Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 26 октомври 2016 г. - Страсбург

14. Положението в Беларус (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Беларус (2016/2934(RSP))

Corina Crețu (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Bogdan Andrzej Zdrojewski, от името на групата PPE, и Jens Nilsson, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Sandra Kalniete, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Bronis Ropė, David McAllister, Ana Gomes, Monica Macovei, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz и Michaela Šojdrová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou и Anna Elżbieta Fotyga.

Изказа се Corina Crețu.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: prochaine période de session.

Правна информация - Политика за поверителност