Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2935(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1162/2016

Συζήτηση :

PV 26/10/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2016 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0423

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

15. Η κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP))

Η Corina Crețu (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Beatrix von Storch, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Μιλτιάδης Κύρκος, Bas Belder, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Beatrix von Storch, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Κώστα Μαυρίδη, Hans-Olaf Henkel, Σοφία Σακοράφα, Ernest Maragall, Tunne Kelam, Eugen Freund, Ελένη Θεοχάρους και Patrick Le Hyaric.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová, Κώστας Μαυρίδης, Nikolay Barekov, Στέλιος Κούλογλου, Λευτέρης Χριστοφόρου, Jean-Paul Denanot, Angel Dzhambazki, Liliana Rodrigues και Georgi Pirinski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Javier Couso Permuy, Klaus Buchner, Eduard Kukan και Julie Ward.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Mireille D’Ornano, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Harald Vilimsky και Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP)) (B8-1158/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP)) (B8-1162/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Clara Eugenia Aguilera García, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Εύα Καϊλή, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Κώστας Μαυρίδης, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho και Μιλτιάδης Κύρκος, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP)) (B8-1163/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP)) (B8-1167/2016);

—   Τάκης Χατζηγεωργίου, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Σοφία Σακοράφα, Curzio Maltese, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso Permuy και Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP)) (B8-1168/2016);

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström και Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP)) (B8-1170/2016);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska και Μανώλης Κεφαλογιάννης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP)) (B8-1171/2016);

—   Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP)) (B8-1172/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2016.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου