Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2935(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-1162/2016

Debaty :

PV 26/10/2016 - 15

Głosowanie :

PV 27/10/2016 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0423

Protokół
Środa, 26 października 2016 r. - Strasburg

15. Sytuacja dziennikarzy w Turcji (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja dziennikarzy w Turcji (2016/2935(RSP))

Corina Crețu (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Renate Sommer w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Beatrix von Storch, Kati Piri w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Manolis Kefalogiannis, Miltiadis Kyrkos, Bas Belder, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Beatrix von Storch, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, Anna Maria Corazza Bildt, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Costasa Mavridesa, Hans-Olaf Henkel, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Tunne Kelam, Eugen Freund, Eleni Theocharous i Patrick Le Hyaric.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Nikolay Barekov, Stelios Kouloglou, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Angel Dzhambazki, Liliana Rodrigues i Georgi Pirinski.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Klaus Buchner, Eduard Kukan i Julie Ward.

Głos zabrała Corina Crețu.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Mireille D’Ornano, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Harald Vilimsky i Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, w sprawie sytuacji dziennikarzy w Turcji (2016/2935(RSP)) (B8-1158/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji dziennikarzy w Turcji (2016/2935(RSP)) (B8-1162/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho i Miltiadis Kyrkos w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji dziennikarzy w Turcji (2016/2935(RSP)) (B8-1163/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić i Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji dziennikarzy w Turcji (2016/2935(RSP)) (B8-1167/2016);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy i Marina Albiol Guzmán w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji dziennikarzy w Turcji (2016/2935(RSP)) (B8-1168/2016);

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström i Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji dziennikarzy w Turcji (2016/2935(RSP)) (B8-1170/2016);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska i Manolis Kefalogiannis w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji dziennikarzy w Turcji (2016/2935(RSP)) (B8-1171/2016);

—   Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek i Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji dziennikarzy w Turcji (2016/2935(RSP)) (B8-1172/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 27.10.2016.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności