mosulu (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w północnym Iraku i Mosulu (2016/2956(RSP))

Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Lars Adaktusson w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Aymeric Chauprade niezrzeszony, Cristian Dan Preda, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jean-Luca Schaffhausera, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Barbara Lochbihler, James Carver, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Franz Obermayr i György Hölvényi.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Afzal Khan, David Campbell Bannerman, Esther de Lange, Kati Piri, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Andrzej Grzyb, Ana Gomes, Elmar Brok i László Tőkés.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk i Csaba Sógor.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ruža Tomašić i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w północnym Iraku i Mosulu (2016/2956(RSP)) (B8-1159/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w północnym Iraku i Mosulu (2016/2956(RSP)) (B8-1160/2016);

—   Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward i Carlos Zorrinho w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w północnym Iraku i Mosulu (2016/2956(RSP)) (B8-1161/2016);

—   Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen i Marina Albiol Guzmán w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w północnym Iraku i Mosulu (2016/2956(RSP)) (B8-1164/2016);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen i Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w północnym Iraku i Mosulu (2016/2956(RSP)) (B8-1165/2016);

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w północnym Iraku i Mosulu (2016/2956(RSP)) (B8-1166/2016);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Ernest Maragall, Jean Lambert i Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Mosulu / północny Irak (2016/2956(RSP)) (B8-1169/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 27.10.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności