Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2936(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-1122/2016

Разисквания :

PV 26/10/2016 - 17
CRE 26/10/2016 - 17

Гласувания :

PV 27/10/2016 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0424

Протокол
Сряда, 26 октомври 2016 г. - Страсбург

17. Ядрена сигурност и неразпространение на ядрено оръжие (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Ядрена сигурност и неразпространение на ядрено оръжие (2016/2936(RSP))

Corina Crețu (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Андрей Ковачев, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Urmas Paet, от името на групата ALDE, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, Laurenţiu Rebega, от името на групата ENF, Julie Ward, Илхан Кючюк, Helmut Scholz, Brando Benifei и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Georgios Epitideios.

Изказа се Corina Crețu.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock и Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, относно ядрената сигурност и неразпространението на ядрени оръжия (2016/2936(RSP)) (B8-1120/2016);

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle, Tokia Saïfi и Julia Pitera, от името на групата PPE, относно ядрената сигурност и неразпространението на ядрени оръжия (2016/2936(RSP)) (B8-1122/2016);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Sven Giegold, Barbara Lochbihler и Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, относно ядрената сигурност и неразпространението на ядрени оръжия (2016/2936(RSP)) (B8-1125/2016);

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo и Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, относно ядрената сигурност и неразпространението на ядрени оръжия (2016/2936(RSP)) (B8-1129/2016);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, относно ядрената сигурност и неразпространението на ядрени оръжия (2016/2936(RSP)) (B8-1130/2016);

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Ana Gomes, Julie Ward и Doru-Claudian Frunzulică, от името на групата S&D, относно ядрената сигурност и неразпространението на ядрени оръжия (2016/2936(RSP)) (B8-1131/2016);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, относно ядрената сигурност и неразпространението на ядрени оръжия (2016/2936(RSP)) (B8-1132/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 27.10.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност