Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 26 октомври 2016 г. - Страсбург

13. Афганистан, и по-специално ангажиментите на ЕС и ролята на ЕП в Съвместния път напред ЕС-Афганистан по въпросите на миграцията (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Афганистан, и по-специално ангажиментите на ЕС и ролята на ЕП в Съвместния път напред ЕС-Афганистан по въпросите на миграцията (2016/2948(RSP))

Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Jaromír Štětina, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Mike Hookem, от името на групата EFDD, Емил Радев, Birgit Sippel, Sabine Lösing, Ska Keller, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Jean Lambert, Enrique Guerrero Salom, Afzal Khan, Kati Piri и Pina Picierno.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ana Gomes, Notis Marias, João Pimenta Lopes и Takis Hadjigeorgiou.

Изказа се Dimitris Avramopoulos.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност