Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2956(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-1159/2016

Debatter :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Omröstningar :

PV 27/10/2016 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0422

Protokoll
Onsdagen den 26 oktober 2016 - Strasbourg

12. Situationen i norra Irak/Mosul (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i norra Irak/Mosul (2016/2956(RSP))

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Lars Adaktusson för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Aymeric Chauprade, grupplös, Cristian Dan Preda, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jean-Luc Schaffhauser, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Barbara Lochbihler, James Carver, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Franz Obermayr och György Hölvényi.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Afzal Khan, David Campbell Bannerman, Esther de Lange, Kati Piri, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Andrzej Grzyb, Ana Gomes, Elmar Brok och László Tőkés.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk och Csaba Sógor.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ruža Tomašić och Branislav Škripek för ECR-gruppen, om situationen i norra Irak/Mosul (2016/2956(RSP)) (B8-1159/2016),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om situationen i norra Irak/Mosul (2016/2956(RSP)) (B8-1160/2016),

—   Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward och Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, om situationen i norra Irak/Mosul (2016/2956(RSP)) (B8-1161/2016),

—   Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen och Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, om situationen i norra Irak/Mosul (2016/2956(RSP)) (B8-1164/2016),

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen och Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, om situationen i norra Irak/Mosul (2016/2956(RSP)) (B8-1165/2016),

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie och Elżbieta Katarzyna Łukacijewska för PPE-gruppen, om situationen i norra Irak/Mosul (2016/2956(RSP)) (B8-1166/2016),

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Ernest Maragall, Jean Lambert och Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Mosul/norra Irak (2016/2956(RSP)) (B8-1169/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 27.10.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy