Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2935(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-1162/2016

Debatter :

PV 26/10/2016 - 15

Omröstningar :

PV 27/10/2016 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0423

Protokoll
Onsdagen den 26 oktober 2016 - Strasbourg

15. Situationen för journalister i Turkiet (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen för journalister i Turkiet (2016/2935(RSP))

Corina Crețu (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Renate Sommer för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Beatrix von Storch, Kati Piri för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Manolis Kefalogiannis, Miltiadis Kyrkos, Bas Belder, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Beatrix von Storch, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Costas Mavrides, Hans-Olaf Henkel, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Tunne Kelam, Eugen Freund, Eleni Theocharous och Patrick Le Hyaric.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Nikolay Barekov, Stelios Kouloglou, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Angel Dzhambazki, Liliana Rodrigues och Georgi Pirinski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Klaus Buchner, Eduard Kukan och Julie Ward.

Talare: Corina Crețu.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Mireille D’Ornano, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Harald Vilimsky och Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, om situationen för journalister i Turkiet (2016/2935(RSP)) (B8-1158/2016),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om situationen för journalister i Turkiet (2016/2935(RSP)) (B8-1162/2016),

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho och Miltiadis Kyrkos för S&D-gruppen, om situationen för journalister i Turkiet (2016/2935(RSP)) (B8-1163/2016),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić och Raffaele Fitto för ECR-gruppen, om situationen för journalister i Turkiet (2016/2935(RSP)) (B8-1167/2016),

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy och Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, om situationen för journalister i Turkiet (2016/2935(RSP)) (B8-1168/2016),

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström och Hannu Takkula för ALDE-gruppen, om situationen för journalister i Turkiet (2016/2935(RSP)) (B8-1170/2016),

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska och Manolis Kefalogiannis för PPE-gruppen, om situationen för journalister i Turkiet (2016/2935(RSP)) (B8-1171/2016),

—   Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek och Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, om situationen för journalister i Turkiet (2016/2935(RSP)) (B8-1172/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 27.10.2016.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy